Hodnocení jednotných zadání školou

Po ukončení závěrečné zkoušky podle jednotného zadání vstoupíte znovu do informačního systému pro školy, abyste vyplnili informace o výsledcích žáků a hodnocení témat. Tyto údaje budou sloužit jako zpětná vazba o kvalitě vytvořených témat.

Na kartě školy kliknete na odkaz „výsledky a hodnocení“. Objeví se obrazovka se dvěma záložkami:

  • Výsledky žáků pro zápis údaje, jaké téma si žáci volili a jakou známku z něj získali
  • Hodnocení témat pro hodnocení tématu známkou od 1 (výborné) až po 5 (nedostatečné) s možností doplnit slovní hodnocení, komentář a upozornění na případné chyby.

Pro záznam výsledků žáků vyberete u každého žáka ze seznamu témat téma, které si zvolil pro písemnou a vylosoval pro praktickou a ústní zkoušku. K tématu přiřadíte známku, kterou obdržel v jednotlivých zkouškách. Kliknutím na tlačítko „Uložit“ zvolené hodnoty uložíte.
Kolonky spojené se Jménem žáka jsou nepovinné údaje, nemusíte je vyplňovat nebo můžete z důvodu anonymity a přehlednosti vyplnit pouze žák 01, žák 02 atd.
Pro záznam hodnocení témat ke každému tématu, ktere jste vybrali, přidělte známku, kterou ohodnotíte zpracování tématu, tj práci jreho tvůrců. Kolonka „Komentáře a hodnocení“ pak slouží pro doplnění slovního hodnocení, komentář a upozornění na případné chyby.