Cíle do roku 2020

Současný stav a vývoj v nejbližším období popisuje Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020.

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 uvádí mimo jiné: „Za současného nastavení se (kariérové poradenství) paradoxně podílí na udržování selektivních prvků ve vzdělávacím systému. Segment se také dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních prostředků i lidských zdrojů, zejména s ohledem na rozšíření záběru poskytovaných služeb. Služby školních psychologů a školních speciálních pedagogů zavedené v rámci školské reformy nejsou poskytovány v odpovídající míře na většině škol. Kariérové poradenství je často vykonáváno pedagogy bez potřebné kvalifikace a nezřídka i bez adekvátního ohodnocení.“ (s. 23)

Pro období do roku 2020 jsou plánovány mimo jiné tyto cíle:

  • vytvářet podmínky pro to, aby poradenské služby vycházely více vstříc individuálním potřebám dětí, žáků a studentů s cílem poskytnout dostatečně systematickou podporu dítěti, rodině i škole,
  • v zájmu včasné a efektivní intervence dostupné všem dětem, žákům a studentům zajistit dostatečnou dostupnost poradenství přímo ve školách a průběžně zlepšovat kvalitu poradenství na všech úrovních školského systému, tedy od vzdělávání předškolního až po vysokoškolské
  • zlepšovat dostupnost a kvalitu kariérového poradenství zaměřeného na rozvoj dovedností potřebných pro řízení vlastní profesní dráhy,
  • rozvíjet informační, vzdělávací a metodickou podporu služeb poradenství v celoživotní perspektivě včetně dostupné a kvalitní poradenské služby pro dospělé zájemce o návrat do formálního vzdělávání nebo o další vzdělávání. (s. 24)

 Hlavní výzvy v oblasti intervence kariérového poradenství

V oblasti intervence Rozvoj kariérového poradenství je velkou výzvou metodická podpora škol při tvorbě  a realizaci komplexního školního poradenského plánu, v němž je třeba zohlednit následující:

  • kariérové vzdělávání,
  • využívání kariérových informací,
  • individuální poradenství,
  • další vzdělávání poradců.