Vzdělávání pedagogů na téma: Jak ošetřit třídní klima?

Téma školního klimatu sice není v dotazníkovém šetření P-KAP obsaženo, ale ze zkušeností z tzv. Mapování stavu inkluzivního vzdělávání na SŠ a VOŠ i z analýzy dat získaných z výkaznictví MŠMT lze odvodit, že předčasné odchody jsou na středních školách, obzvláště v některých krajích, problémem. Mohou mít řadu příčin, ukazuje se však, že často je jí špatná atmosféra ve třídách .  S tím velmi úzce souvisí téma vytváření prostředí bezpečného pro všechny a schopnost pedagogů i vedení školy včas rozpoznat a řešit problémy spojené s třídní dynamikou a nastavením vztahů ve škole či třídním kolektivu. Co jim může pomoci?

Samozřejmě se zde nabízí možnost ovlivňování třídního klimatu a skupinové dynamiky ve třídě ve spolupráci třídního učitele a odborníků školního poradenského pracoviště (ŠPP). Důležité jsou však i určité vstupní znalosti a dovednosti pedagogů a vedení školy. Jednorázová školení se však opakovaně ukazují jako nejméně efektivní.

madsmith33 z Pixabay .jpg

V červnu 2019 byl na pražském magistrátě slavnostně zakončen dvouletý vzdělávací program pro pedagogy Škola pro všechny – minimalizace šikany, který byl financovaný z OP Praha – pól růstu ČR. Interaktivní zážitkový vzdělávací program absolvovalo na 500 pedagogů a ředitelů z 32 středních a základních škol.

Zmíněný dvouletý program, realizovaný občanským sdružením AISIS, zahrnuje i půlroční pomoc přímo ve školách formou konzultací či supervizí při nastavování nových procesů systematické péče o školní a třídní klima, v případě potřeby také při řešení konkrétních případů šikany.

Budování bezpečného klimatu, včasná detekce žáků ohrožených vyloučením z kolektivu, včetně schopnosti jim účinně pomáhat, se může pozitivně projevit i jako efektivní prevence předčasných odchodů ze školy (ze vzdělávání).

Činnosti směřující do oblasti péče o bezpečné školní (třídní) prostředí pro všechny žáky lze ve školním akčním plánu ukotvit v oblasti podpory inkluze – počínaje vzděláváním pedagogů přes zřízení rozšířeného školního poradenského pracoviště až po průběžnou realizaci konkrétních aktivit (práce se skupinovou dynamikou třídy, s žáky ohroženými neúspěchem či vyloučením z kolektivu, s oběťmi šikany, s agresory, práce s rodiči aj.)

 Foto: Pisabay, fotobanka zdarma (madsmith33 z Pixabay)