Sektorové rady nepolevují ve svém tempu

logo_casopis_KOMORA_1.jpg Komora.cz    2.5.2013,   Romana Nováčková       Plán NSK 2012 splněn, sektorové rady neubírají plyn a pro trh práce letos vytvoří dalších 200 nových profesních kvalifi kací. Vydáno je dnes již více než 70 tisíc Osvědčení o profesní kvalifikaci.      

V březnu byl schválen plán prací na rok 2013. V praxi to znamená, že ke 247 profesním kvalifikacím z roku 2012 vznikne letos na základě návrhů sektorových rad přes 200 nových a revidováno bude více než 70 stávajících profesních kvalifi kací.

Sektorové rady se staly jednoznačně uznávanými aktéry českého trhu práce, klíčovými partnery pro státní instituce a vzdělavatele při tvorbě nástrojů dalšího vzdělávání a iniciátory aktivit vedoucích k efektivnímu ovlivňování rozvoje lidských zdrojů v rámci sektorů národního hospodářství a regionů.

V březnu byl Koordinační radou schválen plán prací na rok 2013 dle návrhů jednotlivých sektorových rad. V tomto roce tak bude vytvořeno přes 200 nových a revidováno více než 70 stávajících profesních kvalifi kací. V současné době jsou sektorovými radami zakládány pracovní skupiny k jejich tvorbě a startují práce na prvních návrzích standardů k nim. Přes navyšující se počet profesních kvalifi kací, které sektorové rady ročně vytvářejí, se zvyšují požadavky i na jejich na kvalitu. Sektorové rady tak při tvorbě standardů musí skloubit požadavky trhu práce a požadavky jednotlivých resortních ministerstev – autorizujících orgánů, pro objektivnost standardu zapojit do tvorby různorodé subjekty, komunikovat s potenciálními a stávajícími vzdělavateli, prosadit využívání profesních kvalifi kací i v oblastech, kde již je odborná způsobilost legislativně upravena, a podporovat profesní kvalifi kace nejen v rámci jejich tvorby, ale i při zavádění do praxe (realizované zkoušky atp.). V současné době jsou některé z těchto rad oslovovány a testovány Evropskou komisí z hlediska začlenění do tzv. evropských sektorových rad. Sektorové rady a jejich členové svým konáním potvrzují, že trend zapojování zaměstnavatelů do procesu ovlivňování rozvoje lidských zdrojů je při současné nepříliš pozitivní situaci na trhu práce rozhodně správný.

Jednoznačný signál vyslala také vláda ČR únorovým schválením usnesení č. 135 k návrhu na podporu využití Národní soustavy kvalifi kací a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Principy získávání profesních kvalifi kací v rámci dalšího vzdělávání byly v uplynulých letech podpořeny provázáním s rekvalifikačními kurzy, které jsou zakončovány zkouškou dle zákona č. 179/206 Sb., a zakotvením v živnostenském zákoně, kdy je profesní kvalifi kace uznatelným dokladem o vzdělání za účelem získání živnostenského oprávnění.

Přijaté usnesení vlády je významným krokem, jehož cílem je zjednodušení legislativního prostředí. Sektorové rady ustavovali největší zástupci zaměstnavatelů u nás, tedy Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Agrární komora České republiky.

Zaměstnavatelé totiž pochopili, že práce v sektorové radě jim dává určitou šanci, jak začít systémově řešit nepříznivou situaci na trhu práce. Řešitelem projektu, odborným garantem a zároveň nezbytným partnerem všech sektorových rad jsou odborníci Národního ústavu pro vzdělávání. Do sítě sektorových rad a jejich pracovních skupin jsou tak dnes zapojeny již více než 2 000 lidí, jejichž systémové řízení zajišťuje společnost Trexima, spol. s r. o.

K zavádění principů Národní soustavy kvalifi kací do života přispívají také zástupci regionálních, krajských i okresních hospodářských komor. Sektorovým radám zajišťují reakci malých, středních i velkých zaměstnavatelů a podnikatelů nejen k tématu Národní soustavy kvalifi kací. Poskytují jim také ucelený obraz o aktuální situaci v oboru a regionu.

Děkujeme vám všem, kteří pomáháte otevírat cestu k novým možnostem na trhu práce a vzdělávání.

Velice si vážíme vaší odhodlanosti, odbornosti a vytrvalosti. Přejeme vám mnoho sil při další tvorbě a zejména mnoho dobrých zkušeností s využíváním nástrojů Národní soustavy kvalifi kací ve své praxi.