Dotazníkové šetření v souvislostech

V letech 2015/16 a 2018 proběhlo v rámci projektu P-KAP plošné dotazníkové šetření potřeb škol. Podívejte se na některé výsledky v oblasti odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli i na doporučení a úspěšné příklady z praxe, jak překonávat překážky, na které školy narážejí. Případně proč a jak rozvíjet aktivity, jimž se školy zatím příliš nevěnují.

Přetrvávají problémy s přípravou instruktorů praktického vyučování u zaměstnavatelů

Opatřením, které školy uvádějí jako jedno z nejméně častých a které ve srovnání obou vln dotazníkového šetření dokonce pokleslo o 3 p. b., je vzdělávání instruktorů realizujících výuku na pracovištích zaměstnavatelů. Přitom role instruktorů praktického vyučování, kteří nejsou pedagogickými pracovníky školy, ale  zaměstnanci firmy, je nezastupitelná. Nezřídka jsou to lidé, kteří mohou pomoci udržet žáka ve vzdělávání. Zejména pokud jde o žáky, kteří v teoretické přípravě selhávají a lepších výsledků dosahují v praxi. Nezanedbatelným vedlejším efektem je tak i zvýšení žákova sebevědomí, hrdost na výsledky vlastní práce, zvýšení pocitu odpovědnosti, možnost zažít úspěch a také lepší motivace k práci.

 

Firmy se nedokážou přizpůsobit vzdělávacím potřebám žáků, uvádí 37 % škol

Jako nejčastější překážku školy uváděly fakt, že se firmy nemohou přizpůsobit vzdělávacím potřebám žáků (ve II. vlně dotazníkového šetření se jednalo o 37 % škol). Pro firmy představují problém často žáci z oborů kategorie E, kteří mají různá zdravotní a jiná znevýhodnění. Pro tyto žáky je však praktická příprava klíčová. Na příkladu Střední školy profesní přípravy v Hradci Králové je ale možné vidět, že i tito žáci se na pracoviště firem mohou dostávat pravidelně.

 

Školám chybí strategie spolupráce se zaměstnavateli

Z dotazníkového šetření realizovaného projektem P-KAP vyplynulo, že mezi nepříliš často realizované aktivity patří zpracování strategie spolupráce se zaměstnavateli a dalšími partnery. V obou vlnách šetření (2015, 2018) tuto aktivitu deklarovalo pouhých 21 % škol. Proč je strategie spolupráce důležitá, jak začít a co bychom neměli zaměstnavatelům zapomenout sdělit?