odb.gif 

Informace, tipy i ověřené zkušenosti ve formátu pdf

Odborné vzdělávání směřuje k získání znalostí, dovedností a kompetencí, které odpovídají určité kvalifikaci a které je možné přímo uplatnit na trhu práce při výkonu povolání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů je jedním z jeho nejvýznamnějších pilířů. K mistrovství v oboru, touze se dále rozvíjet a k profesní hrdosti mohou mladé lidi přivést pouze učitelé a odborníci z praxe, kteří jsou dostatečně flexibilní, dokáží reflektovat pokrok v oboru a přizpůsobit se dynamice změn.

Posláním odborného školství je vytvořit vhodné podmínky pro to, aby se současní a budoucí odborníci potkávali, ať už na půdě školy nebo přímo u zaměstnavatele.

Strategickou otázkou, kterou by si školy měly při plánování rozvoje spolupráce se zaměstnavateli položit, je, zda jsou v daném oboru schopny v inovacích vybavení držet se zaměstnavateli krok nebo zda je pro obě strany výhodnější, aby se žák s určitými technologiemi seznamoval přímo na pracovišti spolupracujících podniků.

Role zaměstnavatelů je nezastupitelná také při rozvíjení sociálních dovedností a pracovních návyků, které jsou na trhu práce od absolventů očekávány.

Jak oblast rozvíjet a podporovat?

  • Posilovat praktickou složku i propojení teorie a praxe jak organizačně na úrovni školy (zejména posílením mezipředmětových vztahů a aplikovanou výukou, vstupy odborníků z praxe do výuky), tak formou spolupráce se zaměstnavateli na společných vzdělávacích i jiných projektech (včetně např. spolupráce na aktualizacích ŠVP, tvorby digitálních vzdělávacích materiálů, zadávání témat ročníkových a závěrečných prací, účasti u profilových maturit a závěrečných zkoušek, workshopů či besed a stáží).
  • Usilovat o dlouhodobé a stabilní partnerství se zaměstnavateli/podniky a dalšími sociálními partnery (využít ochoty zaměstnavatelů vstupovat/investovat do počátečního vzdělávání) a rozvíjet rozmanité formy této spolupráce, která přináší benefity oběma stranám. Umožňovat učitelům odborných předmětů a odborného výcviku doplňovat si nejen své pedagogické vzdělání, ale i odborné dovednosti v podnicích formou stáží v ČR nebo v zahraničí.
  • Důležitým předpokladem úspěšné spolupráce škol se zaměstnavateli je kvalitní materiální zázemí, buď přímo ve škole, ve sdílených vzdělávacích centrech regionálního charakteru nebo u zaměstnavatelů (s tím úzce souvisí téma kvalitní přípravy instruktorů praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů).

Co rozvoj oblasti přináší?

  • Příležitost k posílení praktičnosti a aktuálnosti nabízeného odborného vzdělávání.
  • Rozšíření nabídky poskytování dalšího vzdělávání v návaznosti na počáteční vzdělávání školy, poskytování profesních kvalifikací podle NSK.
  • Prostředek dobré prezentace školy a posílení její image, včetně pověsti daného oboru.
  • Možnost spojit odbornou výuku s produktivní prací žáků a hospodářskou činností školy.

 Projekt P-KAP nabízí ucelené pojetí tematické oblasti včetně vývojových trendů a možných aktivit škol v oblasti spolupráce se zaměstnavateli, podrobnou SWOT analýzu i širokou paletu příkladů z praxe.


Konzultace a odborná podpora                

Ing. Jitka Pohanková, garantka oblasti intervence – jitka.pohankova@npicr_cz