Agronom i zootechnik – společnost Agro 2000 vychovává odborníky ve vlastní škole

Důvody spolupráce zaměstnavatelů se školou jsou často prozaické, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Společnost Agro 2000, s. r.o., vsadila na maximální možnou míru spolupráce – v roce 2012 se rozhodla založit vlastní školu a v září 2017 přijímá Soukromá střední škola zemědělská první žáky.

kr

Ideální spolupráce mezi zaměstnavateli a školou je, pokud umožňuje žákovi intenzivní kontakt s reálným pracovním prostředím a současně dochází díky zainteresování zaměstnavatelů ke zkvalitnění výuky ve škole. Důvody této komplexní spolupráce jsou nejčastěji prozaické. Především je jím nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce v příslušném výrobním odvětví. Zaměstnavatelé však po absolventech požadují nejen odborné kompetence, ale i neméně významné kompetence klíčové. V obou případech mohou nalézt u absolventů a současně uchazečů o práci slabiny. Proto jednou z možností, jak zefektivnit spolupráci mezi firmou a školou na zřejmě maximální možnou míru, je založení vlastní soukromé školy. A to je právě příklad společnosti Agro 2000, s.r.o.

Od plánů k realizace

Tato společnost patří mezi největší zemědělské firmy v zemi a zabývá se hlavně obchodními činnostmi s komoditami rostlinného původu, se zvířaty, s průmyslovými hnojivy, zemědělskou chemií apod.  Její dceřiná společnost zase svým partnerům zabezpečuje provádění komplexních služeb za využití moderní zemědělské techniky. Společnost je ale také aktivní v oblasti stavebnictví.

Myšlenka na zřízení soukromé střední školy vznikla ve společnosti přibližně v roce 2012. Od té doby se začala tato myšlenka postupně rozvíjet, a tak byla vytipována lokalita, kde bude škola postavena, připraven rámcový koncept fungování školy, vybrán obor vzdělávání a jeho specializace, sestaven základní tým pedagogů školy apod.  Výsledkem snah společnosti Agro 2000, s.r.o., bylo, že Rada Kraje Vysočina dne 18. listopadu 2015 doporučila Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby byla Soukromá střední škola zemědělská, s.r.o., zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení. K tomuto aktu došlo 10. května 2016 opět rozhodnutím MŠMT ČR. 

Společnost Agro 2000, s.r.o., hodlá podporovat žáky, kteří se výhledově uplatní na specializovaných pozicích agronomů, zootechniků a ekonomů zemědělských podniků. V současné době jejich vizi do jisté míry naplňuje obor vzdělání Rostlinolékařství, který bude v rámci disponibilních hodin zaměřen na všeobecné zemědělství či na specializaci agronom.  Do budoucna bude společnost usilovat o rozšíření nabídky o obory Chovatelství (specializace na výkon pozice zootechnika) a Agropodnikání (specializace na výkon pozice zemědělského podnikatele).

Moderní prostředí, nulové školné

Podpora žáků spočívá v zajištění kvalitní výuky v moderním prostředí školy, která vznikla na venkově, vyplácení motivačních prospěchových stipendií nadprůměrným žákům a mimořádných stipendií úspěšným žákům, podpora studia na vysokých školách a především jistota získání pracovního uplatnění. Například první motivační stipendium ve výši 2000 Kč bude vyplaceno již uchazečům o studium, kteří z jednotné přijímací zkoušky získali alespoň 50 bodů, tedy jejichž úspěšnost byla alespoň 50 %. Dále vždy při čtvrtletním vyhodnocení získá pokaždé nejlepších 25 % žáků v ročníku motivační stipendium 2 500 Kč.

Soukromá střední škola zemědělská, s.r.o., se také rozhodla, že nebude od svých žáků vybírat školné, a tak tedy nebyl stanoven žádný poplatek za studium. Dalším školním bonusem je navázání spolupráce se školami a dalšími institucemi, jako jsou Česká zemědělská univerzita v Praze, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Gymnázium Třebíč, Základní škola Budišov aj.

 V  létě 2017 úspěšně proběhlo přijímací řízení do oboru  41-04-M/01 Rostlinolékařství se specializací agronom, zootechnik a ekonom zemědělského podniku. Třída je naplněna a od září začíná výuka na smluvním pracovišti v Základní škole v Budišově. Důvodem je dokončování budovaného školního areálu v Pozďatíně, kam se škola přestěhuje v příštím kalendářním roce.

 Pro bližší seznámení s plánovaným záměrem je možné shlédnout inspirativní video.

Foto: fotobanka NÚV