Inovace internetového informačního systému (IIS NZZ)

  • Inovace informačního systému  bude spočívat především v rozšíření stávajícího IIS o přípravu elektronické realizace písemné zkoušky ve školách tak, aby písemná zkouška včetně jejího hodnocení již mohla být realizována ve školním roce 2014/2015 v počítačových učebnách škol. Zejména z důvodů větší objektivity a zamezení vyzrazení témat písemné popř. praktické zkoušky bude do systému zavedena podpora vytváření variant z již existujících témat písemných a praktických zkoušek přímo na konkrétního žáka před zahájením realizace dané zkoušky.
  • IIS bude rozšířen o aplikaci pro zjištění využitelnosti JZZZ pro žáky připravující se podle ŠVP a o možnost exportu JZ pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
  • IIS bude dále obsahovat systém podpory distančního vzdělávání pro tvůrce JZ (editory a autory) a uživatele JZ (střední školy).
  • Provoz IIS bude spočívat především ve správě uživatelů, a to jak tvůrců témat a JZ (autorů, editorů a schvalovatelů obsahové i formální stránky), tak i ve správě škol jako realizátorů JZ. Patří sem rovněž zajišťování zpětné vazby ze škol, úprava elektronických dotazníků na základě vývoje evaluačních ukazatelů a získávání dat pro evaluaci témat jednotných zadání.