Rozvoj partnerství škol s poskytovateli odborné přípravy a podniky, výzkumnými institucemi, kulturními subjekty, kreativními odvětvími a dalšími.
pod.gif 

Informace, tipy i ověřené zkušenosti ke stažení ve formátu pdf

Oblast je chápána v nejširším slova smyslu jako proaktivní přístup jedince k uplatnění na trhu práce i v rámci občanského života. Kompetence k podnikavosti je podle tzv. Evropského referenčního rámce jednou z 8 klíčových kompetencí pro celoživotní učení a rozumí se jí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty. Podrobněji je specifikována např. jako tvořivost, kritické myšlení, plánování a management, týmová spolupráce, práce se zdroji, finanční a ekonomická gramotnost (tzv. EntreComp).

Všechny výukové nástroje a metody směřující k rozvoji kompetencí spojených s podnikavostí jsou zahrnovány rovněž pod pojem výchova k podnikavosti (VkP). Téma je úzce provázáno s oblastí kariérového poradenství (rozvoj osobnosti, budování aktivního přístupu k uplatnění na trhu práce, vč. dobrovolnictví, a rozšiřování poradenství o část věnovanou podnikatelské činnosti).

Jak oblast rozvíjet a podporovat?

  • Pro začlenění podnikavosti do výuky je zapotřebí zejména rozvoj pedagogů (jako mentorů) a jejich pozitivní motivace k rozšíření výuky o interaktivní a inovativní nástroje. Rozvoj kompetence k podnikavosti by měl začít už na ZŠ a pokračovat na škole střední (projektová výuka, aktivní zapojování žáků do činností školy – ples, dny otevřených dveří, školní jarmark, akademie atd.).

  • U středních odborných škol s obory vzdělávání kategorie H a L0 se nabízí využití odborného výcviku. U všech středních odborných škol dále připadají v úvahu aktivity propojitelné s hospodářskou činností školy (podnikání/zaměstnání v přímé praxi) nebo využití programu fiktivních či reálných studentských firem. Také gymnázia mohou využít širokého spektra aktivit. Vyšší odborné školy se mohou účastnit vybraných programů pro vysokoškoláky, zaměřených na rozvoj vlastní podnikatelské aktivity.

  • Podnikavost lze podporovat soutěžemi a gamifikací, tj. využíváním herních prvků či herních aktivit. Některé soutěže jsou zaměřeny na práci s nápadem a tvorbu podnikatelského záměru. Motivované žáky lze nasměrovat na volnočasové aktivity (akcelerační programy, start-upy, inkubátory apod.).

  • Prostor pro rozvoj přináší také propojování vzdělávacího spektra (společný projekt žáků SŠ a ZŠ, dvou SŠ různého zaměření apod.), podpora spolupráce školy a dalších sociálních partnerů (např. výměna informací, kontaktů, inspirativní příklady, zapojení odborníků z praxe).

  • Je vhodné, aby na každé škole byl ustanoven jeden pracovník („koordinátor podnikavosti“), který bude VkP zaštiťovat, seznamovat se s aktuálními informacemi a sdílet je s ostatními.Je vhodné, aby na každé škole byl ustanoven jeden pracovník („koordinátor podnikavosti“), který bude VkP zaštiťovat, seznamovat se s aktuálními informacemi a sdílet je s ostatními.

Co rozvoj oblasti přináší?

  • Rozvoj partnerství škol s poskytovateli odborné přípravy a podniky, výzkumnými institucemi, kulturními subjekty, kreativními odvětvími a dalšími. 
  • Prostor pro inovaci metod výuky včetně využívání nových (digitálních) nástrojů.
  • Zvýšení atraktivity výuky pro žáky a jejich aktivizace v životě školy (zapojení žáků do zakázek realizovaných školou, pořádání akcí školy žáky, budování a udržování vazeb s absolventy, vznik žákovských iniciativ).
  • Realizace dobré praxe v oblasti rozvoje podnikavosti posiluje pozitivní vnímání školy veřejností.

 Projekt P-KAP má za cíl podporovat a inspirovat školy k rozvoji oblasti jak v ekonomickém smyslu (ekonomická gramotnost, podpora podnikání), tak ve významu podnikavosti jako klíčové kompetence  a nabízí ucelené pojetí tematické oblasti, podrobnou SWOT analýzu i širokou paletu příkladů z praxe.


 Konzultace a odborná podpora

Ing. Kateřina Lichtenberková, garantka oblasti intervence – katerina.lichtenberkova@npicr_cz (katerina.lichtenberkova@nuv_cz)

Ing. Martina Hausdorfová, garantka oblasti intervence - martina.hausdorfova@npicr_cz