NSK: osvědčení o profesi pokladní získali další uchazeči

logo_casopis_KOMORA_1.jpg Komora.cz 3, březen 2013, Zdeněk Kubín  K několika desítkám pracovníků, kteří od března 2011 získali díky Národní soustavě kvalifikací (NSK) novou profesní kvalifikaci, přibyli poslední lednový den další čtyři pracovníci. Ti v tento den složili závěrečnou zkoušku, při níž prokázali, že kvalifikaci, jak ji popisuje a předepisuje NSK, plně ovládají.  

Profesní kvalifikace pokladní je jedna ze 71 profesních kvalifi kací ve dvanácti oborech, pro něž je Hospodářská komora České republiky autorizovanou osobou oprávněnou provádět kvalifi kační zkoušky. Zkoušky pro profesní kvalifikaci pokladní se skládají od března 2011 – v prvním roce se k nim přihlásilo 28 účastníků, z nichž 25 uspělo, v roce 2012 se přihlásilo 42 osob a úspěšných z nich bylo 39. Na letošní první zkoušku se přihlásilo pět uchazečů, úspěšní byli čtyři.

 

Zájemce o získání certifikátu potvrzujícího zvládnutí předepsaných znalostí a dovedností v profesi pokladní může nejprve absolvovat rekvalifi kační kurs,

který obsahuje teoretickou a praktickou část, na závěr praxe, kterou účastníci kurzu absolvovali v hypermarketu Globus, probíhá praktická část zkoušky.

Teoretická část přípravného rekvalifi kačního kurzu představuje čtyřicet hodin výuky, praktická část pak šedesát hodin. Již při samotné praxi hodnotí počínání frekventanta kurzu dozorující pracovník i autorizovaný zástupce. Praktickou zkouškou je pak „kontrolní nákup“, v němž jsou na uchazeče o profesi pokladní uchystány i složitější věci a zkoušející autorizovaný zástupce sleduje, jak si s nimi „adept profese pokladní“ poradí. Nejedná se ale o žádné „překvápko“ – zkoušený ví, že se jedná o kontrolní nákup, při němž má prokázat, jak si za pokladnou vede a zda si poradí i v méně standardních situacích. Součástí závěrečné ústní zkoušky je i test, na nějž navazuje samotná ústní prověrka skládající se z deseti základních otázek, které ale mají řadu podotázek. „Zkoušky nejsou žádnou lehkou záležitostí, trvají hodinu až hodinu a půl,“ říká Jan Kundrát, autorizovaný zástupce pro tyto zkoušky.

zk_profese_pokladni.jpg

Potvrzuje to i statistika, podle níž je zhruba dvacet procent zkoušených neúspěšných. Ústní zkouška je koncipována tak, aby zkoušenému nestačilo „jen našprtat“ text, naučit se ho nazpaměť, ale aby vlastními slovy a formulacemi prokázal, že doopravdy všemu rozumí a skutečně požadované vědomosti a dovednosti má.

Při ústní zkoušce je i prostor zeptat se na věci, které se projevily v praktické části kurzu či při kontrolním nákupu. „Některé chyby či nedostatky nebo i menší jistotu může způsobit nervozita i dosavadní malé zkušenosti, přitom ale uchazeč potřebné znalosti má. Proto je dobré, že se při ústní zkoušce k těmto záležitostem můžeme vrátit, uchazeč se k nim může vyjádřit.“ Podle slov Jana Kundráta zatím možnost získat tuto novou kvalifi kaci využívají především lidé, kteří jsou bez práce, a tuto možnost rekvalifi kace jim nabídl úřad práce. Ten vybírá vhodné kandidáty na tuto rekvalifi kaci, kterou pak také úřad hradí. „V poslední době se ale ozvali i zájemci, kteří již jako pokladní pracují a chtějí zkoušku složit a mít tak certifi kátem doloženo, že pro tuto profesi mají příslušné vzdělání podle NSK,“ říká Jan Kundrát.