Cíle metodické podpory v oblasti výchovy k podnikavosti

Intervence směřujících k podpoře kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti sledují dva základní cíle: Rozvinout výchovu k podnikavosti na všech typech středních a vyšších odborných škol s přesahem směrem ke školám základním. Identifikovat a rozvinout metody a aktivity podporující rozvoj iniciativy, kreativity a podnikavosti ve všech vyučovacích předmětech.

Pro začlenění podnikavosti do výuky je zapotřebí zejména vzdělávání pedagogů, jejich pozitivní motivace k rozšíření praktické výuky, která bude zajímavější a lépe přijatelná ze strany žáků a studentů.

Na národní úrovni je zapotřebí vybudovat metodickou podporu a bázi znalostí, aby měli učitelé z čeho čerpat nové znalosti a dovednosti spojené s rozvojem podnikavosti a mohli kvalitně pracovat s žáky a studenty. V optimální variantě by měla vzniknout Národní strategie VkP.


Hlavní výzvy v oblasti výchovy k podnikavosti

  • Pomoci naplnit záměr Evropské komise definovaný v Strategii Evropa 2020, že do konce roku 2020 musí mít každý žák počátečního vzdělávání praktickou zkušenost s VkP.
  • Rozvinout VkP na všech typech škol.
  • Identifikovat VkP v různých předmětech.
  • Proškolit učitele.
  • Na národní úrovni vybudovat bázi znalostí, která umožní rozvoj VkP v ČR.
  • Za největší výzvu na poli VkP vidíme vznik Národní strategie VkP.
  • Konkrétní podpora škol v dané oblasti intervence.
  • Příprava a vedení seminářů na téma podnikavost.
  • Vyhledávání a zpracování příkladů dobré praxe a sdílení mezi školami a kraji.
  • Zpracování centrální databáze podkladů, doporučení a konkrétních příkladů.