Zpracování kvalifikačních a hodnoticích standardů - aktivita 1

Obsahem aktivity je vymezování profesních kvalifikací (DK), zpracování jejich kvalifikačních standardů (KS) s využitím obsahu povolání popsaných v Národní soustavě povolání a zpracovávání jejich hodnoticích standardů (HS).

Probíhají tři typy hlavních činností:

Inovace metodik: Úprava metodiky tvorby KS i HS orientovaná na zajištění podpory tvorby standardů pro kvalifikace vyšších úrovní. Průběžné aktualizace metodiky odrážející zkušenosti z využívání standardů.

Tvorba kvalifikačních a hodnoticích standardů: Vymezování DK a zpracovávání jejich standardů pro kvalifikace maturitní úrovně žádané trhem práce. Tato činnost je těžištěm aktivity – KS budou vytvářeny pro profesní i úplné profesní kvalifikace, HS pouze pro kvalifikace profesní.

Revize již vytvořených standardů: Analýza dosavadních zkušeností získaných při aplikaci standardů zpracovaných v projektu NSK1, sběr podnětů na úpravy od autorizujících orgánů, autorizovaných osob a sektorových rad (SR). Průběžné revidování a aktualizace standardů všech úrovní prováděná na základě zpětnovazebních informací z jejich užívání.