Další spolupráce se školami na Nové závěrečné zkoušce

V rámci udržitelnosti výsledků projektu Nová závěrečná zkouška 2 předpokládáme, že se učitelé a ředitelé středních odborných škol aktivně zapojí do tvorby nových témat a do obsahové aktualizace stávajících témat, která jsou uložena v internetovém informačním systému nové závěrečné zkoušky (IIS NZZ) v databázi oboru. Je to důležité proto, aby v jednotlivých učebních oborech mohli podle aktuálních potřeb nadále vytvářet nová témata autoři, kterými jsou učitelé odborných škol z celé ČR, a aby všechny odborné školy měly dostatek informací o tom, jak konat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.

Každé nové téma pro závěrečnou zkoušku vzniká v IIS NZZ, a proto, musí jeho tvůrce – autor – zvládat základy práce v tomto systému. Semináře pro tvůrce jednotného zadání, které se v předchozích letech konávaly v NÚV a kladly vysoké nároky na jejich účastníky (vzdálenost od Prahy, krátký časový úsek, během něhož bylo třeba zachytit sumu různých informací, apod.), nahradí nyní e-learningové vzdělávání tvůrců a uživatelů jednotného zadání
Internetový informační systém NZZ byl vloni obohacen o aplikace určené pro tvorbu a zpřístupňování vzdělávacích materiálů pro e-learning, nazvané Knihovna a Studovna. V nich průběžně vznikají kurzy, umožňující uživatelům systému, kteří budou jejich studenty, krok za krokem získat vědomosti a osvojit si dovednosti podle svých individuálních potřeb.
Volba vzdělávacího kurzu se zpravidla odvíjí od toho, jakou bude mít student kurzu v systému přidělenou roli a funkci. Na základě přesně stanovené a vymezené role totiž může v systému vykonávat pouze takové činnosti, ke kterým má oprávnění, a učí se právě to, co k nim potřebuje znát a umět:

  • Učitelé z odborných škol/ využívají systém k vytváření témat závěrečných zkoušek v aplikaci nazvané Tvůrce témat jako autoři.
  • Všichni, kdo se podílejí na přípravě jednotného zadání, jej využívají k průběžné komunikaci v aplikaci Centrum uživatele (např. při tvorbě tématu jde o komunikaci mezi jeho tvůrci a posuzovateli, tj. autorem, editorem, odborníkem z praxe jako schvalovatelem odborného obsahu tématu, pracovníkem jazykové korektury a metodické kontroly a případně, je-li to zapotřebí, i správcem celého systému).
  • Školy si stahují a upravují jednotná zadání a získávají potřebné informace na webovém portálu nové závěrečné zkoušky, kde také mohou k jednotnému zadání uvádět připomínky.

Jednotliví uživatelé tedy mohou využívat e-learningové vzdělávání v různém rozsahu.
Například budete-li vytvářet téma pro závěrečné zkoušky, stanete se uživatelem studentem, který se připravuje pro roli „autora“ následovně:

Příklad vzdělávání studenta kurzu pro roli „Autor“

Jako autor budete vytvářet odborný obsah nového tématu pro závěrečnou zkoušku (písemnou, praktickou, nebo ústní) v příslušném oboru. Budete pracovat v IIS NZZ v aplikaci Tvůrce témat pod vedením editora. Vaší základní technickou dovedností bude zvládání práce ve speciálním editoru Edix, který je určen pro tvorbu témat jednotného zadání závěrečných zkoušek.
Pokud jde o e-learningové vzdělávání, bude pro Vás nejdůležitější absolvovat kurz Ovládání textového editoru Edix. Zde se dozvíte, že tvorba textu a dalších obsahových prvků tématu je naprosto odlišná od toho, na co je běžný uživatel zvyklý např. z Wordu, kde napsal text a následně ho zformátoval. V aplikaci Edix totiž vkládá autor tématu nejprve jednotlivé prvky textu, takzvané objekty (většinou textové odstavce, ale může jít i o obrázky, výkresy schémata, tabulky, vzorce, popisky), které následně naplňuje konkrétním obsahem. Formátováním textu se vůbec nezabývá, protože vše je zde pevně přednastaveno, což zajišťuje jednotnou úpravu všech vytvořených textů.
V rámci absolvování jednotlivých lekcí tohoto kurzu se tedy nejprve teoreticky seznámíte s tím, jak pracovat v tomto editoru, tj. jak vkládat a naplňovat jednotlivé objekty (jichž je několik desítek a některé je nutno nejprve vytvořit ve zcela jiných programech), jak kopírovat a kontrolovat texty, jak pracovat s tabulkami, schématy, obrázky, jak vytvářet prostory pro odpověď žáků, jak zpracovávat a vytvářet správná řešení, popisky, uvádět zdroje informací, apod.
Za každou lekcí následuje zkušební příklad, na kterém si příslušnou operaci (například vytvoření tabulky se stanovenými rozměry a proporcemi) přímo vyzkoušíte. Jestliže se Vám nepodaří operaci prakticky provést, nezískáte potvrzení o absolvování této lekce, a nebudete moci pokračovat v dalších lekcích.
Dalším vhodným a poměrně nenáročným kurzem by pro Vás jako pro budoucího autora byl kurz obsahující lekce zaměřené na výuku komunikace v rámci systému.
Mnohem rozsáhlejší e-learningové vzdělávání bude absolvovat student připravující se pro roli editora, který autora vede. Nejenom, že i on musí zvládat práci v textovém editoru Edix, musí rovněž umět pracovat v aplikaci určené ke schvalování všech témat v příslušném oboru, a poté sestavovat z databáze témat oboru jednotné zadání, vypořádávat k němu připomínky škol a zajišťovat potřebné úpravy témat v databázi. Ke znalostem a technickým dovednostem, získaným absolvováním kurzu Ovládání textového editoru Edix proto bude muset prostudovat ještě řadu dalších kurzů, zaměřených na výše uvedené činnosti.
Pokud máte konkrétní náměty na obsah nových témat závěrečných zkoušek, velmi přivítáme Váš zájem o spolupráci na jejich tvorbě v oborech vzdělání, které vyučujete. Pro Vaše sdělení využijte prosím kontakty uvedené v úvodu této publikace.

Přejeme Vám úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek podle jednotného zadání.
Romana Jezberová, Metodik NZZ