Vytváření vnějších vazeb NSK - aktivita 3

Obsahem aktivity je dosáhnout systémového propojení Národní soustavy kvalifikací se souvisejícími rámci nebo soustavami, s nimiž je to účelné a s nimiž lze vzájemné vztahy jednoznačně definovat. V ČR je to hlavně Národní soustava povolání (NSP), která se vytváří v gesci MPSV, a v EU Evropský rámec kvalifikací (EQF), který je zaváděn na základě doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. 4. 2008.

V rámci aktivity budou probíhat tyto hlavní činnosti:
  • Propojování s Národní soustavou povolání – pro každou úplnou profesní a profesní kvalifikaci budou definovány vztahy s adekvátními jednotkami NSP, tedy s povoláním nebo s typovou pozicí, případně s menší jednotkou práce (konkrétní vazby jednotek NSK a NSP budou realizovány v rámci klíčové aktivity č. 2).
  • Propojování s Evropským rámcem kvalifikací – bude zpracována metodika a na jejím základě bude pro každou úplnou profesní a profesní kvalifikaci definován vztah k úrovním EQF.
  • Navržení způsobu řešení vazeb na živnosti – bude zpracován návrh návaznosti NSK na živnosti ve smyslu živnostenského zákona