Efektivní provazování obsahu a digitálních kompetencí

Gymnázium Sokolov doplňuje výuku cizích jazyků, biologie a zeměpisu používáním aplikace Expedice. Provazuje tak moderní technologie s obsahovými předměty a studenti si zvyšují svoje digitální kompetence jednoduše, přirozeně a smysluplně. Ve svém školním akčním plánu zařazuje gymnázium oblast intervence podpory digitálních kompetencí do polytechnického vzdělávání, kde si klade za cíl maximálně propojit obsah výuky a digitální kompetence. Mobilní aplikace Expedice je určena školám i veřejnosti a slouží k virtuálním výletům. Aktuálně je v nabídce přes 200 zajímavých destinací jako je Yellowstoneský park, Mount Everest, Machu Picchu nebo například biologická expedice (dýchací soustava).

Expedice je zdarma dostupná pro Android i iOS a funguje ve dvou režimech. První je role průvodce, kdy lze provádět připojené uživatele vybranými místy, a v druhém režimu je uživatel v roli průzkumníka, který se připojí k průvodci ve stejné Wi-Fi síti. Aplikace je optimalizovaná pro VR brýle, ale lze ji využívat i v klasickém režimu.

expedice 2 (002).jpeg

expedice 3 (002).jpeg

Mgr. Eva Nývltová, pedagožka a ICT koordinátorka Gymnázia Sokolov, popisuje, jak je aplikace v praxi používána: „Aplikaci Expedice využíváme spíše nepravidelně, v závislosti na učiteli a vyučovaném předmětu, nejčastěji však při výuce cizích jazyků, biologie a zeměpisu. Aktivity se účastní obvykle přibližně 15 žáků, pokud ovšem nemáme možnost využít půlených hodin, zvládáme aktivitu i se 30 žáky. Expedice provádíme ve všech našich třídách od primy po oktávu – u mladších dětí je ovšem třeba více hlídat čas, který ve virtuální realitě stráví. Aktivita zabere 20–45 minut času, během laboratorních cvičení z biologie i více, zde jsou ovšem zařazovány pravidelné přestávky.“

Žáci využívají své vlastní mobilní telefony (BYOD) a díky školní wi-fi síti se připojí k zařízení, ze kterého je Expedice prováděna (učitelský nebo žákovský telefon). S tím souvisí nejčastější problémy Expedic – v některých učebnách nemá škola dostatečně silné a stabilní připojení, které je pro Expedice nezbytné, a někteří žáci nemají vlastní chytré telefony. Dalším problémem je pak stav žákovských zařízení – pokud má být telefon využitelný v brýlích pro VR, je vhodné, aby měl gyroskop. Pro tyto situace má škola 5 chytrých telefonů, které žákům půjčuje. Při výuce  celé třídy má dvojice v nejhorším případě jeden chytrý telefon s gyroskopem – dvojice se pak o VR brýle střídá a v mezičase sleduje Expedici na telefonu v běžném režimu.

getthumbnail.aspx (002).jpeg

Tato aktivita žáky baví, je pro ně zpestřením výuky a díky virtuální realitě vidí i souvislosti, které by jim při promítání 2D obrázků unikly. Hodiny si chválí i pedagogové, kterým po technické stránce s vedením hodiny pomáhá ICT technik. Čas potřebný na přípravu takovéto hodiny je pro ně srovnatelný s přípravou na běžnou výuku (v porovnání s některými metodicky náročnějšími hodinami i nižší). Osvojené kompetence pak záleží na předmětu, věku žáka a přístupu pedagoga. Například v hodinách angličtiny při výuce reálií:

  1. Nejmladší žáci poslouchají česko-anglický výklad a seznamují se tak především s daným místem a rozšiřují si slovní zásobu přirozeně (díky elektronické tužce je možné ptát se na anglické výrazy pro objekty a situace v expedici, které učitel označí apod.).
  2. U starších žáků bývá expedice vedena plně anglicky, žáci v jazyce aktivně odpovídají na otázky učitele či vytvářejí svoje vlastní.
  3. Ve vyšších ročnících je možné vyměnit role a průvodcem se stává některý z žáků, který si expedici nebo její část předem prostudoval.

Mezi osvojené ICT kompetence patří schopnost žáků lépe ovládat různá zařízení, prohloubení si vědomostí o sítích a virtuální realitě.

Mgr. Nývltová shrnuje: „Za hlavní výhody této metody považuji to, že učitel má ´vše pod kontrolou´ – na svém zařízení vidí, kam se žáci dívají, má zde sepsané základní informace a otázky pro třídu, které může využít, a především díky vyznačeným významným bodům a elektronické tužce může žáky upozornit na vše podstatné. Nevýhodou je omezená nabídka Expedic, vyšší časová náročnost, a pro některé pedagogy jazyková a technická bariéra, respektive spíše obavy z ní.“


 INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Z hlediska školního akčního plánování se jedná o vhodnou aktivitu, která zasahuje několik intervencí současně:

  • Podpora digitálních kompetencí – žáci se učí aktivně využívat konkrétní aplikaci jak z pozice uživatele, tak tvůrce.
  • Rozvoj výuky cizích jazyků – v této intervenci je obzvláště vhodné, že žáci pracují s reáliemi a aktivně používají cizí jazyk pro pochopení konkrétních úkolů a situací.
  • Čtenářská a matematická gramotnost – žáci rozvíjí svoje schopnosti pochopit popsané reálie, diskutují o faktech, uvádí skutečnosti do souvislostí a rozvíjí svoje kritické myšlení.

Jde o nepovinné intervence a Gymnázium Sokolov je nemá ve svém ŠAP uvedeny. Z povinných intervencí aktivita svým environmentálním přesahem zasahuje i do povinné intervence

  • Podpora polytechnického vzdělávání, kde si škola klade za cíl propojovat (propojit) obsah výuky polytechnických předmětů (fyzika, chemie, biologie, základy společenských věd) a podpořit environmentální výchovu.

 Foto: archiv Gymnázia Sokolov