Pracovník pro recyklaci – náplň rekvalifikačního kurzu

BusinessInfo_logo.jpg BusinessInfo.cz   Potřeba specializovaného vzdělávání pracovníků, kteří zabezpečují procesy recyklace (úpravu a zpracování odpadů na druhotné suroviny), byla potvrzena již v roce 2010 zařazením příslušných jednotek práce a profesních kvalifikací do Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK). 

Analýzou praktických potřeb specializovaných vzdělávacích aktivit pro pracovníky v recyklačních procesech bylo zjištěno, že standardní vzdělávací procesy (učňovské a střední školství) poskytnou příslušné pracovníky nejdříve v horizontu 2015–2016. Přitom tyto specialisty potřebuje řada podniků již v současné době.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako orgán zodpovědný za Surovinovou politiku včetně Politiky druhotných surovin, zadal veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo zrychlení dostupnosti kvalifikovaných specialistů pro recyklaci. Výstupem této zakázky je Návrh rekvalifikačního kurzu pro typovou pozici /profesní kvalifikaci "Pracovník pro recyklaci", který zpracovalo Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin. Pro rekvalifikační kurz je navržen strukturovaný učební plán, učební osnovy, učební moduly a učební texty. Navrhovaný učební plán obsahuje výčet všech vyučovacích modulů, celkové počty vyučovacích hodin za vzdělávání a stanovenou dobu odborné praxe.

Praktické vyučování má jednak formu cvičení v odborné učebně a další část odborná praxe se realizuje přímo ve stanoveném provozním zařízení (podniku, se kterým je praktická výuka dohodnuta). Ověřování výsledků zakázky v praxi bude pokračovat organizováním pilotního rekvalifikačního kurzu ve vybraných regionech ČR (pravděpodobně v Jihočeském a Moravskoslezském kraji), v průběhu roku 2013. Výsledky a zkušenosti z tohoto pilotního projektu budou uveřejněny na této internetové stránce (businessinfo.cz, pozn.red.).