NSK: osvědčení o profesi pokladní získali další uchazeči

K několika desítkám pracovníků, kteří od března 2011 získali díky Národní soustavě kvalifikací (NSK) novou profesní kvalifikaci, přibyli poslední lednový den další čtyři pracovníci. Ti v tento den složili závěrečnou zkoušku, při níž prokázali, že kvalifikaci, jak ji popisuje a předepisuje NSK, plně ovládají.

Profesní kvalifikace pokladní je jedna ze 71 profesních kvalifikací ve dvanácti oborech, pro něž je Hospodářská komora České republiky autorizovanou osobou oprávněnou provádět kvalifikační zkoušky. Zkoušky pro profesní kvalifikaci pokladní se skládají od března 2011 – v prvním roce se k nim přihlásilo 28 účastníků, z nichž 25 uspělo, v roce 2012 se přihlásilo 42 osob a úspěšných z nich bylo 39. Na letošní první zkoušku se přihlásilo pět uchazečů, úspěšní byli čtyři.


Zájemce o získání certifikátu potvrzujícího zvládnutí předepsaných znalostí a dovedností v profesi pokladní může nejprve absolvovat rekvalifikační kurz, který obsahuje teoretickou a praktickou část. Na závěr praxe, kterou účastníci kurzu absolvovali v hypermarketu Globus, probíhá praktická část zkoušky. Při závěrečné ústní zkoušce je její součástí nejprve test, na nějž navazuje samotná ústní otázka skládající se z deseti základních otázek, které ale mají řadu podotázek. „Zkoušky nejsou žádnou lehkou záležitostí, trvají hodinu až hodinu a půl,“ říká Jan Kundrát, autorizovaný zástupce pro tyto zkoušky. Podle jeho slov zatím možnost získat tuto novou kvalifikaci využívají lidé, kteří jsou bez práce a tuto možnost rekvalifikace jim nabídl úřad práce. „V poslední době se ale již ozvali i zájemci, kteří již jako pokladní pracují a chtějí zkoušku složit a mít tak certifikátem doloženo, že pro tuto profesi mají příslušné vzdělání podle NSK,“ říká Jan Kundrát.

Národní soustava kvalifikací (NSK) je státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Rozhodující vliv na obsah kvalifikací mají přitom zaměstnavatelé. Každá kvalifikace, která je na trhu práce uplatnitelná, v něm má nebo v průběhu času bude mít své místo. NSK umožňuje nejen identifikaci, třídění a zařazování kvalifikací, ale také jejich uznávání a certifikaci. Nenahrazuje stávající kvalifikační a vzdělávací systémy, ale snaží se o jejich provázání, zastřešení a zprůhlednění. Zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

 

HK ČR, 1. 2. 2013, Lenka Vodná