Gymnázium Nový Jičín aneb Výuka pro 21. století

Jednou z více než stovky škol Moravskoslezského kraje, které se zapojily do akčního plánování, je Gymnázium v Novém Jičíně. Z dřívějších aktivit má zajímavé zkušenosti v řadě tematických oblastí, které jsou součástí školních akčních plánů. Podívejme se tedy na polytechnické vzdělávání.

Polytechnické vzdělávání patří k dlouhodobým prioritám Gymnázia Nový Jičín. Ve svém školním akčním plánu (ŠAP) si v této oblasti vytkli například podporu nadaných žáků, posun od nevyhovujících laboratoří k modernizaci a práci odpovídající potřebám žáků 21. století, širší zapojení špičkových odborníků z praxe do výuky a navázání aktivní soustavné spolupráce s výzkumnými ústavy a vysokoškolskými odborníky. Mohou přitom rozvíjet například následující aktivity.

GNJ_0228.jpg

Přírodovědný kurz

Jednou z aktivit přispívající k motivaci žáků i k propojení teoretických poznatků s prací je přírodovědný kurz, jímž pravidelně zahajují školní rok žáci 3. ročníku. Týdenní program se skládá z exkurzí, měření, přednášek, plnění dovednostních úkolů. Žáci během kurzu získávají podklady pro další práci ve výuce fyziky, chemie, biologie. Konkrétní náplň kurzu vzniká po společné diskusi v předchozím školním roce. Ve školním roce 2017/2018 absolvovali žáci přírodovědný kurz na Zlínsku, kde například v ZOO Lešná tvořili interaktivní mapu s odkazy na zvířata, která nafotili, absolvovali několik exkurzí (likérka R. Jelínek ve Vizovicích, pivovar Maxmilián v Kroměříži, Květná zahrada a mincovna v Kroměříži, Vincentka a Lázně Luhačovice aj.). Součástí kurzu byl i odběr vzorků půdy a vody v různých lokalitách a následná kvalitativní analýza iontů, ale i kvantitativní analýza pomocí ISE čidel Pasco.

Žáci v rámci kurzu navštívili přednášky na Univerzitě Tomáše Bati věnované tématům prezentace vědy, propagace vlastní vědecké práce a současným trendům instrumentální analytické chemie a jejich aplikaci na univerzitě. Na závěr zpracovávali prezentaci o výhodách a nevýhodách exkurzí v prostředí SlidesLive, jež propojuje videozáznam prezentujícího s jeho Google prezentací.

Spolupráce s výzkumnými pracovišti

K aktivitám, které v prostředí gymnázia spadají do oblasti polytechnického vzdělávání, ale i rozvoje odborného vzdělávání patří spolupráce se třemi výzkumnými pracovišti. „Již několik let spolupracujeme s Laboratořemi Agel,“ říká zástupce ředitele Patrik Kočí.  „Měli jsme štěstí, že jsme narazili na zaměstnance s úžasným elánem a chutí podporovat vzdělávání mladé generace. První oblastí spolupráce jsou odborné přednášky o současných cestách v biologickém výzkumu, o tom, jaké předpoklady by měl mít výzkumný pracovník, i zaměřené na konkrétní výzkumné aktivity Laboratoří Agel. Přednášky jsou motivací pro další práci našich žáků v rámci Středoškolské odborné činnosti.“ Mentorování v rámci SOČ je druhou oblastí spolupráce – učitel s odborníkem společně pracují s aktivními žáky na výzkumu. Třetí oblastí je praxe v laboratořích přímo ve firmě. V každém školním roce se uskuteční čtyři 90minutové návštěvy v provozech.

„Výborné zkušenosti máme i s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, která je velmi aktivní při vzdělávání našich žáků v oblasti analytické chemie v praxi,“ dodává. Na univerzitních pracovištích se chlapci a dívky seznámí s funkcí, významem a využitím přístrojů a mohou si je sami vyzkoušet v rámci laboratorních prací, které pro ně univerzitní pedagogové připraví. Nově zahájilo novojičínské gymnázium spolupráci s Ostravskou univerzitou, která doplní praktické zkušenosti žáků s vědeckou prací v oblasti fyziky.

Modernizace výuky

Na školním webu najdete hned několik projektů týkajících se modernizace výuky – od zařízení laboratoří fyziky či chemie přes výukové materiály (videa pro názornou výuku), která jsou ke stažení.  

„Pro výuku nejen přírodních věd slouží školní Youtube videokanál. V jednotlivých složkách žák nalezne řešené úlohy z fyziky, matematiky a chemie, ale i krátké reportáže z významných měst Evropy. Jedná se o postupy namluvené učitelem a doplněné obrazovým materiálem. Úlohy jsou vysvětlovány jednoduše a srozumitelně tak, aby materiál pomohl především žákům, kteří nestíhají tempo v běžné hodině. Navíc pak řešené úlohy mohou pomoci v opakování maturantům či na přijímací zkoušky,“ vysvětluje zástupce Kočí. Že jde o materiály velmi živé, dokládá více než 100 tisíc zhlédnutí během pěti let.

Ve výuce (nejen) přírodních věd škola dlouhodobě aktivně využívává aplikace Google Apps, například během spolupráce žáků na laboratorních protokolech, při sdílení prezentací a učebních textů. Sdílené prostředí má i další výhody. Kočí: „Každý žák školy dostane naši 800 stránkovou cvičebnici, kterou jsme vytvořili také v rámci projektu. Knihu si žák nechává doma, ve výuce učitel pracuje s její elektronickou verzí. Máme připraveny laboratorní práce s Pasco čidly, metodiky pro užívání mentálního mapování, záleží jen na vyučujícím, kterým směrem výuky se chce dát. Zapojujeme Google Classroom jako rozcestník úkolů, sdílených materiálů, ale i jako plánovač.“

Je nasnadě, že v těchto aktivitách se potkává podpora polytechnického vzdělávání s rozvojem žákovských ICT kompetencí.

 Foto: z archivu GNJ