Standardy

1. Kdy bude schválena určitá kvalifikace (její standard)?
Naplňování Národní soustavy kvalifikací (NSK) je spojeno se dvěma projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V projektu NSK se práce v letech 2005–2008 zaměřila na profesní kvalifikace nižších úrovní, tedy úrovní 1–3. Většina kvalifikačních a hodnoticích standardů vytvořených v rámci projektu již prošla schvalovacím řízením a jsou dostupné v informačním systému NSK na adrese www.narodni-kvalifikace.cz.

Naplňování soustavy a rozvoj jejího praktického využívání zajišťuje projekt NSK2, který byl zahájen v květnu 2009 a ukončen bude v roce 2015. V tomto šestiletém období budou postupně připravovány standardy kvalifikací vyšších úrovní, zejména na úroveň 4, odpovídající vzdělávání v oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Souběžně budou připravovány i kvalifikační a hodnoticí standardy pro profesní kvalifikace všech vyšších úrovní, jejichž vznik požaduje trh práce.

2. Kde zjistit, co je schváleno?
Každý kvalifikační a hodnoticí standard dílčí kvalifikace musí být schválen. Při schvalování prochází složitým procesem, který je popsán zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (č. 179/2006 Sb.). Podle zákona schvalovací proces uzavírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Každý kvalifikační a hodnoticí standard, který ministerstvo schválí, je vložen do informačního systému NSK a stane se dostupným, na adrese www.narodni-kvalifikace.cz, kde může být kvalifikace vyhledána podle skupin oborů nebo podle klíčového slova.

3. Jak vznikají standardy?
Proces vytváření standardů se vyvíjí od roku 2005. V současné době vytvářejí standardy zástupci zaměstnavatelů – skupiny odborníků v sektorových radách nebo jinak ustavených reprezentacích zaměstnavatelů. Tyto skupiny nejprve analyzují potřeby pro jednotlivá odvětví, z nichž vyplývají návrhy na vymezení nových profesních kvalifikací.

Vlastní návrhy kvalifikačních a hodnoticích standardů pro profesní kvalifikace vznikají v pracovních skupinách expertů z hospodářské sféry. Součástí standardu je vždy i stanovení kvalifikační úrovně jednotlivých kompetencí i profesní kvalifikace jako celku. Východiskem je Národní soustava povolání, metodickou podporu poskytuje odborný pracovník NÚOV, který současně zajišťuje, aby standardy byly v souladu s metodikou NSK. Po zpracování jsou tyto návrhy standardů předloženy sektorové radě nebo jiné reprezentativní skupině, která s nimi vysloví souhlas nebo je vrátí k přepracování.

4. Kdo schvaluje standardy v NSK?
Proces schvalování standardů v NSK má zajistit jejich nezpochybnitelnou kvalitu. Je proto poměrně složitý. Začíná souhlasným stanoviskem sektorové rady nebo jiné reprezentace zaměstnavatelů k návrhu standardů. Doporučené návrhy přebírá Národní ústav odborného vzdělávání, který každé profesní kvalifikaci přidělí kód, standardy postoupí správci centrální databáze kompetencí k okódování jednotlivých kompetencí, zajistí jazykovou a grafickou úpravu a poté předloží standard do procesu schvalování. V něm se nejprve uplatní názor věcně příslušného ministerstva (tzv. autorizující orgán) a Ministerstva práce a sociálních věcí. Schvalovací proces uzavírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V případě, že v průběhu schvalování navrhne některá instituce zásadní změnu, je standard předložen k projednání a vyjádření i předchozím institucím. Po schválení MŠMT jsou standardy a další údaje o profesních kvalifikacích zveřejněny v informačním systému NSK www.narodni-kvalifikace.cz.

5. Nenašel jsem kvalifikaci, o kterou mám zájem
Kvalifikace jsou v NSK popsány kvalifikačními a hodnoticími standardy. Úplná znění schválených standardů profesních kvalifikací jsou dostupná na internetové adrese informačního systému NSK: www.narodni-kvalifikace.cz.

Pokud není možné dotčenou kvalifikaci na uvedené internetové adrese nalézt, znamená to, že dosud nebyla schválena. Důvody mohou být dva – kvalifikace nebyla popsána, protože její vznik nikdo nepožadoval, nebo byla popsána a příslušné standardy jsou dosud ve schvalovacím řízení.