Vyhodnocení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání 2013/2014

Autoři: Libor Berný, Romana Jezberová, Dana Kočková. Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníkův rámci národního projektu MŠMT Nová závěrečná zkouška 2. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Praha 2014. 31 stran.

ob.jpg

publikace ke stažení publikace ke stažení (966,57 KB)


Sběr dat ze škol byl zajišťován prostřednictvím informačního systému Nové závěrečné zkoušky 2, ze kterého školy témata jednotného zadání získávají pro ty obory vzdělání, které vyučují.

Každá škola tak měla možnost, nikoliv však povinnost, poskytnout zpětnou vazbu o realizaci závěrečných zkoušek do NÚV. Kromě verbálních připomínek škol k jednotnému zadání i k jednotlivým tématům, které obdržel editor příslušného oboru vzdělání k vypořádání, byly informace ze škol zaměřeny rovněž na zjišťování:

  • náročnosti témat na základě údajů o výsledcích žáků,
  • názorů škol na kvalitu zpracování témat.