Arcibiskupské gymnázium Kroměříž a mimořádně nadaní žáci

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži se o mimořádně nadané studenty systematicky zajímá již několik let. Přes finanční handicap oproti státním školám naše církevní gymnázium vždy dokázalo tyto žáky vyhledat a umožnit jim rozvinout jejich schopnosti.

Ve škole funguje koordinátor péče o nadané, který komunikuje s třídními učiteli a vyučujícími, kteří jsou těmi prvními, kdo si všimne výjimečnosti žáka, někdy dávají první podnět samotní rodiče. Škola pravidelně spolupracuje s Mensou, proto mají žáci možnost pravidelného testování a zároveň se tím podporuje další vyhledávání talentů.

stem-t4l-CFfoGuhptok-unsplash.jpg

Podle platné legislativy musí být žák vyšetřený v PPP. Protože žáci, i když jsou na naší škole z různých míst Moravy, mají možnost volby poradny, doporučujeme jim PPP v Kroměříži, se kterou jsme navázali výbornou spolupráci založenou na pravidelné komunikaci a konzultacích v konkrétních záležitostech žáků. Někteří žáci studují podle individuálního vzdělávacího plánu.

Snažíme se rozvíjet všechny talenty

Nadaní žáci ve škole dostanou příležitost, představíme jim možnosti jejich rozvoje a záleží pak na jejich zájmech, vytrvalosti, samostatnosti a nadšení pro věc. Škola jim nabízí různé aktivity, které zprostředkuje koordinátor nebo vyučující daných předmětů. Často se jedná o aktivity související spíše s vyšším typem studia.  Navázali jsme spolupráci s několika univerzitami, také se společnostmi, věnující se práci s nadanými žáky – Mensa, Talnet, CTM, Yoda Mentorship...

Žáci mají možnost individuálních konzultací, kroužky a nepovinné předměty rozvíjející talent (japonština, jazyková příprava na FC, programování v CAD a 3D tisk, fotografování s profesionálním fotografem), oblíbené jsou letní chemické laboratoře, jazykové pobyty v zahraničí, debatní klub, tvůrčí psaní, odborné exkurze, přednášky s odborníky – absolventy, výuka některých předmětů je vedena metodou CLIL. Škola se tak snaží rozvíjet všechny talenty.

Spolupráce s Akademií věd

Oblíbenou aktivitou jsou stáže na různých pracovištích Akademie věd, v současnosti několik studentů končí rok v projektu Otevřená věda. Zde je úkolem koordinátora pohlídat absenci v rozumných mezích, doplňování učiva a spolupráce s rodiči.

Veronika Šišková,

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži


 INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

  • Podpora inkluze

Pro školu, která chce soustavně pracovat s nadanými, objevovat a všestranně rozvíjet talenty jednotlivých žáky, je inspirativním počinem ustavení koordinátora péče o nadané. Důležitá je dobrá spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, s organizacemi věnujícími se nadaným a samozřejmě aktivní zapojení školního poradenského pracoviště, zejména je-li rozšířené o školního psychologa.

Gymnázia, jejichž cílem je primárně připravit absolventy k dalšímu vysokoškolského či vyššímu odbornému vzdělávání, mohou, resp. měly by rozvíjet nadané žáky v široké paletě oborů. Střední odborné školy, jejichž úkolem je profesně zaměřená příprava absolventů, budou pravděpodobně usilovat o rozvoj nadání a talentů v oblastech, které se dotýkají odborností daných oborů. Podle konkrétních možností školy (personálních, materiálních atd.) však může být péče o nadané pojata rovněž komplexněji.

  • Kariérové poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Práce s nadáním a talenty pomáhá žákům získávat znalosti, dovednosti a informace o oblastech, které je zajímají a v nichž mohou být velmi dobří. Přispívá to zároveň k jejich lepší orientaci v možnostech profesního uplatnění, dalšího studia apod.

Foto:Unsplash - fototanka zdarma (stem.T4L on Unsplash)