Digitální inovace, důraz na reálné projekty a maximální aktivizace studentů

Smíchovská střední průmyslová škola připravuje žáky na další studium či práci ve velmi vyhledávaných oborech – Informační technologie, Technické lyceum a Kybernetická bezpečnost. Intervence podpora digitálních kompetencí je tedy podstatou školního akčního plánu. Škola připravuje žáky do praxe maximálně prakticky i ve vysoce odborných disciplínách pomocí dlouhodobých projektů a v těsné spolupráci s firmami. Mimořádná je míra zapojování žáků do chodu školy, provázanost s praxí a přirozená integrace všech intervencí.

Smíchovská střední průmyslová škola je vyhledávanou střední průmyslovou školou v Praze s dlouholetou tradicí. Škola byla založena již v roce 1901 a v současnosti vzdělává přes 600 žáků z Prahy a Středočeského kraje. Cílem školy je poskytnout žákům co nejlepší studijní i mimo studijní podmínky pro rozvoj svých dovedností a dalších prakticky využitelných zkušeností. Kromě vlastní výuky se žáci podílí na chodu školy a organizaci školních akcí. Vyučujícími jsou  často absolventi školy a někteří žáci jsou zaměstnáni na menší úvazky již v průběhu studia.

computer-768608_1920.jpg

Vzhledem k dynamickému rozvoji informačních technologií je nutná modernizace a inovace odborných učeben. Modernizují se již existující obory a vznikají nové. Má-li škola udržet krok s rozvojem IT, musí tomu vybavení odborných učeben odpovídat. Ve svém ŠAP si škola dala za cíl vybudovat nové odborné učebny pro výuku moderních technologií (multimédia, kybernetická bezpečnost, virtuální realita, internet věcí, robotika).

Inovativní projekty podpory digitálních kompetencí:

 • Internet věcí (IoT) - Město budoucnosti. Tomuto projektu slouží nově vybudovaná laboratoř a žáci zpracovávají například téma „pokročilé technologie pro turismus“, kde se počítá se zapojením 3D reality/vizualizací prohlídek pražských pamětihodností za účelem simulace zájmu turistů i zapojení umělé inteligence, například průvodcovských robotů, do turistického ruchu jako zábavné interaktivní prohlídky města. Zajímavé je i téma „technologie městského farmaření“ při využití pokročilých technologií při pěstování potravin pro Prahu, například akvaponie, celoroční solární skleníky, pěstování bez slunečního svitu apod. Dalšími navrženými tématy jsou „čisté autobusy“, „chytré lokální nezávislé sítě“, „materiálové využití odpadu“, „energetické a surovinové využití odpadní a dešťové vody“.
 • SSPŠ byla nabídnuta účast v připravovaném projektu „Smart City – 2035: Opravdu chytré město začíná dopravou“. V rámci tohoto projektu mají probíhat tiskové i odborné konference spojené s vysvětlováním očekávaného vývoje. Výstupy budou určené jak pro laickou veřejnost, tak pro formování odborných postojů pro odborníky, zástupce měst a obcí. Proto budou konference pořádány jak v CIIRK, tak také v hlavních městech dalších regionů.
 • U projektu Kybernetická bezpečnost se počítá s pomocí žáků při provozu kybernetického polygonu a osvěty na základních školách či přímo ve škole. Předpokládá se i zapojení žáků třídy Kybernetická bezpečnost z prvního ročníku, ale přidat se mohou také žáci z jiných oborů a ročníků. Opět je klíčový jejich zájem o další vlastní nadstandardní vzdělávání.
 • Školní televize SSPS TV je studentský projekt, do kterého je zapojeno 47 osob v různých rolích. Pořady a zpravodajství SSPS TV, tedy videa na internetovém portálu www.presloviny.cz, spadají pod PR oddělení a konzultanty jsou většinou bývalí absolventi. Jde o mnoho různých pořadů, které se týkají odborných i společenských témat, studenti jsou rozděleni do skupin. Většinou tvoří týmy buď žáci třetích, nebo čtvrtých ročníků a žáci si při realizaci projektu osvojují a prohlubují svoje digitální kompetence a odborné znalosti.
 • Již čtvrtým rokem probíhá v rámci „Projektu Osvětim“ modelování koncentračních táborů Auschwitz I. a Auschwitz II .– Birkenau. V Dělostřeleckých kasárnách v Terezíně je již vystavený fyzický model tábora Auschwitz II. – Birkenau a prohlídka táborů Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau ve virtuální realitě. V letošním školním roce jsou modely převáděny do programu Unity, takže bude možné si prohlédnout tyto tábory ve virtuální realitě pomocí speciálních brýlí.
 • Dále škola zapojuje žáky do vzdělávání veřejnosti v programech MS Office, přednášek a workshopů k tématům kybernetická bezpečnost, IoT, virtuální realita, 3D modelování a tisk, fyzikálních a IT workshopů pro mateřské a základní školy, akademie pro seniory s názvem Smíchovská průmyslovka třetího věku – série přednášek a workshopů pro seniory zaměřených na různá témata STEM i IT.

