Inspirující zkušenosti pro tvorbu ŠAP

Tvůrcům školních akčních plánů představujeme zajímavé příklady v několika povinných i nepovinných oblastech intervence, které jsou součástí výuky novojičínského gymnázia nebo výsledkem jeho dřívějších projektových aktivit.  

Polytechnické vzdělávání patří k dlouhodobým prioritám Gymnázia Nový Jičín. Ve svém ŠAP si v této oblasti vytkli například podporu nadaných žáků, posun od nevyhovujících laboratoří k modernizaci a práci odpovídající potřebám žáků 21. století, širší zapojení špičkových odborníků z praxe do výuky a navázání aktivní soustavné spolupráce s výzkumnými ústavy a vysokoškolskými odborníky. 

GNJ3.jpg

Rozvoj polytechnického i odborného vzdělávání

Aktivitou přispívající k motivaci žáků i k propojení teoretických poznatků s prací je přírodovědný kurz, jímž pravidelně zahajují školní rok žáci 3. ročníku. Týdenní program se skládá z exkurzí, měření, přednášek, plnění dovednostních úkolů. Žáci během kurzu získávají podklady pro další práci ve výuce fyziky, chemie, biologie. Konkrétní náplň kurzu vzniká po společné diskusi v předchozím školním roce. Letošní třeťáci ho absolvovali na Zlínsku, kde například v ZOO Lešná tvořili interaktivní mapu s odkazy na zvířata, která nafotili, absolvovali několik exkurzí (likérka R. Jelínek ve Vizovicích, pivovar Maxmilián v Kroměříži, Vincentka a Lázně Luhačovice, Květná zahrada a mincovna v Kroměříži), žáci odebírali vzorky půdy a vody v různých lokalitách a následně prováděli kvalitativní analýza iontů, ale i kvantitativní analýza pomocí ISE čidel Pasco. Dále navštívili přednášku PR manažera Univerzity Tomáše Bati Tomáše Halamíka věnovanou tématu prezentace vědy i způsobu propagace vlastní vědecké práce. Ing. Michal Rouchal, Ph.D. z téže univerzity informoval žáky o současných trendech instrumentální analytické chemie. V rámci kurzu žáci zpracovávali i prezentaci o výhodách a nevýhodách exkurzí v prostředí SlidesLive, jež propojuje videozáznam prezentujícího s jeho Google prezentací.

K aktivitám, které v prostředí gymnázia naplňují obsah oblasti polytechnického vzdělávání i rozvoje odborného vzdělávání patří spolupráce se třemi výzkumnými pracovišti. „Již několik let spolupracujeme s Laboratořemi Agel,“ říká zástupce ředitele Patrik Kočí.  „Měli jsme štěstí, že jsme narazili na zaměstnance s úžasným elánem a chutí podporovat vzdělávání mladé generace. První oblastí spolupráce jsou odborné přednášky o současných cestách v biologickém výzkumu, o tom, jaké předpoklady by měl mít výzkumný pracovník, i zaměřené na konkrétní výzkumné aktivity Laboratoří Agel. Přednášky jsou motivací pro další práci našich žáků v rámci Středoškolské odborné činnosti.“ Mentorování v rámci SOČ je druhou oblastí spolupráce – učitel s odborníkem společně pracují s aktivními žáky na výzkumu. Třetí oblastí je praxe v laboratořích přímo ve firmě. V každém školním roce se uskuteční čtyři 90minutové návštěvy v provozech. 

„Výborné zkušenosti máme i s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, která je velmi aktivní při vzdělávání našich žáků v oblasti analytické chemie v praxi,“ dodává. Představují jim aktuální témata, vysvětlují pravidla prezentace vědeckého výzkumu i tvorby produktového PR, což žáci využívají při seminárních pracích a v SOČ. Na univerzitních pracovištích se chlapci a dívky seznámí s funkcí, významem a využitím přístrojů a mohou si je sami vyzkoušet v rámci laboratorních prací, které pro ně univerzitní pedagogové připraví. Nově zahazuje novojičínské gymnázium spolupráci s Ostravskou univerzitou, která doplní praktické zkušenosti žáků s vědeckou prací v oblasti fyziky. 

GNJ_0228.jpg

GNJ_0049.jpg

Modernizace výuky a ICT kompetence

Na školním webu najdete hned několik projektů týkajících se modernizace výuky – od zařízení laboratoří fyziky či chemie přes výukové materiály (videa pro názornou výuku), která jsou ke stažení.  

