ANALÝZA POTŘEB ŠKOL

Priority krajů a škol v krajských akčních plánech a plánech aktivit škol vycházejí z podrobné analýzy opřené o sběr relevantních dat. Pro projekt P-KAP je zpracovává a školám a krajům poskytuje projektový tým Národního ústavu pro vzdělávání. V rámci projektu se uskuteční postupně tři dotazníková šetření.

Úvodní šetření proběhlo v období listopad 2015 – leden 2016. Osloveny byly všechny SŠ a VOŠ v celé ČR, tedy 1365 škol. Návratnost dotazníků se pohybuje na úrovni 98 %. Analýza potřeb škol je tedy unikátní datový výstup pokrývající potřeby téměř všech SŠ a VOŠ v ČR.

Hlavním cílem šetření bylo zmapování aktuální situace škol a jejich potřeb v rámci oblastí vymezených operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (tedy v tzv. oblastech intervencí). Sběr dat se uskutečnil v rámci šetření formou internetového dotazování (CASI – computer assisted self interviewing). Takto vysoké návratnosti se podařilo dosáhnout díky spolupráci s odbory školství v jednotlivých krajích, Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a krajskými garanty projektu.


Výstupy šetření, které jsou krajům poskytovány ve formě agregovaných dat, pro ně představují zpětnou vazbu při tvorbě regionální vzdělávací politiky a vytvářejí prostor pro sladění v oblasti prioritizace potřeb krajů i jednotlivých škol. Na úrovni škol jsou jedním z podkladů při tvorbě školních akčních plánů nebo plánů aktivit.

Šetření se bude opakovat po ukončení první fáze krajského akčního plánování (KAP I) a bude zároveň jedním z podkladů pro druhou fázi (KAP II). Závěrečné šetření pak bude využito k vyhodnocení účinnosti akčního plánování v jednotlivých krajích.


Kompletní výsledky šetření P-KAP v krajích

Kompletní výsledků dotazníkové šetření Analýzy potřeb škol pro jednotlivé kraje ke stažení najdete zde.


Další analýzy z krajů

Vzdělávání a trh práce v ČR. Struktura zaměstnanosti, nově přijatí žáci a absolventi, nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol – další analýzy z krajů ke stažení najdete zde.