Dlouhá a atraktivní praxe: v tuzemsku i v zahraničí

Odbornou praxi ve vysoké kvalitě a navíc v delším rozsahu, při které žák pokud možno nic nezamešká z hlediska přípravy ke společné maturitní zkoušce, je přáním většiny ředitelů středních odborných škol. V Soukromé hotelové škole Bukaschool s.r.o. v Mostě se to daří již dvacet let.

Pro Soukromou hotelovou školu Bukaschool s.r.o. v Mostě je právě vysoká kvalita a udržení prestiže z hlediska celkové strategie školy zásadní. Při hledání vhodných poskytovatelů praktického vyučování však nezřídka naráželi na nekvalitu a neochotu zaměstnavatelů v regionu. Proto se rozhodli umožnit všem žákům školy, a to i těm ze sociálně slabých rodin, získat kvalitní odbornou praxi v zahraničí.  Praxe se realizuje v bloku v rozsahu 4 měsíců.

Fotolia_34636987_Subscription_XXL.jpg

Pravidelné několikaměsíční výjezdy zajišťuje škola všem žákům, v převážné většině bez finanční podpory jakéhokoliv projektu. Financování stáží je zajišťováno interními pravidly školy.

Důležitým momentem je výběr kvalitního a prověřeného pracoviště. Škola se v tom může již téměř 20 let opřít jednak o síť svých bývalých absolventů, kteří ke škole mají vazby, ale sází také na ostatní léty prověřené partnery.

Vždy současně dbá na to, aby pracoviště bylo pro žáky benefitem a dobrou vizitkou i směrem k jejich budoucímu uplatnění.

Takovéto dlouhodobé pobyty v zahraničí jsou pro žáky nesporným přínosem jak z hlediska rozvoje odborných, tak sociálních a jazykových kompetencí.

Odpůrci dlouhodobých mobilit jistě namítnou, že u maturitního oboru se právě dlouhodobá „absence“ žáka ve škole musí negativně odrazit v jeho připravenosti na maturitní zkoušku. I to se podařilo v Bukaschool vyřešit vytvořením studijních materiálů v elektronické podobě, které mají žáci k dispozici na školním moodle. Materiály připravují přímo sami učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, vždy v souladu s aktuálními požadavky k maturitní zkoušce. Připravena je i sada otázek a učitelé jsou žákům k dispozici také online – po skypu, mailu, případně na sociálních sítích. A jak říká vyučující českého jazyka a literatury, Mgr. Karel Singer, ani tzv. povinná četba není v době elektronických čteček či audioknih při cestování problém.  


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Zajištění odborné praxe dokáže přispět k rozvoji níže uvedených oblastí, které jsou předmětem akčního plánování.

  • Odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Při plánování žákovské zahraniční mobility je důležité formulovat odborné cíle mobility jak z hlediska vhodného obsahu, tak z hlediska ověření osvojených kompetencí. Je žádoucí, aby se přípravy obsahu stáže účastnili také učitelé odborných předmětů a odborného výcviku/praktického vyučování. Právě tito učitelé mohou s nezletilými žáky vyjíždět jako doprovodné osoby a po návratu navrhnout např. změny v tematických plánech některých předmětů či úpravy ŠVP. Podle principů ECVET by žáci po  návratu neměli být znovu přezkušováni a stáž by jim měla být uznána ať už jako odborná praxe/učební praxe nebo jako odpovídající část odborného výcviku či známkou ve zvoleném odborném předmětu. Absolvovanou a zahraničním partnerem potvrzenou mobilitu (formou hodnoticího záznamu a Europass Mobility či jiných firemních certifikátů) je vhodné zařadit do portfolia žáka – což představuje zároveň i přesah do oblasti kariérového poradenství.

  • Rozvoj výuky cizích jazyků

Mobilita žáků (i pedagogických pracovníků) umožňuje rozvíjet a rozšiřovat cizí jazyk a samostatnost při jeho používání. Přináší rozvoj odborných jazykových dovedností, které budoucí zaměstnanci využijí zcela určitě při své praxe, zejména v oboru hotelnictví.

  • Digitální kompetence

 Příprava výukových materiálů v elektronické podobě, online testy a ověřování znalostí, různé formy e-learningu nebo např. sdílení výstupů v elektronické podobě. Rozvoj digitálních kompetencí lze pozorovat jak u žáků, tak u pedagogických pracovníků.


Další články na téma: Odborné praxe – kvalitně, dlouhodobě a klidně i v zahraničí

Odborné praxe v oborech kategorie M obecně trpí tím, že připomínají spíš delší exkurzi než reálnou ochutnávku budoucí profese a praktické ověření školou poskytnutého vzdělání. Zkušenosti ze škol ukazují, že ke kvalitě praxí přispívá navýšení jejich celkové délky, plánování a konkretizace obsahu praxí, zajištění zpětné vazby z proběhlé praxe – s uvedenými prvky stoupá přidaná hodnota praxe pro firmu i pro žáka. Důležitým prvkem kvality je také participace žáka na celém procesu zajištění praxe a s tím související motivace žáka.

Foto: Fotobanka NÚV