INSPIRACE

V této části vám poskytneme příklady inspirativní praxe strategického plánování a jeho implementace napříč oblastmi intervencí – tučně je v tabulce vyznačena oblast, pro niž je daný příklad stěžejní, ostatní pole vyplněná netučně ukazují významné přesahy konkrétního inspirativního příkladu z pohledu dalších intervencí.

Následující tabulka odkazuje na jednotlivé příklady dobré praxe a oblasti intervencí, které daný příklad obsahuje. Křížek ve sloupečku ŠAP ukazuje, zda je v článku i konkrétní začlenění daného příkladu do Školního akčního plánu

název
KARIPO
Odborné vzděl.
Podnikavost
Polytech. vzděl.
Podpora nkluze
Podpora CŽU
Cizí jazyky
Digi kompetence
Gramotnosti
ŠAP
Stručně
 Studentský minipodnik jako podpora praktické výuky a podnikavosti
 KARIPO  OV  Podnik  PTV        Digi      minipodnik od A do Z, obsahově vázaný na studovaný učební obor
 Specifickou organizací výuky 3letých učebních oborů k posílení profesní orientace žáků
   KARIPO     OV                  inspirace, jak změnit zažité postupy, které přestaly být funkční
 Unikátní provázání intervencí skrze podnikavost
 

OV

Podnik

PTV

 

CŽU

 

Digi

 
 x

jak si stanovit priority, obecné cíle a "naplnit je životem"

 SMART SCHOOL – komplexní projekt podpory podnikavosti

KARIPO

OV

Podnik

PTV

 
 

Jazyky

Digi

ČMG

x

navázání výuky na reálný život, žákům příležitosti i odpovědnost 

 Podpora vlastních tvůrčích projektů žáků

KARIPO

 

Podnik

 
 
 
 

Digi

ČMG

 
jak iniciovat a podpořit školní časopis, aby byl žákovským dílem se vším všudy
 Životopis žáka je zlatý důl  (verze se zřetelem na KARIPO)

 KARIPO

 OV

 
 
 
 
Jazyky

 Digi

 ČMG

x

životopis: doklad o rostoucí odbornosti, nástroj  při hledání odborné praxe i vlastní ceny na trhu práce

 Deset let přeshraniční spolupráce Tachov-Weiden
   

Podnik

 PVT

   

Jazyky

   

x

zahraniční mobilita s jasně ověřitelnými výsledky pro rozvoj cizího jazyka
 Dlouhá a atraktivní praxe v tuzemsku i zahraničí
  OV         Jazyky Digi     4měsíční praxe u zahraničních zaměstnavatelů  + e-learning a on-line kontakt se školou
 SOŠ pro administrativu EU a její dlouhodobé praxe
KARIPO OV         Jazyky       nastavení prvků kvality u dlouhodobých praxí - rozhovor
 Polytech. vzdělávání v profes. rozvoji učitelů SŠ, VOŠ
  OV   PTV           x

příklad vzdělávání pedagogů - interaktinví a badatelská výuka, inovativní metody,  správný výběr exkurze...

