SEKTOROVÉ RADY jsou na trhu práce již známým pojmem

newsletter_logo.jpg Newsletter 1/2013, konsorcium HK ČR, SP ČR a TREXIMA, spol. s r.o.   Ještě nedávno byla sektorová rada celkem neznámým pojmem.Dnes už jsou ale sektorové rady jednoznačně uznávanými aktéryčeského trhu práce, klíčovými partnery pro státní instituce a vzdělavatele při tvorbě nástrojů dalšího vzdělávání a iniciátoryaktivit vedoucích k efektivnímu ovlivňování rozvoje lidskýchzdrojů v rámci sektorů národního hospodářství a regionů.

Sektorová rada sdružuje reprezentantyvýznamných zástupců zaměstnavatelů (svazů, cechů, firem atd.).V současné době v České republiceexistuje celkem 29 sektorových rad,které svým zaměřením pokrývají českéhospodářství.Sektorové rady ustavovali největšízástupci zaměstnavatelů u nás, tedySvaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora České republiky a Agrárníkomora České republiky. Proces ustavování nebyl jednoduchý – je potřebasi uvědomit, že nebylo snadnýmúkolem přesvědčit ředitele, personální ředitele a HR specialisty, aby si ke svépráci ve firmách přibrali ještě dalšíúvazek. Ale zaměstnavatelé pochopili, určitou šanci, jak začít systémově řešit nepříznivou situaci na trhu práce.Do sítě sektorových rad a jejich pracovníchskupin je v současnosti zapojenovíce než 2 000 lidí.Úkolem sektorových rad je, zjednodušeněřečeno, sledovat trh prácea jeho vývoj a tyto neustálé změnya trendy strukturovaně popsat v Národnísoustavě povolání (NSP). 

sektorova_rada.jpgDíky práci sektorových rad a dalších odborníků existuje veřejně dostupný kataloginformací o profesích, které se reálněvyskytují v daném sektoru. V katalogu NSP na webových stránkách www.nsp.cz tak uživatel najde vyčerpávajícía aktuální informace o existujících profesích s uvedením pracovních činností, požadovaných kvalifikacía kompetencí, potřebných odborných dovedností a znalostí, údajů o mzdách,volných míst, škol nabízejících vzdělání v daném oboru apod. Tyto informace o trhu práce všakbylo nutné přenést do světa vzdělávání.Proto se sektorové rady zapojilydo vytváření základního nástroje prodalší vzdělávání v podobě Národnísoustavy kvalifikací, v níž zpracovávajítzv. profesní kvalifikace. Profesníkvalifikace říká, co má umět napříkladzámečník, nástrojař nebo šička,a jak lze jejich kompetence ověřittak, aby uchazeč získal důvěryhodnéosvědčení a zaměstnavatelé se mohlina kvalitu držitele tohoto osvědčeníspolehnout. Všechny zpracovanéa schválené profesní kvalifikace jsouuloženy na webových stránkáchwww.narodni-kvalifikace.cz.V březnu byl Koordinační radouschválen plán prací na rok 2013 dlenávrhů jednotlivých sektorových rad.V tomto roce tak bude vytvořeno přes200 nových profesních kvalifikací a revidovánovíce než 70 stávajících profesníchkvalifikací. V současné dobějsou sektorovými radami zakládány pracovní skupiny k tvorbě kvalifikacía startují práce na prvních návrzíchstandardů k profesním kvalifikacím.Přes navyšující se počet profesníchkvalifikací, které sektorové rady ročněvytvářejí, se zvyšují i požadavky nakvalitu procesu tvorby profesních kvalifikací.Sektorové rady tak při tvorběstandardů musí skloubit požadavkytrhu práce a požadavky jednotlivýchresortních ministerstev – autorizujícíchorgánů; pro objektivnost standarduzapojit do tvorby různorodésubjekty; komunikovat s potenciálnímia stávajícími vzdělavateli; prosaditvyužívání profesních kvalifikací i v oblastech,kde již je odborná způsobilostlegislativně upravena a podporovatprofesní kvalifikace nejen v rámci jejichtvorby, ale i při zavádění do praxe(realizované zkoušky atp.). O českých sektorových radách semluví už i v Evropě. V současné dobějsou některé z nich (např. z oblastíchemie, dřeva a dalších) oslovovány a testovány Evropskou komisí z hlediskazapojení do tzv. evropskýchsektorových rad. To potvrzuje, že sektorovérady a jejich členové odvedlivelký kus práce. A také skutečnost,že trend zapojování zaměstnavatelůdo procesu ovlivňování rozvoje lidskýchzdrojů je při současné nepřílišpozitivní situaci na trhu práce rozhodněsprávný.Žádný z již viditelných výsledků bynebylo možné dosáhnout bez ochotypracovat, víry ve smysluplnost činnostisektorových rad a bez transparentníchpravidel a systémovéhořízení celé této ohromné sítě odborníkůa reprezentantů zaměstnavatelů. Proto je potřeba, aby střešní zaměstnavateléa především státní instituce a vzdělavatelé umělivyužít nabízený potenciál zkušenýchodborníků. Toto spojeníumožní provést malé i zásadnějšírevoluce ve vzdělávání ve smysluučení se pro praxi.