Koncepce nové závěrečné zkoušky

Publikace projektu NZZ, vydaná v roce 2012. Autor Romana J ezberová.

Koncepce_NZZ_1.jpg

Reforma vzdělávacího systému České republiky vnáší do oblasti vzdělávání řadu významných změn, které výrazně spoluutvářejí rovněž oblast pedagogické evaluace.

Ve středním odborném vzdělávání jde zejména o závěrečnou zkoušku v oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem (tzv. učebních oborech). Tato zkouška má mezi evaluačními procesy nezastupitelnou roli, neboť finálně rozhoduje o tom, zda žákovi bude, či nebude přiznáno dosažení odborné kvalifikace. Závěrečná zkouška v učebních oborech musí zohledňovat aktuální vývoj systému odborného vzdělávání, např. utváření nové soustavy oborů vzdělání, zavádění dvoustupňové tvorby kurikula (rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů), klást důraz na rozvoj spolupráce odborných škol se zaměstnavatelskou sférou apod. Také je třeba reflektovat vývoj v oblasti evaluace samotné, vznik a uplatňování nových evaluačních prostředků a nástrojů na národní úrovni i v mezinárodním kontextu. Koncepce nové závěrečné zkoušky 2012 byla postupně vytvářena v rámci řešení systémového projektu ESF KVALITA I (2005–2008) a následně v národním projektu Nová závěrečná zkouška (2009–2012). Její stávající podoba vznikala na základě několikaletého širšího ověřování pracovních verzí v pilotních školách obou z uvedených projektů a zaznamenala v průběhu svého vývoje řadu upřesnění a změn. Závěrečné úpravy byly do koncepce zapracovány v závěru IPn Nová závěrečná zkouška. Vycházejí z vyhodnocení výsledků expertního posouzení koncepce realizovaného prostřednictvím dotazníkového šetření v říjnu až prosinci 2011.

Domníváme se, že v předložené podobě vystihuje koncepce nové závěrečné zkoušky (KNZZ 2012) jak základní požadavky probíhající kurikulární reformy, tak i potřeby školské sféry a oblasti trhu práce identifikované v řadě rozsáhlých empirických šetření.


publikace ke stažení publikace ke stažení (537,26 KB)

Koncepce nové závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem z roku 2012. ISBN 978-80-87063-84-2