 Efektivní provazování obsahu a digitálních kompetencí
      PTV     Jazyky Digi ČMG   moderní technologie vč. využití vlastních mobilů v výuce jazyků, biologie či zeměpisu
 Digitální inovace, důraz na reálné projekty, maximální aktivizace žáků
KARIPO  OV Podnik  PTV   CŽU    Digi ČMG   internet věcí, kybernetická bezpečnost, virtuální realita aj. inovativní projekty na podporu digitálních kompetncí
 Škola s Centrem informačních technologií pro kraj
              Digi   x Kdo umí, učí - školní centrum nabízí odborné, plně aktuání vzdělávání pedagogů
 Čtenářská a matematická gramatnost v životě elektrikáře
                ČMG   jak se promítají (ne)gramotnosti do odborného vzdělávání a později do výkonu profese
 Gramotnosti prakticky, tvořivě, rozmanitě
                 ČMG   pohovory o četbě, otevřené hodiny, debatní kluby, projektové týdny - a učitelé, kteří táhnou za jeden provaz
 Gramotnost není jen záležitost českého jazyka a matematiky
KARIPO               ČMG   přesahy gramotností do dalších předmětů, plánování akvitit a možnosti jejich financování
Vybudování multifunkční odborné učebny měření pro podporu rozvoje technického myšlení žáků
 KARIPO  OV Podnik  PTV        Digi ČMG  x nová učebna umožnila inovativní, aktivizační formy výuky, zvýšila atraktivnost předmětu i technického vzdělání
 Rozvoj osobnosti žáků - cesta k uvědomělé volbě povolání
 KARIPO                   komplexní rozvoj osobnosti žáků od 1. ročníků jako součást KARIPO
 Musí vést studijní neúspěch k předčasnému odchodu ze vzdělávání?
 KARIPO  OV                 promyšlená prevence předčasných odchodů od 1. ročníku, pomoc žákům na míru
 Příprava žáků pro vstup na trh práce
KARIPO OV Podnik       Jazyky  Digi ČMG     personální písemnosti, pracovní pohovor nenačisto s odborníky z praxe v rámci výuky
Projekty spojené s reálným životem podporují podnikavost nejefektivněji
KARIPO OV Podnik PTV    CŽU   Digi   x podnikavost jako priorta školy: jak plánovat a realizovat zapojení pedaogogů a provázání s dalšími oblastmi
Podpora oborů  školy a ministáže
KARIPO OV Podnik  PTV             ministáž: staň se na den žákem 1. ročníku naší školy (akce pro žáky ZŠ)
Zahraniční praxe s respektem ke SVP žáků
 KARIPO OV     Inkluze            zahr. mobilita žáků s SVP -  zvýšení jejich konkurenceschopnosti  na trhu práce 
Síť škol podporující technicky a přírodovědně nadané žáky na Vysočině a okolí
KARIPO OV   PTV             Aktivity VŠ polytechnické Jihlava směrem ke SŠ - vedení prací SOČ, přednášky, exkurze, Dny s technikou, Technický camp aj.
Dny pracovních činností v OU Kelč
KARIPO OV     Inkluze           udržet status quo osob s mentálními aj. deficity a zvýšit uplatnitelnost na trhu práce
Nácvik Assessment Centre jako příprava na úspěšný příjímací pohovor
KARIPO  OV Podnik               Assessment Centre v rámci výuky Aplikované ekonomie pro žáky 3. ročníků s tipy na konkrétní aktivity
Kariérové poradenství ve zdravotnických oborech
KARIPO OV                 SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary - pedagožky se staly kariérovými poradkyněmi díky šablonám a nastavily  udržitelné aktivity KARIPO
Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
                ČMG   Čtenářská dílna krok za krokem - inspirace z 6 dílen čtení ve 4. ročníku  SZŠ Turnov
Funkční čtení na Obchodní ademiii Liberec
                ČMG   Jak nejefektivnějí  zařadit do výuky funční čtení + praktický příklad použití různých metod 
Bývalí žáci motivují vrstevníky ke studiu technických oborů
KARIPO OV Podnik               Besedy s úspěšnými absolventy školy ukazují žákům, že studium má smysl a uplatnění stojí zato.
Divadlo žije i ve školách
    Podnik  PTV      Jazyky  Digi    x Anglické divadlo na Gymnáziu Žďár n. Sázavou: žáci jako herci, režiséři, scénáristé, kulisáci, maskéři i tvůrci videoefektů
Práce se žáky se SVP v odborné přípravě s využitím ergoterapeutických přístupů
KARIPO OV     Inkluze           VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí a prostupný modulový systém vzdělávání na SŠ,  role speciálního pedagoga v oblasti praktického vyučování
Práce s nadanými žáky ve Svobodné chebské škole
KARIPO   Podnik    Inkluze           diagnostika nadání a skupiná práce s vnější i vnitří diferenciací ve výuce napříč předměty
Kurz pro učitele a asistenty pedagoga 
        Inkluze           Jihomoravský kraj: 2denní modul zaměřený na spolupráci učitele a jeho asistenta - vymezení rolí, práce se žáky s autismem či psych. problémy aj.
Finanční motivace žáka je základ, ale sama o sobě nestačí
