Další vzdělávání: kurz nejen pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín pořádá kurz „Rehabilitační prvky v péči o klienta ve zdravotnických a sociálních zařízeních a v domácí péči“. Je určen zejména pro zdravotnické pracovníky, speciální pedagogy, sociální pracovníky, zdravotně-sociální pracovníky, žáky a studenty zdravotnic­kých škol, rodinné příslušníky pečující o osobu blízkou. Zájem o něj předčil původní očekávání.

SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín pořádá v rámci rozsáhlého programu dalšího vzdělávání i kurz Rehabilitační prvky v péči o klienta ve zdravotnických a sociálních zařízeních a v domácí péči, jehož realizátorkami jsou absolventy certifikovaných kurzů Kinestetické mobilizace a Bazální stimulace PhDr. Andrea Vykoukalová a Mgr. Marta Malaníková, které jsou zároveň odbornými pedagožkami školy.

Akce se 4hodinovou dotací je určena převážně pro zdravotnické a sociální pracovníky, speciální pedagogy, žáky a studenty zdravotnických škol, ale i pro pečující rodinné příslušníky. Pro uchazeče není definován žádný požadavek, který by musel splnit před zahájením školicí akce, předpokládá se pouze zájem o danou problematiku.

Téma vzdělávání

hands-216982_1280.jpg

Hlavním a stěžejním tématem vzdělávání je využití kinestetiky jako pohybově komunikačního konceptu, který umožňuje využít pohybových rezerv jedince. „Dále se zabýváme konceptem Bazální stimulace (dále BS), který dává ošetřovatelství zcela jiný rozměr a umožňuje ošetřujícím nově reflektovat svoji práci. BS je vhodná pro klienty všech věkových kategorií, a to na různých úrovních péče,“ vysvětlují lektorky.

Kinestetická mobilizace, prováděná na základě kinestetických principů, je uznávaným ošetřovatelským konceptem, který splňuje požadavky moderního rehabilitačního ošetřování a uplatňuje holistický přístup k člověku.

„Kinestetika a BS využívá základní dostupné prostředky, jako je deka, ručník, polštáře, a tím snižuje používání nákladných polohovacích a antidekubitárních systémů potřebných k polohování. Při klasických technikách mobilizace dochází k přetěžování krční a bederní páteře, zvyšuje se svalové napětí a dochází k špatnému zatěžování kloubů, což není případem tohoto konceptu,“ pokračují. „Kinestetická mobilizace není formou terapie, ani metodou, jak se naučit správné hmaty, je to program vývoje manipulačních a pohybových schopností ošetřujících k využití vlastního pohybu pro cílené organizování pohybu pacienta.

Kinestetická mobilizace doporučuje základní pravidla pro správné postupy manipulace s pacientem. Během mobilizace je pacientovi umožněno, aby kontroloval svůj pohyb, poznal své pohybové možnosti, vnímal změny polohy, jejich počet a kvalitu provedení jednotlivých kroků.

Na ošetřující je kladen nárok, aby zdokonalovali provedení pohybu. Je také vhodné zdokonalovat slovní zásobu používanou při komunikaci s pacientem, aby nebyly podávány pouze strohé povely, ale přesné verbální instrukce, kterým jedinci rozumí, což je velmi důležité zejména u seniorů nebo u pacientů s demencí.“

Realizace

Samotná školicí akce se uskutečňuje v odborné učebně SZŠ a VOŠZ Zlín. „Po vzájemné domluvě je možné realizovat kurz ve vlastním zařízení žadatele. Podmínkou je vždy minimální počet školených osob a taktéž vhodná místnost s polohovacím lůžkem," uvádějí školitelky. "Vše je prováděno pouze prakticky a průběžně doplňováno vhodnými prožitkovými metodami."

Náplní školící akce je seznámení s prvky BS, významem doteků, principy konceptu BS a jejich uplatněním v praxi – rozvíjející, zklidňující a neurofyzi­ologická koupel, efektivní manipulace s nemocným, efektivní polohování, předcházení vlastnímu poškození při manipulaci s nemocným, dále principy kinestetické mobilizace a jejich uplatnění v praxi při péči o nemocné s demencí, po centrální mozkové příhodě, dětské mozkové obrně a se spasticitou (zvýšené napětí svalů).

Základním předpokladem je samozřejmě příprava odborné učebny. Po zahájení akce probíhá stručné seznámení s jednotlivými tématy.  Následuje série praktických ukázek u lůžka, kde vše nejprve ukazují a vysvětlují samotní lektoři, poté jsou zapojeni účastníci kurzu, kteří si procvičují jednotlivé prvky pod odborným dohledem. „Vše se odehrává zcela přirozeně, účastníci se aktivně zajímají o oblasti, které potřebují vysvětlit. Výklad je vždy spojen s praktickou ukázkou,“ dodávají pedagožky.

Důležitou součástí vzdělávání je získávání zpětné vazby od účastníků, k niž je využita forma evaluačních dotazníků, s jejichž vyhodnocováním realizátorky kurzu pracují při přípravě dalších školicích akcí.


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Škola jako centrum CŽU – kurz rehabilitačních prvků kinestetiky a bazální stimulace pro osoby pečující o pacienty ve zdravotnických a sociálních zařízeních i v domácí péči, pořádaný SZŠ a VOŠ, je inspirativním příkladem, jak:

-          využít potenciál pedagogických pracovníků školy v dalším vzdělávání,

-          najít na trhu dalšího vzdělávání žádané téma a zajistit v něm odborně fundované proškolení účastníků,

-          prostřednictvím evaluačních nástrojů aktivně získávat zpětnou vazbu od účastníků vzdělávání a dále s ní pracovat.

 Foto: Pixabay - fotobanka zdarma (Image by PublicDomainPictures from Pixabay)