NSK2 aneb na cestě k rozvoji projektové kultury v ČR

MBPc_logo.jpg MBP Consulting se podílí na stěžejním projektu v oblasti rozvoje projektové kultury v ČR: NSK2. Pracujeme na zařazení profesí a kvalifikací z oblasti projektového řízení do národního systému registrovaných profesí a kvalifikací. MBP News, 12.01.2012

O projektu NSK2

Národní soustava kvalifikací (NSK) je oficiální registr celostátně uznávaných kvalifikací ČR (zahrnující jednak kvalifikační požadavky na výkon „uznávaných" kvalifikací, jednak kritéria pro ověřování odborné způsobilosti vykonávat pracovní činnosti v určitém povolání), vzniklý na základě zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

NSK je určena účastníkům nejrůznějších forem a procesů dalšího vzdělávání, ke zjištění hloubky a rozsahu požadavků, kladených při výkonu specifických pracovních činnosti, resp. jako podklad pro plánování kroků vedoucích k získání (resp. poskytnutí) potřebné kvalifikace a jejího ověření (autorizaci), rekvalifikaci, apod. NSK je rovněž závazným zdrojem informací i pro všechny tzv. autorizující osoby při výkonu jejich zkušební činnosti, a dále vzdělávací instituce v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání, a to hlavně z pohledu vymezování odborné složky profilu jejich absolventů.

NSK rovněž navazuje na Národní soustavu povolání (NSP) - oficiální katalog obsahující podrobný popis požadavků na vykonavatele určitého povolání ve formě jednotlivých (odborných i obecných) kompetencí. Správcem NSK je Národní ústav odborného vzdělávání ČR (NÚOV).

Základy NSK byly položeny v letech 2005-2008 systémovým projektem MŠMT ČR „Rozvoj národní soustavy kvalifikací" zaměřujícího se na propojení počátečního a dalšího vzdělávání v ČR (označovaný jako NSK1). Projekt NSK2 navazuje na původní projekt NSK1, přičemž Národní soustavu kvalifikací rozšiřuje směrem ke kvalifikacím vyšší úrovně vzdělání, tj. úrovně maturitní a/nebo vyšší.

Nosné aktivity projektu NSK2 jsou:

 • Zpracování kvalifikačních a hodnoticích standardů

 • Vytváření NSK jako registru úplných a dílčích kvalifikací

 • Vytváření vnějších vazeb NSK

 • Zapojování zástupců zaměstnavatelů do procesů NSK

 • Zabezpečení kvality ověřování a uznávání dílčích kvalifikací

 • Zabezpečení informovanosti a informačních toků

Kvalifikace a jejich ověřování

NSK rozlišuje 2 druhy kvalifikací: úplné a dílčí. Úplnou kvalifikací se rozumí „odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání". Dílčí kvalifikací se rozumí „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání".

Kvalifikace jsou definovány a ověřovány prostřednictvím tzv. Kvalifikačních standardů a Hodnotících standardů. Kvalifikační standard definuje CO je obsahem dané kvalifikace (znalosti, dovednosti, resp. kompetence), zatímco Hodnotící standard definuje JAK se daná kvalifikace ověřuje. Ověření kvalifikace provádí tzv. autorizovaná osoba, v souladu s těmito standardy.

Kvalifikace v oblasti projektového řízení

Na základě návrhu Společnosti pro projektové řízení ČR budou do NSK zapracovány tři základní kvalifikace z oblasti projektové řízení:

 • Asistent projektu

 • Manažer projektu, a

 • Manažer programu a/nebo komplexního projektu.

Asistent projektu je kvalifikace, resp. kompetenční úroveň, která rámcově odpovídá certifikaci IPMA Level D® - Certified Project Management Associate, resp. PMI Certified Associate in Project Management (CAPM®), případně PRINCE2 Foundation.

Manažer projektuje je kvalifikace, resp. kompetenční úroveň rámcově odpovídající certifikacím IPMA Level C® - Certified Project Manager, resp. PMI Project Management Professional (PMP®), resp. PRINCE2 Registered Practicioner.

Manažer programu a/nebo komplexního projektu je kvalifikace, resp. kompetenční úroveň rámcově odpovídající certifikacím IPMA Level B® - Certified Senior Project Manager, resp. PMI Program Management Professional (PgMP®), resp. MSP® Registered Practicioner.

Návrh na zařazení těchto kvalifikací do NSK obsahuje rovněž návrh na ustanovení tzv. autorizované osoby (dle zák. č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání) pro následné ověřování těchto kvalifikací (dle příslušných kvalifikačních a hodnotících standardů), kterou by se mohla stát Společnost pro projektové řízení, jakožto klíčová profesní organizace v oblasti projektového řízení v ČR.

