Deset let přeshraniční spolupráce Tachov-Weiden

Gymnázium, Tachov nabízí všeobecné gymnaziální vzdělání žákům s ukončeným sedmým ročníkem základní školy. Specifikem vlastního školního vzdělávacího programu je nabídka volitelných předmětů v různých ročnících a zaměření (přírodovědné, humanitní) do posledního maturitního ročníku, v němž už žáci mají jasnou představu o své budoucí profesi. Letos škola oslavila dokonce dvojité jubileum, kromě úctyhodných šedesáti let své existence, již deset let úspěšně spolupracuje s německým gymnáziem Elly Heuss ve Weidenu. Díky této úzké spolupráci mají žáci možnost nejen zlepšovat své jazykové dovednosti, ale zároveň se setkávat se svými německými kolegy a vzájemně se kulturně obohacovat.

Gymnázium, Tachov je svým regionálním umístěním předurčeno k podpoře výuky německého jazyka. Přestože je němčina vyučována jako další cizí jazyk, škola plně vychází vstříc regionálně specifickým potřebám svých absolventů a nabízí žákům skvělou příležitost, jak své jazykové dovednosti zlepšovat přímo v reálném jazykovém prostředí, a to v rámci projektů mobility Tachov-Weiden.

Aby byla zajištěna kontinuita této spolupráce, je projekt mobility pevně zakotven přímo v ŠVP pro žáky 3. ročníků gymnázia, kteří si jako další cizí jazyk zvolili právě němčinu.

weiden.jpg

Jak mobilita probíhá

Jelikož se jedná o výměnný pobyt, musíme se na tento příklad mobility podívat z obou stran hranice, tj. na mobilitu probíhající na německé a české straně.

Mobility ve Weidenu se účastní všichni žáci studující němčinu ve 3. ročníku studia (většinou se jedná o 20-24 žáků). Během přípravy na výjezd si žáci v hodinách německého jazyka připravují prezentace o Tachově, aby mohli sdílet zajímavosti se svými spolužáky v Německu a dali jim tak představu o tom, co je čeká při návštěvě v Čechách. Samotný pobyt v zahraničí trvá zpravidla dva dny, což se může zdát jako poměrně krátká doba, ne však, pokud je bezezbytku naplněna efektivními a dobře naplánovanými aktivitami. V tomto případě škola využívá zdarma poskytovaných animačních programů organizace Tandem, v rámci projektu Na jedné lodi (http://www.tandem-org.cz/najednelodi). Součástí tohoto projektu je zajištění programu jazykových her, které slouží nejen k jazykovému rozvoji, ale i rozvoji vztahů mezi žáky.

Součástí programu je dále setkání se zástupci města (spojené např. s přednáškou), návštěva místních památek i ubytování v rodinách. Asi nejzajímavějším prvkem se z pohledu rozvoje jazykových dovedností jeví tzv. Stadt-Rallye, během níž žáci v malých jazykově smíšených skupinkách plní úkoly přímo ve městě (získávají informace, řeší problémy atd.). Nedílnou součástí mobility je pak zpětná vazba, která probíhá hned několika způsoby. Žáci vyplňují dotazníky vytvořené německou stranou, v nichž mají možnost celou akci zhodnotit a zároveň píší novinový článek, který má zprostředkovat čtenářům jejich osobní zážitky. Tyto články se stávají pro učitele nejen významnou zpětnou vazbou, ale i nástrojem klasifikace. Němčinou to však zdaleka nekončí, neboť díky spolupráci s vyučujícími českého jazyka a Tachovskými listy je nejlepší článek, tentokrát psaný česky, publikován přímo v místních novinách.  

Mobilita na české straně hranice má pro žáky gymnázia ještě další přidanou hodnotu, která se prolíná i do dalších oblastí intervencí, zejména se jedná o podnikavost a polytechniku. Žáci se přímo účastní přípravy návštěvy zahraničních partnerů a následně fungují jako jejich průvodci v rámci kempování na Sycheráku, prohlídky školy či města a okolí. Pro návštěvníky zařizují ubytování (v rodinách či ve škole), objednávají stravování, zajišťují prohlídky města atd. Úspěch akce se tak stává zároveň úspěchem každého účastníka, který se na přípravách podílel.

