Služby

Kromě koncepční, analytické a metodické činnosti, které jsou pro práci ústavu klíčové, rozvíjí NÚV celou řadu aktivit a služeb zacílených přímo k odborné i laické veřejnosti.

PORADENSTVÍ

Národní ústav pro vzdělávání má statut pedagogicko-psychologické poradny a je tak registrován v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pomáhá při výchově a vzdělávání žáků. Poradenské služby jsou bezplatně poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Poradna sídlí na adrese Novoborská 372/8, Praha 9.

Dotazy na výchovně-vzdělávací proces obecně a otázky z celé škály života školy přijímají pracovníci Konzultačního centra NÚV. Tazatelé mohou využít elektronického formuláře, položit otázku telefonicky v určených konzultačních hodinách, případně si domluvit schůzku v sídle NÚV, Weilova 1271/6, Praha 10.

Bezplatný informační servis mládeži i dospělým poskytují pracovníci Národního informačního centra pro mládež. Jejich doménou jsou témata vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, otázky z oblasti občan a společnost, mládež v EU a další. NICM sídlí Na Poříčí 1035/4, Praha 1. 

Kariérové poradenství, tzn. podporu mladým lidem, jednotlivcům se zdravotním nebo jiným znevýhodněním i dospělým osobám, poskytuje v NÚV Centrum kariérového poradenství. K osobní konzultaci se předem objednejte, ale můžete nás kontaktovat telefonicky nebo e_mailem.

Otázky na téma jak doložit svou kvalifikaci či jazykové znalosti nebo zkušenosti ze studijního či pracovního pobytu v zahraničí jsou připraveni zodpovědět v klientském centru Národního centra Europass ČR. Pomohou s vydáním dodatků k osvědčení nebo vysvětlí, jak sestavit životopis nebo Evropský pas dovedností. Konzultační hodiny lze využít po telefonické domluvě, Národní centrum Europass ČR je součástí NÚV, Weilova 1271/6, Praha 10.


VZDĚLÁVÁNÍ

Odborným pracovníkům škol, školských poradenských zařízení, zařízení ÚV, OV a preventivně výchovné péče je určena vzdělávací nabídka, kterou připravuje sekce pedagogicko-psychologického poradenství.

 Aktuální vzdělávací nabídka

Kurzy pro veřejnost z oblasti psaní na PC pořádá rovněž Státní těsnopisný ústav, který je součástí NÚV.

Aktuální nabídka kurzů STÚ


SAMOSTATNÉ AKTIVITY

Významnou součástí činnosti NÚV jsou koordinační, expertní a poradensko-konzultační aktivity.

Národní centrum Europass informuje a zpřístupňuje dokumenty Europass, které pomáhají při hledání práce nebo studia u nás i v zahraničí. K tomuto účelu provozuje NCE ČR klientské centrum, webové stránky www.europass.cz a sociální síť Facebook. Poradenská činnost je zaměřena na individuální přístup ke každému klientovi. 

Informační a poradenská činnost Národního informačního centra pro mládež (NICM), které nepřetržitě pracuje od roku 1992, směřuje především do oblasti vzdělávání v ČR a v zahraničí, vyhledávání pracovních příležitostí včetně brigád, stáží, workcampů a dobrovolnických aktivit, řešení bydlení, možnosti vycestovat, aktivit ve volném čase apod. Cílovou skupinou NICM jsou žáci, středoškoláci, vysokoškoláci a mladí lidé do 30 let.

Koordinační centrum EQF bylo ustaveno v roce 2009 a k jeho hlavním úkolům patří opatřit úrovně kvalifikací v rámci českého systému kvalifikací odkazy na úrovně Evropského rámce kvalifikací a poskytovat o tom všem zainteresovaným stranám relevantní informace. Důležité je také zajistit, aby se při uvádění národních úrovní kvalifikací do vztahu s Evropským rámcem kvalifikací používala transparentní metodika.

Síť TTnet sdružuje vzdělavatele učitelů odborných předmětů, výcviku a praxe, instruktorů a lektorů odborného vzdělávání. 

Centrum fiktivních firem - CEFIF – koordinuje činnost sítě fiktivních firem v České republice, poskytuje podporu a poradenství žákům a učitelům působícím ve fiktivních firmách. CEFIF je členem mezinárodní sítě EUROPEN - PEN International, která sdružuje fiktivní firmy z celého světa.

Státní těsnopisný ústav - STÚ - je metodickým pracovištěm pro výuku předmětu písemná a elektronická komunikace na středních školách. STÚ podporuje organizování soutěží a nabízí školám pomoc při jejich realizaci. STÚ pořádá kurzy a semináře a vydává časopis Rozhledy, který nabízí pro školní výuku metodicky zpracované texty určené k procvičování.