Postup zapracování nových kvalifikací do NSK

Navrhovatel vypracuje základní návrh na zařazení dané kvalifikace do NSK - vytvoří tzv. rodný list kvalifikace. Návrh RL kvalifikace je posouzen tzv. Sektorovou radou (v tomto případě SR pro management a administrativu), která RL zhodnotí z hlediska požadavků trhu práce, a přijme (event. nepřijme) návrh k dalšímu rozpracování.

Následuje ustanovení pracovní skupiny odborníků k dané kvalifikaci (pod vedením jednoho z členů příslušné Sektorové rady), která vytvoří návrh Kvalifikačního a Hodnotícího standardu pro danou kvalifikaci. Vytvořené standardy se posléze předkládají k posouzení zpět příslušné Sektorové radě, která je schválí, příp. zadá k dopracování. Po schválení kvalifikačních standardů předává Sektorová rada štafetu správci NSK (NÚOV), který provede příslušné administrativní kroky vedoucí k zařazení kvalifikace do NSK (schválení autorizujícím orgánem, vyřízení stanovisek, připomínek, atd., až po finální zveřejnění v informačním systému NSK). Celý tento proces trvá řádově několik měsíců, v návaznosti na rychlosti a kvalitě zpracování příslušných standardů, resp. množství a struktuře připomínek, a jejich vyřízení.

Schválené kvalifikace a jejich standardy posléze podléhají pravidelnému přezkoumávání a jsou dle potřeby upravovány nebo vyřazovány.

Implikace pro rozvoj projektové kultury a činnost odborných organizací v PŘ

Jaký bude mít efekt zařazení kvalifikací z oblasti projektového řízení do NSK z pohledu rozvoje projektové kultury v ČR, resp. pro činnost odborných organizací působících v oblasti projektového řízení?

Jestliže dojde k zdárnému a úspěšnému zapracování „projektových" kvalifikací do NSK (což lze předpokládat zhruba do konce roku 2011, event. počátkem r. 2012), lze očekávat:

 • postupně se zvyšující poptávku po držitelích „ověřených kvalifikací" z pohledu trhu práce (preference uchazečů disponujících ověřenou kvalifikací),

 • jistější ruku a vyšší úspěšnost při náboru pracovníků do „projektově-orientovaných profesí" (personalisté i manažeři se budou moci opřít o kvalifikační a hodnotící standardy vztahující se k těmto profesím),

 • postupně se zvyšující poptávku po držitelích „ověřených kvalifikací" z pohledu veřejných zakázek (technických a kvalifikačních požadavků na výběrová řízení),

 • zvýšený zájem o činnosti a služby související s rozvojem kvalifikací a poradenství v oblasti projektového řízení, resp. o služby související s ověřováním těchto kvalifikací, a

 • ve finále postupně se zvyšující úspěšnost projektů, resp. snižování počtu nejrůznějších „projektových excesů", obecně efektivnější využívání zdrojů a v neposlední řadě smysluplnější utrácení „veřejných peněz".

Z pohledu odborných organizací působících v oblasti projektového řízení (jejichž klíčovým představitelem je v současnosti Společnost pro projektové řízení ČR) lze očekávat, že vznikne nový „produkt", který budou moci tyto organizace nabízet široké veřejnosti, ať již uvnitř „projektové komunity", nebo lidem a organizacím stojícím mimo ni. Lze očekávat, že vedle současné „certifikační agendy" (mezinárodní certifikace osob dle standardů IPMA, resp. PMI či PRINCE2) přibude na trhu v dohledné budoucnosti i možnost „ověření kvalifikace z oblasti projektového řízení" ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb.

V dohledné budoucnosti bychom tak mohli mít v projektovém řízení tři skupiny osob:

 1. neověřené osoby (praktikující řízení projektů bez ověření/certifikace jejich kompetencí),

 2. ověřené osoby (praktikující řízení projektů a disponující ověřením jejich kompetencí s národní platností, dle zák. č. 179/2006 Sb.)

 3. certifikované osoby (praktikující řízení projektů a disponující ověřením jejich kompetencí s mezinárodní platností, dle některého z mezinárodních standardů v projektovém řízení),

s tím, že se nám postupně budou zvyšovat počty „ověřených" a „certifikovaných", tedy „kompetentních" osob.

Takový výsledek za trochu námahy určitě stojí...

 

Viz také: http://profit.tyden.cz/clanek/spr-usiluje-o-zarazeni-kvalifikaci-z-oblasti-projektoveho-rizeni-do-narodniho-standardu-kvalifikaci/