Agro Škola Pozdatín

Současný nedostatek kvalifikovaných pracovních sil přispívá v řadě oborů k prohlubování spolupráce škol a firem. Přibývá případů, kdy se zaměstnavatelé rozhodují o založení vlastní soukromé školy. Patří k nim i třebíčská společnost Agro 2000, s. r. o., která se rozhodla agronomy i zootechniky vychovávat ve vlastní Soukromé střední škole zemědělské.

Myšlenka na zřízení soukromé střední školy vznikla přibližně v roce 2012. Od té doby se začala myšlenka postupně rozvíjet – od vytipování vhodné lokality, přes přípravu rámcového konceptu fungování školy, výběru obor vzdělávání a jeho specializace až po sestavení základního týmu pedagogů školy apod. 

kr

Výsledkem snah společnosti Agro 2000, s.r.o., bylo, že Rada Kraje Vysočina dne 18. listopadu 2015 doporučila Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby byla Soukromá střední škola zemědělská, s.r.o., zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení. K tomuto aktu došlo 10. května 2016. 

Společnost Agro 2000, s.r.o., hodlá podporovat žáky, kteří se výhledově uplatní na specializovaných pozicích agronomů, zootechniků a ekonomů zemědělských podniků. V současné době jejich vizi do jisté míry naplňuje obor vzdělání Rostlinolékařství, který bude v rámci disponibilních hodin zaměřen na všeobecné zemědělství či na specializaci agronom.  Do budoucna bude společnost usilovat o rozšíření nabídky o obory Chovatelství (specializace na výkon pozice zootechnika) a Agropodnikání (specializace na výkon pozice zemědělského podnikatele).

V  létě 2017 úspěšně proběhlo přijímací řízení do oboru  41-04-M/01 Rostlinolékařství se specializací agronom, zootechnik a ekonom zemědělského podniku. V září 2017 začíná výuka na smluvním pracovišti v Základní škole v Budišově. Důvodem je dokončování budovaného školního areálu v Pozďatíně, kam se škola přestěhuje v příštím kalendářním roce.

Moderní prostředí, nulové školné

Podpora žáků spočívá v zajištění kvalitní výuky v moderním prostředí školy, která vznikla na venkově, vyplácení motivačních prospěchových stipendií nadprůměrným žákům a mimořádných stipendií úspěšným žákům, podpora studia na vysokých školách a především jistota získání pracovního uplatnění.

Soukromá střední škola zemědělská, s.r.o., se také rozhodla, že nebude od svých žáků vybírat školné, a tak tedy nebyl stanoven žádný poplatek za studium. Dalším školním bonusem je navázání spolupráce se školami a dalšími institucemi, jako jsou Česká zemědělská univerzita v Praze, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Gymnázium Třebíč, Základní škola Budišov aj.

Společnost Agro 2000, s.r.o.

Patří mezi největší zemědělské firmy v zemi a zabývá se hlavně obchodními činnostmi s komoditami rostlinného původu, se zvířaty, s průmyslovými hnojivy, zemědělskou chemií apod.  Její dceřiná společnost zase svým partnerům zabezpečuje provádění komplexních služeb za využití moderní zemědělské techniky. Společnost je ale také aktivní v oblasti stavebnictví.

Představení Soukromé střední zemědělské školy v Pozdatíně:

https://www.youtube.com/watch?v=RIV9hkpWOXQ

Foto: Fotobanka NÚV