Jak se organizuje úspěšná mobilita

Nesporný přínos mobility v rámci rozvoje výuky cizích jazyků není nutné znovu zdůrazňovat. Nezbytné je však hovořit o tom, jak vytvořit fungující, dlouhodobou spolupráci s partnerskou školou, aniž by tomu vyučující museli věnovat svůj veškerý čas a síly. Skvělým příkladem je právě systém výměnných pobytů Gymnázia, Tachov, kde je mobilita zajišťována Mgr. Markétou Hlaváčovou, která pracuje v tandemu maximálně s  jedním dalším vyučujícím. Jak tedy na to?   

  • Získejte podporu vedení školy. Bez ní byste se ani v rámci mobility daleko nedostali. Pokud vám zástupci školy vyjdou vstříc tak jako v tachovském gymnáziu – uvolní účastníky a organizátory z výuky, poskytnou prostory školy k ubytování žáků či umožní úpravu výuky pro potřeby mobility, nezískáte tím pouze vy. Škole se tato investice vrátí nejen v podobě úspěšně probíhající mobility, ale především ve zkvalitnění výuky, a samozřejmě nelze zapomenout na spokojené žáky a motivované učitele.
  • Podpořte mobilitu ukotvením v ŠVP, stane se pak přirozenou součástí výuky. Žáci už s účastí počítají, čímž odpadají problémy s absencí, a zároveň se mobilita stává motivačním faktorem pro žáky, kteří vědí, k čemu v rámci výuky směřují.
  • Využijte externí odborníky na zajištění kvalitního programu. Organizace s regionální i celorepublikovou působností nabízejí řadu projektů a programů zdarma, kterých je možné využít.
  • Angažujte město. Setkání se zástupci města je zajímavou kulturní vložkou a zároveň vám spolupráce se zastupiteli může umožnit přístup na zajímavá místa (mnohdy i za zajímavější ceny). Spolupracujte s lokálním tiskem, který otiskne články či reportáže spojené s mobilitou a zároveň bude sloužit jako motivace pro nejlepší autory mezi žáky. (Takto například vypadal ohlas v místním německém periodiku OberpfalzEcho.)
  • Dejte žákům důvěru a zodpovědnost. Nevoďte žáky střední školy za ruku po městě. Rozdělte je do malých skupin, dejte jim jasný úkol – a důvěru, že budou schopni ho sami splnit.
  • Překonejte počáteční problémy, návratnost je obrovská (po 10 letech už odpadají veškeré provozní problémy, výměna přestává být pouze školní akcí, stává se akcí společenskou, která se nese pod heslem „jezdíme za přáteli, ne za učiteli a žáky“).
  • Využívejte didaktické pomůcky z partnerské školy, inspirujte se tamní praxí. Nemusíte objevovat sami to, co už objevili jiní.

INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Možnosti ukotvení aktivity v ŠAP:

Priorita:

a)    Zlepšení jazykové vybavenosti žáků

b)    Posílení aktivních jazykových dovedností

c)    Mezinárodní kulturní výměna

Obecný cíl:

a)    žáci se lépe orientují v cizojazyčném prostředí

b)    v cizojazyčném prostředí dokáží žáci efektivně řešit problémy, získávat informace a pracovat s cizojazyčnými materiály

c)    zlepšení aktivních jazykových dovedností s důrazem na interakci a mediaci

Průniky s dalšími oblastmi intervence

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě – žáci GT sami připravují návštěvu partnerské školy včetně zajištění programu (vstupy), ubytování a stravování.

Polytechnické vzdělávání – žáci partnerské školy mají možnost zapojit se do experimentů v rámci chemických laboratoří („hands on experience“).

Foto: archiv Gymnázia Tachov