Vytváření NSK jako registru úplných profesních a profesních kvalifikací - aktivita 2

Obsahem aktivity je zejména vedení a postupné naplňování Národní soustavy kvalifikací. Profesní kvalifikace (DK) a jejich standardy budou do soustavy začleňovány v konzistentních vazbách s úplnými profesními kvalifikacemi a s jednotkami Národní soustavy povolání (NSP). Tím se bude postupně naplňovat požadavek formulovaný Strategií celoživotního učení ČR: vytvořit správní a vztahový rámec pro všechny kvalifikace uznávané na trhu práce a umožnit identifikaci, třídění a zařazování výsledků učení získaných různými cestami.

V rámci aktivity probíhají tyto hlavní činnosti:
  • Definování vnitřních vztahů v Národní soustavě kvalifikací.
  • Určení a popsání způsobu dosažení úplné profesní kvalifikace – pro každou úplnou profesní kvalifikaci bude určeno, zda je možné k ní dospět cestou získávání profesních kvalifikací, a pokud ano, jaké profesní kvalifikace nebo jaké kombinace profesních kvalifikací k příslušné úplné profesní kvalifikaci mohou vést.
  • Stanovování vztahů DK a jednotek NSP (s povoláními, typovými pozicemi a menšími jednotkami práce).
  • Inovace návrhu pojetí a struktury Národní soustavy kvalifikací – bude posouzen pracovní model Národní soustavy kvalifikací vytvořený v ukončeném systémovém projektu NSK. Na základě vyhodnocení analýzy budou navrženy změny pojetí a struktury.