Realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Romana Jezberová a kol.

PUBLA5-1_2.jpg  Loni se poprvé mohly všechny školy s učebními obory zapojit do projektu Nová závěrečná zkouška. Pokud školy využily této nové možnosti, nemusely sestavovat své závěrečné zkoušky samy, ale využily pro ně jednotné zadání, které připravily řešitelské týmy složené z pedagogů a odborníků v daném oboru. Jednotné zadání přispívá ke srovnatelnosti umožňuje navzájem srovnávat výsledky absolventů oboru z různých škol a pomáhá i k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce. Použití jednotného zadání není povinné. Myslíme si ale, že pro školy je výhodné připojit se k reformě zkoušek, protože tím způsobem mohou prokázat kvalitu své výuky a tím také svých absolventů.


publikace ke stažení publikace ke stažení (136,48 KB)

Obsah:

Úvod

1.  Seznámení školy s jednotným zadáním závěrečné zkoušky
1.1 Přístup školy k jednotnému zadání
1.2 Bezpečné nakládání s jednotným zadáním ve škole
1.3 Poskytování zpětné vazby o využití jednotného zadání
1.4 Využívání jednotného zadání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

2. Podoba jednotného zadání v informačním systému nové závěrečné zkoušky
2.1  Dodržování jednotného zadání
2.2  Dvě varianty jednotného zadání – žáci, učitelé

3. Příprava a realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadání
3.1 Obecná pravidla pro výběr témat z jednotného zadání a přípravu  jednotlivých zkoušek
3.2  Organizační pokyny konkretizované v jednotném zadání oboru vzdělání
3.3  Uspořádání některých materiálů z jednotných zadání ve škole

4. Realizace nových prvků závěrečné zkoušky
4.1 Obecný přehled ze světa práce
4.2  Samostatná odborná práce

5.  Možnost zařazení specifik školy do závěrečné zkoušky

Závěr

Příloha:  Blok podotázek Obecný přehled ze světa práce