Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání pro žáky se sluchovým postižením

Nabízíme vám metodickou informaci, jak postupovat při využití jednotného zadání ve školách, které vyučují žáky se sluchovým postižením.

Poškození nebo porucha sluchu či dokonce jeho absence je faktorem výrazně omezujícím schopnost žáka získat a zpracovat verbální informace obsažené v tématech jednotného zadání závěrečných zkoušek. Ta totiž byla v převážné většině vytvářena pro běžné žáky. Žák se sluchovým postižením může být tudíž při jejich řešení znevýhodněn, i když potřebné znalosti a dovednosti má, protože forma, jakou jsou mu otázky a úkoly předkládány, a způsob, jakým by je měl zodpovídat, příp. plnit, je pro něj nevyhovující vzhledem k výše uvedené komunikační bariéře. Míra znevýhodnění žáka u závěrečných zkoušek je samozřejmě vždy závislá na hloubce a charakteru sluchového postižení a na dosavadním způsobu a průběhu vzdělávání žáka.

Jak tedy připravit závěrečné zkoušky podle jednotného zadání pro žáky se sluchovým postižením? Odpověď najdete v přiložené prezentaci i v textu Romany Jezberové Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání pro žáky se sluchovým postižením.

Zaverecne_zkousky_zaku_se_sluchovympostizenim.doc Zaverecne_zkousky_zaku_se_sluchovym postizenim.doc (121,50 KB)

Priklad_dobre_praxe_zaci_se_sluchovym_postizenim.pptx Priklad_dobre_praxe_zaci_se_sluchovym_postizenim.pptx (860,26 KB)