Zpětnovazební konzultanti – prodloužené ruce sektorových rad

newsletter_logo.jpg Newsletter 1/2013,  konsorcium HK ČR, SP ČR a TREXIMA, spol. s r. o.  Tušíte, co může spojovat tak různorodé obory jako slévárenství,hlídání dětí, výroba organických pigmentů a barviv, vzdělávánía poradenství, výroba a opravy železničních hnacích kolejovýchlokomotiv či udělování certifikací? 

Působí v nich firmy, využívající nástroje Národní soustavy kvalifikací ve své firemní praxi. SpolečnostiVítkovické slévárny, spol. s r.o., Gradua-CEGOS s.r.o, Synthesia a.s., CZ LOKO a.s., NQACZ s.r.o. již „pod vlastní střechou“ ověřily kvalitu i uplat nitelnost profesních kvalifikací.

konzultanti_zpetne_vazby.jpg

Jak konkrétně? Tak, jak to každáz nich potřebuje - kvalifikační či hodnoticístandard je využíván jako základprofesních školení, osvědčeníz profesní kvalifikace je uvedeno mezikvalifikačními požadavky v hlášenípro Úřad práce, kompetenční modelje nástrojem při definování požadovanýchkompetencí na profesi auditora,zkouška profesní kvalifikace chůvaumožňuje odlišit se od ostatních, alepředevším je pro držitele osvědčenízárukou kvality a profesionality.

Zavádění principů Národní soustavykvalifikací do praxe má mnoho podobností se štafetovým během. Od zaměstnavatelůve startovních blocích seštafetový kolík postupně ocitá v rukouzástupců Národního ústavu pro vzdělávání,oborových ministerstev, sektorovýchrad, konsorcia Hospodářskékomory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA. Každé předání má svá specifika,a proto se ve správný okamžik zapojujítaké členové týmu zpětnovazebnýchkonzultantů, seznamující zaměstnavatelena území celé České republiky s možnostmi využívání NSK. Členové tzv. „týmu Regiony“ jsou reprezentanty střešních zaměstnavatelů – HK ČRa SP ČR a současně prodlouženou rukou sektorových rad. Umožňují zaměstnavatelům ovlivňovat kvalitucelého systému svým aktivním zapojením ve fázi tvorby i následného využívání.Zajišťují reakci malých, středníchi velkých zaměstnavatelů a podnikatelůnejen na NSK, ale zprostředkovávajíjim také výstupy jednání sektorovýchrad. Sektorovým radám naopak vracejíkomplexní obraz o aktuální situaciv oboru a regionu. Zpětnovazebníkonzultanti jsou rovněž nositeli flexibilitya uplatnitelnosti – atributů, odlišujícíchdalší vzdělávání od vzdělávánípočátečního. Svým působením se zasazujío naplnění základního principuživotaschopnosti NSK, který majív rukou zaměstnavatelé, a který závisína využívání tohoto nástroje v praxi.Zaměstnavatelé sdružení v sektorovýchradách dávají vytvářenýmiprofesními kvalifikacemi trhu prácejednoznačný signál o tom, koho potřebujía pro koho mají uplatnění.Zaměstnavatelé však zároveň nastavujízrcadlo kvality tím, jak vytvořenékvalifikační standardy a profesní kvalifikaceuvádějí v život. U nich tedycelá štafeta startuje, ale také finišuje.Kdo tedy celý běh nakonec vyhraje?Budou-li NSK využívat zaměstnavatelé,budou zájemci o práci vědět, coje třeba se naučit. Vzdělavatelé a školybudou mít jasnou informaci o tom,co a jak vzdělávat, a instituce státnísprávy rozliší efektivní a neefektivnípodporu vzdělávání. Vítězem této štafetypak mohou být všichni.