NSK: nejzásadnější změny od dob Marie Terezie

30.1.2013    HN-Kariéra & vzdělávání, Kariera.iHNed.cz,  Zdeněk Kubín .   *** Profesní kvalifikace získané v systému NSK využívá devět procent firem, ale většina tento systém nezná, a tím pádem ho nemůže ani využívat. Čím tedy soustavy NSK jsou?   

Poslední statistický údaj o vývoji registrované nezaměstnanosti potvrzuje víceméně stagnující stav na trhu práce: v říjnu nezaměstnanost vzrostla o jednu desetinu procentního bodu na 8,5 %. Přesto, že na trhu je dost volných pracovníků, firmy si stále stěžují,  že jim chybí kvalifikované lidské zdroje. Přetrvávající je nedostatek  zejména v technických a řemeslných profesích. K tomu si mnozí  podnikatelé kladou otázky: odpovídají schopnosti nových zaměstnanců  našim potřebám? Nepotřebujeme rychle změnit kompetence našich  pracovníků?

 S problémy obsaženými v těchto i mnoha dalších otázkách se většina  podnikatelů střetává poměrně často. Pomoci řešit tyto problémy může  vznikající a postupně do života uváděná Národní soustava kvalifikací.  Sama o sobě kvalifikované, odborně zdatné pracovníky do firmy sice  nepřivede, ale může napomoci tomu, aby zaměstnavatel lépe rozpoznal, zda  nově příchozí pracovník opravdu požadované kvalifikace zvládá.

 Národní soustava povolání, Národní soustava kvalifikací, sektorové rady  či autorizované osoby a certifikace - to jsou pojmy, které se stále více  dostávají do povědomí podnikatelů a manažerů.

Na vytváření těchto soustav se aktivně podílí také podnikatelská sféra,  když celý projekt NSK a NSP řeší jako veřejnou zakázku konsorcium  Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České  republiky a TREXIMA. Hospodářská komora je také největší autorizovanou  organizací, jež má právo zkoušet a certifikovat prokázané předepsané  znalosti a dovednosti pro jednotlivé kvalifikace.

Nejen pro zaměstnavatele

O tom, že stále ještě existuje dost firem, kterým NSK nic moc neříká, se  přesvědčili i regionální vyslanci projektu NSK2, kteří letos navštívili  tisícovku podniků. Profesní kvalifikace získané v systému NSK využívá  devět procent firem, ale většina tento systém nezná, a tím pádem ho  nemůže ani využívat. Jiný průzkum však ukazuje, že firmy si cestu k NSK  nacházejí. V podzimní anketě na webu Asociace institucí vzdělávání  dospělých 47 % respondentů považuje NSK za přínos pro oblast dalšího  profesního vzdělávání, 20 % za přínos pro zaměstnanost a 20 % již NSK v  praxi běžně využívá. Jen devět procent pokládá NSK za zbytečné  komplikování situace.

Co tedy tyto soustavy jsou? Obě vznikají v souladu s národní Strategii  celoživotního vzdělávání a legislativně jejich vznik umožnilo přijetí  zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího  vzdělávání.

"Troufnu si tvrdit, že se jedná o nejzásadnější změnu v systému  získávání kvalifikací od dob Marie Terezie. Přestává platit, že v mladém  věku člověk získal nějaké vzdělání - ať již středonebo vysokoškolské  nebo s výučním listem - a kvalifikoval se na celý život. To již  neodpovídá dnešní době, kdy rozvoj lidského poznání a vědeckotechnický  pokrok přinášejí nové technologie, vznikají nové profese, zatímco jiné  rychleji zanikají.

Národní soustava kvalifikací reaguje, a v budoucnu bude ještě více, na  novou skutečnost, kterou je fakt, že o naší profesní úspěšnosti budou  stále více rozhodovat aktivity v dalším vzdělávání. V některých  povoláních dokonce lze předpovídat, že další vzdělávání bude mít vyšší  váhu než počáteční," říká Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory  ČR, který se na tvorbě národních soustav povolání a kvalifikací podílí  od samého počátku.

