Tvorba jednotných zadání ve vazbě na kurikulární reformu a kvalifikace

  • Projekt zabezpečí přípravu jednotných zadání (JZ) pro obory vzdělání s výučním listem v letech 2012/2013 a 2013/2014.
  • Realizace projektu spadá do období završení kurikulární reformy, kdy stávající učební dokumenty jsou nahrazovány novými – rámcovými vzdělávacími programy (RVP) s novými požadavky na výsledky vzdělávání, které bude třeba v jednotných zadáních uplatňovat. Na jejich přípravě budou spolupracovat učitelé odborných škol, zaměstnavatelé a odborní pracovníci NÚV.
  • Práce budou probíhat ve třech fázích:

(1)tvorba nových témat písemných, praktických a ústních zkoušek,

(2) příprava a úprava šablon JZ, které zohledňují odlišnou strukturu zadání pro různé obory vzdělání,

(3) vlastní sestavení JZ pro každý školní rok - při tvorbě témat se bude pracovat v redakčním systému, tj. ve speciální aplikaci internetového informačního systému (IIS) NZZ.

  • Z hlediska udržitelnosti projektu bude nutné pro generování jednotných zadání naplnit databázi velkým množstvím témat.
  • Tvorba témat bude kontinuální proces, editor jako vedoucí týmu bude ve spolupráci s autory ze škol navrhovat nová témata a zpracovávat jejich náležitosti (organizační pokyny, vlastní zadání pro žáka, správná řešení, kritéria hodnocení, výkresovou dokumentaci atd.)
  • Vedle toho bude editor spolupracovat s odborníkem z praxe, který bude v autorském týmu zastupovat relevantní profesní organizaci. Jeho úkolem bude posuzovat, jak JZZZ odpovídá aktuálním potřebám praxe.
  • Před uložením do databáze projde každé téma opakovanou obsahovou a jazykovou kontrolou a zjištěné nedostatky budou odstraněny.
  • Vlastní proces naplňování jednotných zadání a výběr vhodných témat z databáze se bude řídit pevným harmonogramem stanoveným na období říjen až únor tak, aby JZ mohla být školám postoupena v březnu příslušného roku.