KARIPO OV                 Systematické školení instruktorů zaměstnavatelem, změna přístupu k žákům, motivační plán odměn, úzká spolurápráce SPŠ Otrokovice a firmy Barum Continental
Další vzdělávání: kurz nejen pro poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb
          CŽU          DV v oblasti péče o nemocné: najíít prostor na trhu a využít specifické odbornosti pedagogů
SOŠ a SOU v Jablunkově nabízí odborný výcvik ve fimě všem žákům
KARIPO OV                x deník odborného výcviku, portfolio odborných komptencí, jednotný model odměňování žáků a další užitečné know-how k nastavení spolupráce s partnery
 Dílčí profesní kvalifikace od A do Z: Mlékař a Sýrař na VOŠP a SPŠM Kroměříž
  OV  Podnik     CŽU         Efektivní využití materiálně technického i odborného potenciálu školy i spolupráce s firemním partnerem  + rekapitulace nezbytných kroků pro další zájemce o DV
Výuka anglického jazyka na Akademii řemesel Praha-SŠ technické
  OV     Inkluze CŽU Jazyky Digi   x Metoda CLIL, vlastní výukové materiály a rozšiřování mezipředmětové spolupráce krok za kroem
Ukázka výuky elektrických systémů v hodině anglického jazyka
  OV Podnik. PTV     Jazyky   MG   AŘ Praha-SŠt: netradiční uplatnění metody CLIL - staba akumulátoru v hodině angličtiny (cíle, předpoklady,pomůcky, stopáž hodiny)
Fiktivní firmy jsou dobrou přípravou žáků do praktického života
KARIPO   Podnik               Jak zapojit všechny žáky? Zkušenosti OA a VOŠ Příbram I (nejen) z provozování a veletrhů FiFi 
Zahraniční stáže žáků gastrooborů SŠSOG Hradec Králové (verze ze zřetelem na OV)
KARIPO OV         Jazyky       Stáže v renomovaných restauracích a pekárnách v Maďarsku e Španělku  s předchozí přípravou na odbornou terminologii v angličtině
Podpora kariérového poradenství na Gymnáziu Uherské hradiště
KARIPO                   Systematické skupinové a individuální KARIPO od 2. ročníku, zejm. v oblasti osobního rozvoje a kariérového vzdělávání, vč. sledování dráhy absolventů
Floristické tvoření v Senior-komplexu Mělník  (akcent na CŽU)
KARIPO OV Podnik     CŽU         Dobrovolnická aktivita pedagogů a žáků České zahradnické akademie Mělník podporuje iniciativu žáků, tvořivost v rámci odbornosti i mezigenerační setkávání
Engineering Technology, kurz odborné angličtiny zvyšuje kvalitu vzdělání budoucích strojařů
   OV         Jazyky     x VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice využívá program MSK "YES I DO" - iniciativní učitelky angličtiny a odborných předmětů spojily síly při zavádění metody CLIL
Příklad všestranného rozvoje výuky cizích jazyků na Gymnáziu L. Pika v Plzni
KARIPO   Podnik       Jazyky     x 5 volitelných jazyků  vč. seminářů, bilingvní studium, mobilita, projekty aj. ve všech  jazycích + tipy, jak na dlouhodobé projekty, jak udržet kvalitní rodilé mluvčí
Zavádění metody CLIL s pomocí projektu Green Wheels
  OV         Jazyky Digi   x SŠ automobilní Holice učí o elektromobilech a hybridních vozidlech v angličtině - materiály a metodiky získala díky projektu Green Wheels
O právu s právníkem (verze s akcentem na OV - tandemová výuka)
KARIPO OV                 Projekt tandemu pedagoga s právníkem v rámci ZSV na Gymnáziu Žďár n. Sázavou - jak tandem připravit, realizovat, financovat
Tandem pedagožky a módních návrhářek na SUPŠ Jihlava-Helenín
KARIPO OV Podnik               Jak připravit projekt tendemové výuky + odbornice žáky provází od zadání až po představení modelů, předává know how práce i dění v oboru
Zahraniční praxe v oborech s výučním listem (SŠ stavební Třebíč)
  OV         Jazyky       4měsíční praxe pro žáky stavbařských oborů v německých firmách: vše podstatné pro přípravu, realizaci, hodnocení praxe i uznávání výsledků
Podpora žáků se zrakovým postižením v Gymnáziu Nad Alejí
KARIPO OV   PTV Inkluze CŽU Jazyky Digi ČMG   Kde hledat pomoc, jak zajistit výukové materiály, tipy na využití asistenta pedagoga podle potřeb žáka se SVP
Žáci oborru Kuchařské práce čtou a "pečou" knihu Světoví Češi
   OV Podnik     CŽU      ČG  x Nápadité spojení ČG s praktickou odbornou výukou v SŠSPS Zábřeh - jak si pomocí silných stránek najít vztah k těm slabým
Školní poradenské pracoviště a prevence předčasných odchodů v ISŠTE Sokolov
KARIPO        Inkluze          Aktivní vyhledávání žáků ohrožených neúspěchem, péče o klima třídy jako prevence šikany, individuální plány pomoci žákům 
Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v SZŠ Turnov
KARIPO  OV Podnik   Inkluze           To nejdůležitější ke vzdělávání žáků-cizinců: Vzdělávání pedagogů, individuální podpora, začlenění žáků do života školy, práce s rodiči, ukázky dokumentace...