"Osobně si nejvíce cením, že obě soustavy posilují spolupráci všech  zainteresovaných, tj. zaměstnavatelů, profesních společenstev, škol,  mimoškolních poskytovatelů vzdělávání a veřejné správy."

Zmíněné soustavy ostatně nemají sloužit jen zaměstnancům, ale všem,  kteří aktivně vystupují na trhu práce, nebo se na něm v budoucnu  ocitnout a rozhodují se o povolání. Slouží tedy rovněž úřadu práce  stejně jako žákům základních škol, kteří se rozhodují o volbě svého  povolání. Rovněž také pracovníkům, kteří potřebují změnit svou  kvalifikaci, aby našli uplatnění.

Hospodářská komora může sehrát významnou a nezastupitelnou roli díky své  regionální síti, jejímž prostřednictvím může ve všech čtrnácti krajích  informovat podnikatele, že pokud nemá vzdělání v oboru, na nějž chce  rozšířit své dosavadní podnikání, může ho složením zkoušky a certifikací  nahradit.

Přínos Národní soustavy povolání a certifikace by měly pocítit také  úřady práce, když na základě NSK mohou nezaměstnaným nabízet aktuální a  žádané rekvalifikace, v budoucnu.

Jak se počet certifikovaných kvalifikací bude rozšiřovat a  zaměstnavatelé budou systém více využívat, budou moci úřady práce lépe,  rychleji a přesněji reagovat na poptávku zaměstnavatelů po určitých  profesích. Certifikát o profesní kvalifikaci jim jasně a hned řekne, že  kandidát na určitou pracovní pozici plně splňuje požadavky, které  zaměstnavatel úřadu práce uvedl.

Druhá etapa

Od září loňského roku se hovoří o NSK2, tedy o druhé etapě budování  Národní soustavy kvalifikací. Ty se v ní postupně rozšiřují na  kvalifikace vyšších úrovní, tzn. k řemeslům přibudou oblasti jako  například finančnictví, technické profese apod. V rámci NSK1 bylo  vytvořeno 235 kvalifikací, v rámci NSK2 by jich mělo být zhruba 1200. V  současnosti je schváleno 350 profesních kvalifikací a dalších 150 je v  procesu schvalování.

Dostupných je 500 akreditovaných kurzů zakončených zkouškou podle zákona  č.179/2006 Sb. Počet osob, které certifikací prošly, a mají tak doklad,  že danou profesi ovládají, je už přes 60 000. Nejvíce je mezi nimi  zastoupena profese strážný, jimž prokazovat kvalifikaci nově předepisuje  zákon.

"Předpokládalo se, že nejprve musíme definovat takové kvalifikace, pro  které neexistuje způsob jejich získání v počátečním vzdělávání - tedy  formou školní docházky. Ty patrně na trhu práce nejvíce chybějí.  Zafungovalo to u strážných, ale jen vlivem zákonné povinnosti. Jinde  působí setrvačnost. Protože doposud nikdo certifikát na tuto profesi  nepožadoval, personalisté jej prostě nevyžadují," říká Jaromír Janoš,  manažer NSK.

"Nyní jsou postupně schvalovány kvalifikace, které suplují nedostatečný  počet absolventů středních odborných škol. Takto se na trh práce již  dostalo 250 kvalifikovaných elektromechaniků nebo téměř 100 zámečníků.  Ve vztahu k absolventům škol představují výrazné procento.

Ještě větší procentuální vliv mohou mít například profesní kvalifikace  strojní kovář a ruční kovář. Do tohoto učebního oboru nastoupilo vloni  pouze osm žáků. Ani kdyby všichni školu dokončili a nešli dále studovat,  neuspokojí poptávku. Koncem letošního října poptávalo tuto kvalifikaci  na úřadech práce devět firem. Ideální příležitost pro rekvalifikaci,  ne?" dodává Jaromír Janoš.