„Pro výuku nejen přírodních věd slouží školní Youtube videokanál. V jednotlivých složkách žák nalezne řešené úlohy z fyziky, matematiky a chemie, ale i krátké reportáže z významných měst Evropy. Jedná se o postupy namluvené učitelem a doplněné obrazovým materiálem. Úlohy jsou vysvětlovány jednoduše a srozumitelně tak, aby materiál pomohl především žákům, kteří nestíhají tempo v běžné hodině. Navíc pak řešené úlohy mohou pomoci v opakování maturantům či na přijímací zkoušky,“ vysvětluje zástupce Kočí. Že jde o materiály velmi živé, dokládá více než 100 tisíc zhlédnutí během pěti let.

Prvkem, který rozhodně není ve středoškolském prostředí zdomácnělý, jsou zmíněné prezentace SlidesLive. Prostřednictvím propojení videozáznamu řečníka s jeho prezentací (v prostředí powerpointu či Googlu) získávají žáci zpětnou vazbu o svém vystoupení. „Uvidí, jak komunikují s diváky, jak je jejich projev v souladu s textem v prezentaci a mohou získat náhled i na vlastní rétorické dovednosti,“ komentuje Patrik Kočí.

Ve výuce (nejen) přírodních věd škola dlouhodobě aktivně využívává aplikace Google Apps, například během spolupráce žáků na laboratorních protokolech, při sdílení prezentací a učebních textů. Sdílené prostředí má i další výhody. Kočí: „Každý žák školy dostane naši 800 stránkovou cvičebnici, kterou jsme vytvořili také v rámci projektu. Knihu si žák nechává doma, ve výuce učitel pracuje s její elektronickou verzí. Máme připraveny laboratorní práce s Pasco čidly, metodiky pro užívání mentálního mapování, záleží jen na vyučujícím, kterým směrem výuky se chce dát. Zapojujeme Google Classroom jako rozcestník úkolů, sdílených materiálů, ale i jako plánovač.“ 

GNJ_6.jpg

Přidaná hodnota: rozvoj jazyků, podpora iniciativy a tvořivosti i kariérové poradenství

Partnerství se zahraničními školami je bezesporu přínosné v oblasti rozvoje jazykových kompetencí, přispívá k poznání života a kultury v jiné zemi. Díky partnerství s německými školami Friedrich Schiller a Mörike v Ludwigsburgu novojičínské gymnázium dlouhodobě rozvíjí vzájemnou spolupráci žáků podporující i odbornou jazykovou výbavu. „Spolupráce s německými školami je rozdělena na 2 týdenní programy. První týden připravuje naše gymnázium v ČR a druhý týden se realizuje na německých školách,“ říká zástupce ředitele Kočí. Program je založen na dovednostních úkolech zaměřených na různá témata, ve kterých mohou žáci soutěžit. P. Kočí vysvětluje, jak vypadá zadání:  „Žáci dostanou například za úkol vytvořit z dostupných materiálů mobilní produkt, který bude využívat různé alternativní zdroje energie. Necháme je, aby hledali řešení a možnosti. Výstupem není jen produkt, ale i prezentace jejich práce, reklamní poster a komiks, který ukazuje cestu od nápadu k realizaci. Součástí setkání je také prezentace témat, na kterých žáci pracují během pololetí. Představují je formou minikonference. Připravujeme i společné laboratorní práce a návštěvy provozů nebo muzeí – Tatra Kopřivnice, Hornické muzeum Landek, Vysoké pece Dolní Vítkovice, Tatra muzeum… Během exkurzí dostávají žáci úkoly, otázky, náměty – výsledky se vyhodnocují a bodují do účastnické karty a během slavnostního ukončení je oceněn vítěz.“ Dodejme, že komunikačním jazykem je angličtina.
Přestože jsme se se zástupcem ředitele bavili převážně o aktivitách gymnázia v oblasti rozvoje polytechnických předmětů, je zřejmé, že najdeme i další významné přesahy. A nejen ke zmíněnému odbornému vzdělávání a spolupráci se zaměstnavateli či k rozvoji ICT kompetencí.

Pravidelná studentská setkání s německými partnerskými školami pomáhají oběma stranám rozvíjet cizojazyčnou komunikaci včetně rozšiřování odborné slovní zásoby v souladu se soudobou koncepcí výuky jazyků.

Řada zmíněných řešitelských úkolů přispívá k rozvoji kompetencí k iniciativě, tvořivosti a podnikavosti.

Průběžné kontakty se světem práce, ať už mají podobu besed s odborníky, exkurzí nebo laboratorních prací na výzkumných pracovištích, mohou být pro řadu studentů i zajímavými impulzy pro jejich další studijní a profesní směřování a dají se dále rozvíjet v aktivitách kariérového poradenství.

dak, foto z archivu GNJ