Dlouhá a atraktivní praxe: v tuzemsku i v zahraničí

Odbornou praxi ve vysoké kvalitě a navíc v delším rozsahu, při které žák pokud možno nic nezamešká z hlediska přípravy ke společné maturitní zkoušce, je přáním většiny ředitelů středních odborných škol. V Soukromé hotelové škole Bukaschool s.r.o. v Mostě se to daří již dvacet let.

Pro Soukromou hotelovou školu Bukaschool s.r.o. v Mostě je právě vysoká kvalita a udržení prestiže z hlediska celkové strategie školy zásadní. Při hledání vhodných poskytovatelů praktického vyučování však nezřídka naráželi na nekvalitu a neochotu zaměstnavatelů v regionu. Proto se rozhodli umožnit všem žákům školy, a to i těm ze sociálně slabých rodin, získat kvalitní odbornou praxi v zahraničí.  Praxe se realizuje v bloku v rozsahu 4 měsíců.

Fotolia_34636987_Subscription_XXL.jpg

Pravidelné několikaměsíční výjezdy zajišťuje škola všem žákům, v převážné většině bez finanční podpory jakéhokoliv projektu. Financování stáží je zajišťováno interními pravidly školy.

Důležitým momentem je výběr kvalitního a prověřeného pracoviště. Škola se v tom může již téměř 20 let opřít jednak o síť svých bývalých absolventů, kteří ke škole mají vazby, ale sází také na ostatní léty prověřené partnery.

Vždy současně dbá na to, aby pracoviště bylo pro žáky benefitem a dobrou vizitkou i směrem k jejich budoucímu uplatnění.

Takovéto dlouhodobé pobyty v zahraničí jsou pro žáky nesporným přínosem jak z hlediska rozvoje odborných, tak sociálních a jazykových kompetencí.

Odpůrci dlouhodobých mobilit jistě namítnou, že u maturitního oboru se právě dlouhodobá „absence“ žáka ve škole musí negativně odrazit v jeho připravenosti na maturitní zkoušku. I to se podařilo v Bukaschool vyřešit vytvořením studijních materiálů v elektronické podobě, které mají žáci k dispozici na školním moodle. Materiály připravují přímo sami učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, vždy v souladu s aktuálními požadavky k maturitní zkoušce. Připravena je i sada otázek a učitelé jsou žákům k dispozici také online – po skypu, mailu, případně na sociálních sítích. A jak říká vyučující českého jazyka a literatury, Mgr. Karel Singer, ani tzv. povinná četba není v době elektronických čteček či audioknih při cestování problém.  


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Zajištění odborné praxe dokáže přispět k rozvoji níže uvedených oblastí, které jsou předmětem akčního plánování.

  • Odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Odborná praxe v kvalitních zařízeních realizovaná v dlouhém bloku se bude nepochybně vyjímat v portfoliích žáka a odrazí se také na jeho zaměstnatelnosti a rozvoji cizího jazyka.

I obsah zahraniční praxe lze s využitím některých nástrojů na podporu mobilit kvalitně naplánovat jak z hlediska vhodného obsahu, tak z hlediska ověření osvojených kompetencí.

  • Rozvoj výuky cizích jazyků

Mobilita žáků (i pedagogických pracovníků) umožňuje rozvíjet a rozšiřovat cizí jazyk a samostatnost při jeho používání. Přináší rozvoj odborných jazykových dovedností, které budoucí zaměstnanci využijí zcela určitě při své praxe, zejména v oboru hotelnictví.

  • Digitální kompetence

 Příprava výukových materiálů v elektronické podobě, online testy a ověřování znalostí, různé formy e-learningu nebo např. sdílení výstupů v elektronické podobě. Rozvoj digitálních kompetencí lze pozorovat jak u žáků, tak u pedagogických pracovníků.

Foto: Fotobanka NÚV