Jihočeský

Jiz_Cechy.jpg V Krajském akčním plánu Jihočeského kraje je jako první priorita uvedeno vytvoření podmínek pro rovné příležitosti ve vzdělávání – dokument zmiňuje respektování rozmanitosti žáků a klade důraz na podporu talentů. Na druhém místě je jmenován rozvoj kompetencí k podnikavosti, dále podpora odborného a polytechnického vzdělávání a kariérové poradenství. V závěru KAP jsou uvedeny i vlastní krajské priority.  Patří k nim zavedení systému výuky první pomoci, systematická podpora učitelů všech stupňů a škol a vytváření podmínek pro badatelské vyučování žáků od 5 do 19 let. Pro celý jihočeský KAP jsou typické logické provazby jednotlivých tematických oblastí akčního plánování i aktivit přispívajících k jejich podpoře . 

Alespoň 30 středních a vyšších odborných škol v Jihočeském kraji by se podle KAP 1 mělo zapojit do vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na inkluzi. Kraj se chce zároveň angažovat při předávání příkladů dobré praxe společného vzdělávání. Značný důraz je kladen na práci s talenty – alespoň 20 škol by mělo podpořit skupinovou výuku pro rozvoj nadaných žáků, zajistit specifické vzdělávací moduly či podpořit formy a metody výuky a vzdělávání v souladu se speciálními vzdělávacími potřebami. Kraj chce motivovat školy, aby dbaly na profesní přípravu pedagogů v oblasti práce s talentem a spolupracovaly s organizacemi podporujícími nadané žáky. Navrhuje zároveň vlastní krajský projekt Podpora nadání u žáků středních škol.

Kraj chce vytvářet databázi speciálních vzdělávacích potřeb žáků včetně diagnostiky práce s mimořádně nadanými a alespoň v 10 SŠ v kraji by měla vzniknout poradenská pracoviště podporující pedagogy, žáky i rodiče.


 V pořadí druhou prioritou je rozvoj kompetencí ke kreativitě, podnikavosti a rozvoj ekonomického myšlení. Alespoň 10 škol by se mělo zapojit do projektu zaměřeného na aktivity, jež jsou spojené s podnikavostí a kreativitou, jako jsou například školní projekty dnů otevřených dveří, sportovní dny, akademie. Kraj chce podporovat i spolupráci žáků SŠ a ZŠ v projektových dnech.

K rozvoji podnikavosti a ekonomického myšlení má přispívat i zakládání fiktivních firem ve školách a realizace kroužků a dalších volnočasových aktivit zaměřených na rozvoj podnikavosti a kreativity, které by měly být spojené se seznamováním žáků s legislativou v této oblasti.


Na třetím místě uvádí KAP Jihočeského kraje posílení spolupráce škol a firem. Podpora odborného vzdělávání a spolupráce se zaměstnavateli je důležitou prioritou i pro školy, jak vyplynulo z dotazníkové šetření NÚV (2015/2016), zejména SOŠ a SOU hodnotí své aktivity v této oblasti jako pokročilé (31 % všech škol v kraji), 22 % škol se hlásí k systematické spolupráci se zaměstnavateli. Všechny školy deklarují zájem tyto kontakty dále rozvíjet a prohlubovat.

Kraj si klade za cíl zvýšit míru zapojení zaměstnavatelů do praktické výuky a lepší spolupráci škol s lokálními firmami. Kvůli efektivnímu využívání odborníků z praxe a koordinovanému navazování nových partnerství by měla vzniknou asistenční centra pro spolupráci škol a zaměstnavatelů, která by měla mj. vytipovávat vhodné podniky, v nichž mohou žáci získat kvalitní praktické zkušenosti.

KAP počítá s propagační kampaní představující perspektivní obory oslovující žáky a jejich rodiče. Propagována by měly být i partnerství škola-firma, která má přispět k rozšíření motivačních programů pro žáky, ke zlepšení práce se stážisty či k nastavení výcvikových programů. Kraj počítá rovněž s vytvořením internetové platformy Burza praxe, s vytvořením a distribucí brožury Profesní rozcestník s informacemi o vybraných studijních/učebních oborech.


V rámci podpory polytechnického vzdělávání chce kraj přispět ke zvýšení motivace žáků studovat technické obory. Cílí na ni i navrhovaný krajský projekt Polytechnika od ZŠ přes SŠ do pracovního procesu. Alespoň 30 škol bude realizovat některou z takto zaměřených aktivit, minimálně stejný počet škol by měl využít šablon pro DVPP v oblasti polytechnického vzdělávání či stáží u zaměstnavatelů. Také v této oblasti by se měla uplatnit již dříve zmiňovaná spolupráce škol různých stupňů (SŠ–ZŠ–MŠ) a systematické kontakty se zaměstnavateli.


Jako pátá priorita je uvedeno kariérové poradenství. Cesta k jeho rozvoji vede podle KAP přes spolupráci všech aktérů na trhu práce a ve vzdělávání. Alespoň 20 škol by mělo za pomoci šablon vytvořit pozici koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů.  V rámci kariérového poradenství chce kraj podporovat systematickou spolupráci škol s personalisty firem, zapojení zaměstnavatelů do náborových aktivit školy, do výuky i mimoškolních aktivit apod. Jedním z cílů KAP v této oblasti je zajištění kapacity pro kariérové poradenství, včetně vytvoření pozice kariérového poradce a oddělení této funkce od poradenství výchovného.


Za zmínku stojí i krajské priority KAP. K nastavení systému výuky první pomoci a jeho implementaci do školní praxe by mělo pomoci vybudování metodického centra v oblasti první pomoci, návrh koncepce vzdělávání pedagogů i periodické zařazování těchto témat do výuky. Kraj plánuje v rámci těchto aktivit využít sítě středních zdravotnických škol. Další krajskou prioritou je systematická podpora pedagogů v oblasti měkkých dovedností a jejich motivace k dalšímu vzdělávání. Alespoň 25 škol by se mělo zúčastnit metodických setkávání pedagogů. Ke zvyšování kompetencí žáků pro trh práce by mělo přispět i rozšíření badatelského výchovy a vzdělávání, které může mít podobu kroužků, kempů, projektů, soutěží a v rámci krajského projektu počítá s propojováním MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ


Odborný garant v Jihočeském kraji

Ing. Agáta Kočí


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a další novinky ze vzdělávací oblasti v Jihočeském kraji 

KAP JČK_návrh řešení.pdf


 INSPIRACE A ZKUŠENOSTI ZE ŠKOL V KRAJI