INSPIRACE

V této části vám poskytneme příklady inspirativní praxe strategického plánování a jeho implementace napříč oblastmi intervencí

Následující tabulka odkazuje na jednotlivé příklady dobré praxe a oblasti intervencí, které daný příklad obsahuje. Křížek ve sloupečku ŠAP ukazuje, zda je v článku i konkrétní začlenění daného příkladu do Školního akčního plánu

název
KARIPO
Odborné
Podnikavost
Polytechnika
Inkluze
CŽU
Jazyky
Digi
Gramotnosti
ŠAP
Pozn.
 Studentský minipodnik jako podpora praktické výuky a podnikavosti
 x  x  x  x        x      řízení, marketing, účetnictví, ekonomika, výroba, obchod - minipodnik od A do Z, obsahově vázaný na studovaný učební obor
 Specifickou organizací výuky 3letých učebních oborů k posílení profesní orientace žáků
   x
    x                  inspirace, jak změnit zažité postupy, které přestaly být funkční
 Unikátní provázání intervencí skrze podnikavost
x
x
x
x
x
x
 
x
 
 x

inspirace, jak si stanovit priority, obecné cíle a "naplnit je životem"

 SMART SCHOOL – komplexní projekt podpory podnikavosti
x
 x
x
 x
 
 
x
 x
x
x

navázání výuky na reálný život, výuka v souvislostech, žákům příležitosti i odpovědnost

 Podpora vlastních tvůrčích projektů žáků
 x
 
 x
 
 
 
 
 x
 x
 
 
 Životopis žáka je zlatý důl
 x
 x
 
 
 
 
 x
 x
 x
 

životopis jako doklad o rostoucí odbornosti žáka, nástroj pro samostatné jednání o odborné praxi a poznávání vlastní ceny na trhu práce

 Deset let přeshraniční spolupráce Tachov-Weiden
    x  x     x     x  
 Dlouhá a atraktivní praxe v tuzemsku i zahraničí
  x         x  x     4měsíční praxe u ověřených zahraničních zaměstnavatelů  + e-learning a on-line kontakt se školou
 SOŠ pro administrativu EU a její dlouhodobé praxe
x x         x       Nastavení prvků kvality u dlouhodobých praxí - rozhovor
 Polytech. vzdělávání v profes. rozvoji učitelů SŠ, VOŠ
  x   x              
 Efektivní provazování obsahu a digitálních kompetencí
      x     x x x    
 Digitální inovace, důraz na reálné projekty, maximální aktivizace žáků
x  x x  x   x    x  x    
 Škola s Centrem informačních technologií pro celý kraj
              x   x  
 Čtenářská a matematická gramatnost v životě elektrikáře
                x   jak se promíétají (ne)gramotnosti do odborného vzdělávání a později i do vlastního výkonu profese
 Gramotnosti prakticky, tvořivě, rozmanitě
                 x    
 Gramotnost není jen záležitost českého jazyka a matematiky
x               x   přesahy gramotností do dalších předmětů, plánování akvitit a možnosti jejich financování
 Rozvoj osobnosti žáků - cesta k uvědomělé volbě povolání
 x                    
 Musí vést studijní neúspěch k předčasnému odchodu ze vzdělávání?
 x  x                  
 Příprava žáků pro vstup na trh práce
x  x x       x  x x    CV a další personální písemnosti, pracovní pohovor nenačisto aj., spolupráce s odborníky z praxe - vše v rámci výuky
Projekty spojené s reálným životem podporují podnikavost nejefektivněji
x x x x    x   x   x podnikavost jako priorta školy: jak plánovat a realizovat zapojení pedaogogů a provázání s dalšími oblasti