jaz.gif 

Ke stažení ve formátu pdf

Jazykové znalosti zvyšují zaměstnatelnost žáků, vytváří lepší podmínky pro mobilitu a usnadňují práci s cizojazyčnými informacemi. Školám rozvoj jazykového vzdělávání (žáků i učitelů) umožňuje zapojení do široké nabídky projektů mezinárodní spolupráce mezi školami nebo mezi školami a zaměstnavateli.

Jak oblast rozvíjet a podporovat?

  • Rozvoji oblasti prospívá důraz na rovnoměrné posilování všech jazykových složek, včetně dovedností interaktivních a mediačních, které umožňují vyjádření a předávání myšlenek způsobem srozumitelným různým aktérům, v různých kontextech a situacích. S tím úzce souvisí otázka časové dotace pro výuku prvního i dalšího cizího jazyka a jejího navýšení.
  • Efektivitu jazykové výuky podporuje zapojování moderních aktivizujících metod, mezinárodních i lokálních mobilit jako přímého a řízeného kontaktu s cizojazyčným kontextem, motivujících volitelných a mimoškolních jazykových aktivit a formativní hodnocení.
  • Dynamický vývoj v oblasti výuky cizích jazyků je nemyslitelný bez dalšího vzdělávání pedagogů, včetně využívání méně tradičních forem vzdělávání a práce s digitálními technologiemi (webináře, videometodiky, online přednáškové univerzitní moduly, prezentace atd.).
  • Vzdělávání může být realizováno i v rámci spolupráce předmětových týmů, která kromě výměny informací umožňuje tvorbu a sdílení výukových materiálů (zejm. v digitální podobě, včetně databází online zdrojů atd.). Komplexní pohled na zvyšování cizojazyčných kompetencí žáků směřuje vzdělávání pedagogů do oblasti mezipředmětové spolupráce poskytující možnost začlenění dalších forem výuky (tandemová, týmová výuka, projektové vyučování, CLIL) a podporující systém observací.
  • Sociální partneři mohou školy podpořit např. v oblasti odborného jazykového vzdělávání (stáže, spolupráce při tvorbě materiálů, mobility aj.)

Co rozvoj oblasti přináší?

  • Využití nástrojů jazykového vzdělávání v osobním rozvoji žáků (Europass - životopis, jazyková portfolia).
  • Možnosti zapojení do projektů Erasmus+,  projektů a výzev MŠMT či mezinárodních projektů, které vedou k využívání moderních technologií či napomáhají inkluzi (DynEd, Robobraille).
  • Posilování spolupráce s dalšími institucemi i zaměstnavateli (lokální mobilita, odborné stáže).
  • Naplňování jazykových cílů ve spolupráci s ostatními oblastmi (podpora nadaných žáků i těch ohrožených školním neúspěchem, podpora odborného jazykového vzdělávání – metoda CLIL, propagace školy se zapojením cizího jazyka, využívání digitálních kompetencí a další.

Projekt P-KAP podporuje školy v zaměření na aktivní komunikativní dovednosti, vícejazyčnost, plné přijetí možností digitálního věku a systematické vzdělávání pedagogických pracovníků a nabízí ucelené pojetí tematické oblasti, podrobnou SWOT analýzu i inspiraci v podobě příkladů z praxe.


Konzultace a odborná podpora                

Mgr. Lýdie Valešová, garantka oblasti intervence – lydie.valesova@npi_cz

RNDr. Jitka Kunčarová, garantka oblasti intervence – jitka.kuncarova@npi_cz