NSK jde do PRAXE.

newsletter_logo.jpg Newsletter 1/2013,  konsorcium HK ČR, SP ČR a TREXIMA, spol. s r.o.  CZ LOKO, a.s., Klub K2 o.p.s.

CZ LOKO, a.s.

 Také společnost CZ LOKO aktivně využíváNárodní soustavu povolání a Národnísoustavu kvalifikací v každodennípersonální práci.

„Využíváme katalogyzejména jako informační základny,které nám poskytují relevantní a aktuálníinformace – a že jde o takovéinformace, víme také proto, že mámezastoupení mezi jejich tvůrci, v Sektorovéradě pro strojírenství. Popisy pracovníchmíst jsme z katalogů praktickypřevzali, zejména v případě technickýchpozic, jako je mechanik motorovýchlokomotiv,“ uvádí personálníředitel společnosti Tomáš Brancuzský.Na tvorbě popisu tohoto povolánía popisu profesní kvalifikace pro NSKse také sám podílel, nicméně rád bytuto práci zúročil v personální práciv širším měřítku: „Podařilo se námprosadit obnovení kvalifikace mechanikmotorových lokomotiv, která sednes na středních odborných školáchv krajích, kde CZ LOKO působí, nevyučuje.Naše firma zaměstnává na šestset lidí, z toho několik desítek jich vevýrobě pracuje právě na této pozici. Už kvůli generační obměně musíme začít řešit kvalifikaci budoucích zaměstnancůa NSK je jednou z cest, kteránám může pomoci.“ Kvalifikace je jižv tuto chvíli schválena a zveřejněnana www.narodni-kvalifikace.cz,nicméně zatím se její funkčnost zcelanenaplnila – chybí totiž autorizovanáosoba, která je schopna kvalifikaciu uchazečů přezkoušet a zavést jitak do praxe. „Rádi bychom se spojilis některou z místních středních odbornýchškol a zkusili navázat spolupráci.Přezkušovat tuto kvalifikaci pouze veškolních prostorách podle hodnoticíhostandardu je z hlediska materiálnětechnického vybavení prakticky nemožné,na tom bychom museli případněse školou participovat. Zda tatojednání budou mít úspěch, však v tutochvíli ještě nejsem schopen odhadnout,“uvádí Tomáš Brancuzský.

Klub K2 o.p.s.

Dlouholeté zkušenosti v práci s rodinamia s předškolními dětmi dovedlypracovníky Klubu K2 k myšlence požádatMinisterstvo práce a sociálníchvěcí o vydání autorizace pro zkoušeníprofesních kvalifikací chůva pro děti do zahájení povinné školní docházkya chůva pro dětské koutky. V té doběměl už Klub bohaté zkušenosti s realizacíněkolika kurzů pro pracovníkyv sociálních službách se zaměřenímna péči o děti. Klub K2, o.p.s byl Ministerstvempráce a sociálních věcí dne18. ledna 2013 autorizován pro prováděnízkoušek odborné způsobilostia k vydávání osvědčení pro profesníkvalifikace chůva pro děti do zahájenípovinné školní docházky a chůva prodětské koutky. Zástupkyněmi autorizovanéprávnické osoby jsou Mgr. RegínaDlouhá a Mgr. Karin Marques.Mgr. Regína Dlouhá je výkonnou ředitelkouKlubu K2, který vnímá jakodůležitou podpůrnou organizaci prorodiny s dětmi. V Klubu K2 pracuje odroku 2010, koordinovala rekvalifikačníkurzy, spoluzakládala Asociaci pečovateleko děti. Na Univerzitě Karlověvystudovala Pedagogickou fakultu sezaměřením na management školství.„Dnes můžeme říci, že NSK naplnovyužíváme, jedna z deseti úspěšnýchabsolventů první zkoušky profesníkvalifikace byla učitelka jedné z našich školek“, dělí se o své úspěchy s námi Regína Dlouhá.