mat.gif

Informace, tipy a ověřené zkušenosti ke stažení ve formátu pdf


Gramotnosti jsou nezbytnou podmínkou pro získání klíčových kompetencí i pro dosažení dalších důležitých cílů vzdělávání a odborné přípravy. Čtenářská gramotnost (ČG) je základem pro rozvoj dalších dovedností, pro uplatnění na měnícím se pracovním trhu, předpokladem pro celoživotní učení i spokojený osobní život. Umožňuje porozumět psanému i graficky upravenému textu (grafy, mapy, tabulky), nakládat s informacemi v kontextu, vyvozovat a usuzovat v souladu s vlastními rostoucími zkušenostmi.
Matematická gramotnost (MG) přispívá k osvojení matematických vědomostí a dovedností při řešení konkrétních úkolů a podporuje schopnost samostatného řešení problémů.

Jak oblast rozvíjet a podporovat?

 • Systematicky rozvíjet gramotnosti na půdě školy (podpora vedení, vzdělávání pedagogů formou DVPP, využívání dostupné metodické podpory).
 • Dávat ve výuce prostor pro přemýšlení (pedagog usměrňuje objevování žáka), podporovat učení se z chyb (včetně odhalování vlastní chyby) a zažívání radosti z úspěchu. Využívat formativní hodnocení.
 • Cíleně zařazovat práci s tzv. živým textem (didakticky neupraveným, neučebnicovým, nečítankovým) do všech předmětů (reflexe porozumění slovním úlohám v matematice, fyzice, rozvoj kritického myšlení při práci s textem beletristickým, naučným, odborným).
 • Pracovat s více obsahově propojenými texty, kdy si zdroje informací vyhledávají sami žáci, elaborují a hodnotí podle formálních a obsahových souvislostí jejich spolehlivost, relevanci apod.
 • Podporovat žáky v postupném osvojování si a využívání různých čtenářských strategií. Podporovat vztah k četbě, rozvíjet dílny čtení a kritické myšlení při práci s informacemi.
 • Využívat praktické úlohy v návaznosti na odborné zaměření školy. Aplikovat získané matematické znalosti a dovednosti na úlohy z běžného života. Funkčně pracovat s digitálními technologiemi.
 • Budovat systém poznatků se zdůrazňováním souvislostí a návazností (důraz na mezipředmětové vztahy, projektovou výuku atd.).

Co rozvoj oblasti přináší?

 • Lepší uplatnění absolventů v dalším studiu i na pracovním trhu s možností zažít úspěch v práci, v osobním či veřejném životě díky funkční schopnosti pracovat s texty a dokumenty, nakládat s informacemi v kontextu, porozumět jim, sdílet je a formulovat vlastní myšlenky. 
 • Zvyšování úrovně/schopnosti samostatného řešení problémů.
 • Potenciál řešit prostřednictvím rozvoje ČG a MG potřeby jak žáků ohrožených školním neúspěchem, tak žáků nadaných.
 • Úroveň ČG a MG je významným předpokladem budoucí úspěšnosti jednotlivých národních společenstev, konstatuje PISA, nejvýznamnější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současnosti ve světě probíhá.

Projekt P-KAP přispívá k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti uceleným pojetím tematické oblasti vč. charakteristiky současných trendů, zahraničních přístupů a rozvojových aktivit, podrobnou SWOT analýzou i inspirací v podobě příkladů z praxe.


Konzultace a odborná podpora
Mgr. Květa Popjuková, garantka oblasti intervence – kveta.popjukova@npicr_cz (kveta.popjukova@nuv_cz)
Mgr. Veronika Fiedlerová, garantka oblasti intervence – veronika.fiedlerova@npicr_cz (veronika.fiedlerova@nuv_cz)