Monitorování průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Věra Vašáková a kol. Vydal NÚOV 2010

Monitorovani_ZZ_2009_2010_1.jpg

V letech 2005-2008 byl v rámci projektu Kvalita I – Nová závěrečná zkouška řešen vývoj nové koncepce závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem. V souladu s touto koncepcí bylo v průběhu projektu vytvořeno 70 jednotných zadání závěrečné zkoušky (JZZZ) pro obory kategorie H, která byla pilotně ověřována ve vybraných školách. Na základě poznatků z každoročního dotazníkového šetření v rámci zúčastněných škol a monitoringů průběhu závěrečných zkoušek ve školách byly některé dílčí prvky JZZZ dále propracovány z hlediska potřeb odborné přípravy v příslušném oboru. V závěru projektu se podařilo dospět k pozitivnímu stanovisku pilotních škol k realizaci závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.

V návaznosti na výše uvedený projekt bylo v dubnu 2009 zahájeno řešení projektu Nová závěrečná zkouška, který směřuje k vytvoření mechanizmů umožňujících plošnou realizaci nové závěrečné zkoušky ve všech školách. V rámci tohoto projektu je pilotně ověřován internetový informační systém nové závěrečné zkoušky (IS NZZ), pokračuje ověřování koncepce nové závěrečné zkoušky i další tvorba jednotných zadání. Jedná se jak o inovaci a tvorbu nových témat stávajících JZZZ, tak i tvorbu nových JZZZ pro obory středního vzdělání s výučním listem, zejména pak kategorie E. Zároveň je vytvářena databáze témat JZZZ, která bude využívána při stanovování obsahu jednotných zadání pro jednotlivé obory vzdělání v příslušném školním roce.

Ve školním roce 2008/2009 pilotní školy poprvé získávaly JZZZ pro „své“ obory vzdělání prostřednictvím IS NZZ. Šetření ve školách se v daném období soustředilo na zjištění poznatků z přípravy závěrečné zkoušky podle takto získaných podkladů. Jednalo se zejména o zkušenosti škol se vstupem do systému, hodnocení jeho uživatelského prostředí a posouzení úrovně technického zpracování jednotlivých částí JZZZ. Jedním zdrojem informací byly elektronické dotazníky, které školy vyplnily po ukončení závěrečných zkoušek. Další poznatky vyplynuly z monitorovacích návštěv, které pracovníci NÚOV provedli v červnu 2009 na 55 vybraných školách.

Získané poznatky byly využity v oblasti dalšího vývoje IS NZZ a při úpravách metodiky tvorby JZZZ pro šk. r. 2009/2010. Významně se uplatnily rovněž při vlastní tvorbě jednotných zadání pro daný školní rok, která již probíhala výhradně prostřednictvím IS NZZ.

Pro školní rok 2009/2010 bylo vytvořeno celkem 98 JZZZ uplatnitelných ve 116 oborech středního vzdělání s výučním listem. Na tvorbě jednotných zadání pracovalo celkem 50 editorů (z toho 26 pracovníků škol, 24 pracovníků NÚOV) a 450 autorů vybraných z řad pracovníků škol. Jednalo se zejména o učitele odborných teoretických předmětů a odborného výcviku.

Jednotná zadání, získaná prostřednictvím IS NZZ, mohly poprvé při závěrečné zkoušce využít všechny školy, které mají ve své vzdělávací nabídce zařazeny příslušné obory vzdělání. Jedná se o další krok v přípravě plošného zavedení nové závěrečné zkoušky v odborných školách. Podle zpětné vazby, poskytnuté školami prostřednictvím informačního systému, se pro využití jednotného zadání alespoň v jednom z vyučovaných oborů rozhodlo více než 80 % škol.

K získání informací o realizaci závěrečné zkoušky podle jednotného zadání a o zkušenostech škol z využíváním IS NZZ byly opět využity dva zdroje: jednak údaje z elektronických dotazníků, které školy vyplnily po ukončení závěrečných zkoušek, jednak poznatky z monitoringů závěrečných zkoušek ve vybraných školách (červen 2010).

Průběh závěrečných zkoušek monitorovali editoři JZZZ. Získané poznatky zaznamenávali za každý obor vzdělání do elektronického dotazníku. Celková informace o realizaci monitoringu a jeho výsledcích je uvedena v následujícím textu.


publikace ke stažení publikace ke stažení (415,49 KB)