Do všech projektů jsou žáci zapojováni velmi aktivně ve všech fázích od samotného vzniku projektů. Výběr projektů probíhá u kulatého stolu na základě konsensu. Účastníky kulatého stolu jsou učitelé, žáci a absolventi s rovným právem hlasování (např. 9 učitelů - 9 žáků - 9 absolventů). Klíčové pro rozhodování je však hledisko technologických trendů a maximální snaha je reflektovat. Důraz je kladen na prezentační schopnosti žáků, samostatnost, organizační schopnosti, týmovou spolupráci, leadership a projektový management. Žáci se při realizaci menších projektů podílí na zajištění financování a sami shání prostředky nebo společně píší grantové žádosti.

Do realizace školních projektů se žáci zapojují povinně celý třetí a maturitní ročník. Do nepovinných projektů je zapojeno přibližně 17 % žáků a cca 50 % kantorů v roli konzultantů. Škola disponuje velmi aktivním klubem absolventů a na školních projektech se pravidelně podílí přibližně 30 z nich. Pedagogové mají možnost se zapojit do rozvojových aktivit školy, školních projektů nebo přijít s vlastním nápadem – vše však odvisí od vnitřní motivace a na učitele není vyvíjen nátlak. Vedení školy se potýká při realizaci inovativních digitálních i jiných projektů s řadou problémů z oblasti technického, finančního a personálního zabezpečení, které však chápe jako hnací motor pro další inovace.


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

ŠAP školy maximálně propojuje všechny povinné i nepovinné intervencí. Právě tento přístup se jeví jako vysoce efektivní jak pro žáky, tak pro školu samotnou. Díky akcentování podnikavého přístupu dochází k aktivizaci žáků v průběhu studia i po něm. Konkrétně je podpora digitálních kompetencí využívána v kombinaci s těmito intervencemi:

 • Podpora k podnikavosti – v podstatě všechny odborné projekty školy pracují s principem podnikavosti. Žáci jsou podporováni v samostatnosti, kreativitě, týmové spolupráci a vlastních projektech.
 • Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání – přístup školy přináší možnost prakticky se seznámit s požadavky trhu práce a aspekty konkrétních povolání.
 • Podpora polytechnického vzdělávání – STEM a IT disciplíny jsou základem studia a jsou uplatňovány nejen v projektech žáků, ale i směrem k veřejnosti při realizaci workshopů pro veřejnost.
 • Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli – pro vzdělávání žáků je optimální, mohou-li během studia řešit konkrétní projekty využitelné v praxi. Zadavateli těchto projektů mohou být firmy nebo organizace. Žáci v rámci projektů pracují samostatně nebo vytvářejí pracovní skupiny, spolupracující s konkrétním zadavatelem kdykoli během studia i nad rámec školních projektů. Škola zjišťuje nároky IT firem a velmi těsně s nimi spolupracuje. Cílem primárně není umožnit firmám nábor budoucích zaměstnanců, ale realizace společných a maximálně reálných projektů.
 • Rozvoj škol jako center celoživotního učení – škola je otevřená veřejnosti a specifickým cílovým skupinám jako jsou žáci ZŠ, MŠ a senioři, kterým nabízí kurzy z oblasti IT a STEM.
 • Čtenářská a matematická gramotnost – projekt školní televize vyžaduje od žáků zvýšené nároky na schopnost porozumění, kritické zhodnocení, zpracování informací a jejich převedení do vizuální podoby.

Foto: Pixabay (fotobanka zdarma)