Pravdou ovšem zůstává, že kvalifikace ještě nejsou popsány pro všechny  obory či odvětví, k tomu se zatím jedná především o dělnické profese.  Přitom zájmem je rozšířit ověřování kvalifikací i pro profese vyžadující  středoškolské vzdělání s maturitou a výhledově se hovoří o profesích  vysokoškoláků.

Z pohledu personalistů

Aby Národní soustava kvalifikací byla úspěšná, je potřebné, aby ji  začali používat všichni, jimž má sloužit. V první řadě firmy a jejich  personální manažeři - když budou prokázání kvalifikace podle NSK  požadovat, uvědomí si ti, kterým NSK také slouží (zejména pak  pracovníci), že využívání soustavy je užitečné a má smysl.

Co tedy na NSK říkají personalisté a manažeři rozvoje lidských zdrojů, kteří jsou s touto problematikou obeznámeni?

"NSK se snaží o provázání, zastřešení, zprůhlednění, o vzájemnou  srovnatelnost stávajícího vzdělávacího systému, neklade si za cíl  vytvářet nové vzdělávací struktury. Těžiště je ve vlastním vymezování  kvalifikací a ve tvorbě jejich standardů," říká personální ředitelka  jedné stavební firmy.

"Líbí se nám, že řešitelé projektu zapojují zaměstnavatele do vytváření  kvalifikačních a hodnotících standardů. V roce 2007 jsme však očekávali,  že projekt NSK bude postupovat rychleji, než odpovídá současnému stavu.  Profesní kvalifikace považujeme z pohledu praxe za velmi prospěšné.

Je čím dál běžnější, že člověk pracuje v jiném oboru, než který  vystudoval nebo v němž se vyučil. Často tuto novou práci i mnohem lépe  ovládá, ale jako doklad o kvalifikaci mu zůstává jen původní vysvědčení,  diplom nebo výuční list. Profesní kvalifikace je způsobilost vykonávat  pouze část určitého povolání, určitou pracovní činnost nebo několik  pracovních činností, které v úhrnu dávají větší možnost pracovního  uplatnění na trhu práce.

Tento způsob uznávání jejich skutečných dovedností bez ohledu na to,  jakým způsobem je nabyli, plně podporujeme. Spatřujeme v osvědčeních o  profesních kvalifikacích dobrý odrazový můstek pro budoucí složení  učňovské zkoušky a získání výučního listu."

Na konferenci k problematice NSK v Ostravě (která zahájila cyklus  konferencí v jednotlivých regionech, na nichž se mj. hovoří o možnostech  NSK při specifikách regionálních trhů práce) před časem uvedl Jan  Rafaj, personální ředitel ArcelorMittal Ostrava: "Projekt NSK považujeme  za velmi zdařilý a potřebný. V naší firmě již NSK využíváme a máme s  ním výborné zkušenosti."

Jeho slova potvrdil také Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a  administrativu Třineckých železáren: "Citelně nám chybí například  obráběči kovů nebo slévači. Očekáváme, že nám NSK pomůže lidi  rekvalifikovat, protože nastaví standard pro patřičné profese."

Co je NSK

Národní soustava kvalifikací (NSK) je státem garantovaný celorepublikový  systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci  jednotlivých povolání a pracovních pozic. Definuje požadavky na odborné  způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich  získání.

Rozhodující vliv na obsah kvalifikací mají přitom zaměstnavatelé. Každá  kvalifikace, která je na trhu práce uplatnitelná, v něm má nebo v  průběhu času bude mít své místo. NSK umožňuje nejen identifikaci,  třídění a zařazování kvalifikací, ale také jejich uznávání a  certifikaci. Nenahrazuje stávající kvalifikační a vzdělávací systémy,  ale snaží se o jejich provázání, zastřešení a zprůhlednění.

Zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.