Zkoušky profesních kvalifikací v prvním čtvrtletí 2013

newsletter_logo.jpg Newsletter 1/2013,  konsorcium HK ČR, SP ČR a TREXIMA, spol. s r.o.  Ke konci března 2013 evidujeme již 69 197 přezkoušenýchze 133 různých profesních kvalifikací.Přinášíme krátké konkrétní příklady zcela odlišných profesí.  

Mlynář

Praxi znají, potřebovali teorii - mlynařinamá sice v českých zemíchdlouholetou tradici, ale před dvacetilety byl tento učební obor u nás zrušen.Jelikož se jedná o obor, kterývyžaduje malé počty absolventů, jevelmi těžké zajistit jeho financování.Uchazeči o osvědčení profesní kvalifikaceprošli rekvalifikačním kurzemvedeným zkušenými mlynáři ze Svazuprůmyslových mlýnů. „Jde většinouo lidi vyučené v jiných oborech. Mámetu zedníka, minule jsme tu měli typografaa přichází i hodně zájemců,kteří mají maturitu”, upřesňuje organizátorzkoušky Pavel Filip ze Svazuprůmyslových mlýnů. Díky projektuNárodní soustava kvalifikací je dnesmožné získat osvědčení o profesníkvalifikaci mlynář, které je garantovánostátem a stejně jako výuční listveřejnou listinou potvrzující zvládnutípříslušné profesní kvalifikace.Zaměstnavatelé možnost získatkvalifikaci vítajíA jak se na osvědčení o profesníkvalifikaci dívají zaměstnavatelé? Majiteljednoho z českých mlýnů, PetrVavřík, tuto možnost jednoznačněvítá: „Ta zkouška je pro mě zárukoutoho, že ten člověk už něco zná a umí.Brát zaměstnance z jiných profesí bypro mě znamenalo, že se pořád budumuset starat i já.”

Kominík

V poslední době se množí počet tzv.„falešných kominíků”, kteří nemajípotřebné znalosti a svými neodbornýmizásahy ohrožují zdraví i majeteksvých klientů. Osvědčení o způsobilostik revizím spalinových cest ale neníjednoduché získat. Uchazeč musí mítnejméně pět let praxe a musí být vyučenýv oboru, případně mít všechnytři „kominické zkoušky NSK” (tj. kominík- měření spalin, kominík – montáž komínů a komínových cest, kominík- kontrola a čištění spalinových cest).Jak zkouška probíhá, nám přiblížil panJaroslav Schön ze Společenstva kominíků:„Je to hodně o teorii, nejdřívepísemný test, pak následuje praktickáčást na určitém zařízení - to musejísami napsat revizní zprávu - a po té jeještě ústní zkouška z jednotlivých systémů.”Jen 70 % uchazečů u zkouškyuspěje, osvědčení je totiž také závazek,vysvětluje pan Schön: „Jde o lidskéživoty.” U kominíků s osvědčenímo úspěšně složené zkoušce dle zákonač. 179/2006 Sb. si ale můžete být jejichkvalifikovaností jisti.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a chůva pro dětské koutky

V druhém březnovém týdnu roku2013 přibylo k počtu absolventů zkouškyz profesních kvalifikací dalších deset.Poprvé se jednalo o zkoušku z jižzmíněných profesních kvalifikací chůvapro děti do zahájení povinné školnídocházky a chůva pro dětské koutky.Stali se tak prvními deseti absolventy,a to nejen na půdě Klubu K2, alev celé České republice. Klub K2 je totižprvním a zatím jediným držitelemtéto specializované akreditace.„V prvním kole jsme oslovili předevšímfrekventanty našeho předchozíhokvalifikačního kurzu pro pracovníkyv sociálních službách”, vysvětluje ředitelkaKlubu K2 Regína Dlouhá. „Mámetotiž k systému udělování kvalifikacepro chůvy jisté připomínky. Domnívámese, že v oblasti práce s dětmi jsounutné nejen teoretické znalosti, alei zkušenosti z praxe, a považujeme zanezbytné vidět zájemce o kvalifikaciv interakci s dětmi”, dodává. Několikadennípraxe byla součástí předchozíhokvalifikačního kurzu pro pracovníkyv sociálních službách, a tak Klub K2může stoprocentně ručit nejen za znalostiprvních absolventů, ale i za jejich praktické dovednosti. Tito vyškolenípracovníci prošli úspěšně psychotestya především absolvovali videotréninks následným rozborem. 

Vstřícný přístup k dětem a zájemo jejich správnou výchovu je ale u zájemcůo kvalifikaci stěžejním motivem:„Mám sama už starší děti, aletéma péče o děti mě stále zajímá”,popisuje svou motivaci jedna z absolventek.„Kvalitní práce s dětmi jevždycky důležitá a společensky přínosná.Z hlediska svého osobníhorůstu hodnotím jako vysoce přínosnýkurz pro pracovníky v sociálních službách,který mi umožnil vyzkoušet siteorii v praxi. Bez vztahu k dětem setahle práce dělat nedá, vzdělání nestačí",upřesňuje.Složení zkoušky vyžaduje rozsáhléznalosti, které jsou testovány v částipísemné a ústní. Kromě otázek týkajícíchse výchovy dětí nechybí anivývojová psychologie, problematikazdravé výživy, zdravověda nebo právníotázky potřebné pro vlastní podnikánív dané oblasti.Zkouška trvala od 9,00 do 17,30hod. a zahrnovala celkem 11 tematickýchokruhů.Písemná část se skládala z 15 otázeka trvala cca 2 hodiny, ústní část pak další hodinu. V praktické části uchazeči museliprokázat schopnosti ze dvou sekcí:a) poskytování první pomoci dětemv rozsahu cca 30 min. (odbornoustránku vedl záchranář Pavel Tlustýz Krajského školicího a výcvikovéhostřediska Zdravotní záchranné službyStředočeského kraje v Kladně.)b) Uplatňovaní metod a forem pedagogicképráce - 4 hodiny„Všech deset uchazečů o profesnízkoušku v tomto kole uspělo a kezkoušce v dalším termínu se již ozvalii zájemci, kteří jsou i mimo naše současnéaktivity a tudíž přicházejí úplně„z venku"," říká Mgr. Regína Dlouhá.Někteří již jako chůvy pracují a chtějí zkoušku složit a mít tak osvědčenímdoloženo, že pro tuto profesi mají příslušnéznalosti a dovednosti podle NSK.