NSK: Cesta také pro firmy

HRM.jpg HR management    28.3.2013 .     Už neplatí skutečnost, že v mladém věku člověk získá kvalifikaci v rámci svého školního studia, a tak má zajištěnou kvalifi kaci a hlavně práci v daném oboru na celý život.             

Může to vypadat trochu suchopárně, ale uveďme si na počátek pár statistických čísel. Míra nezaměstnanosti se dostala na nejvyšší hodnotu od rozdělení federace v roce 1993. Podle původní metodiky, která poměřovala míru nezaměstnanosti pouze k ekonomicky aktivním lidem, totiž přesáhla deset procent. Podle nynější nové metodiky, která stanovuje podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu, se zvýšila na osm procent a proti loňskému prosinci byla o 0,6 procentního bodu vyšší.

Bez práce bylo v lednu 585 809 lidí, meziměsíčně o 40 498 více. Na druhou stranu bylo k dispozici 33 794 volných pracovních míst.

 

PARADOXY TRHU PRÁCE

 

Přestože na trhu je tedy dost volných pracovníků, firmy si stále stěžují, že jim chybí kvalifi kovaní odborníci.

Přetrvávající nedostatek je zejména v technických a řemeslných profesích.

A přidejme pár statistických čísel z jiné oblasti: díky Národní soustavě kvalifikací (NSK) získalo potvrzení o zvládnutí dané kvalifikace, tzv. osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace, již na 70 000 pracovníků.

 

JEŠTĚ NĚKOLIK ČÍSEL

 

A pro další srovnání ještě pár čísel z loňského roku – v prvních třech čtvrtletích loňského roku 2012 přibylo 36 000 držitelů osvědčení. Systém NSK tedy dodal na český pracovní trh více kvalifikovaných pracovníků, než kolik jich vyšlo ze středních odborných škol. I to potvrzuje, že Národní soustava kvalifikací je ve světle trhu práce plnohodnotnou alternativou počátečnímu vzdělávání. Navíc je tato soustava v rámci projektu NSK2 (projekt MŠMT, financovaný z ESF a ze státního rozpočtu) dále průběžně rozvíjena a aktualizována, a to samotnými zaměstnavateli, tedy těmi, kteří určují poptávku na trhu práce a kteří tedy prostřednictvím katalogu NSK transparentně poskytují informaci všem dalším účastníkům: pracovníkům hledajícím uplatnění na trhu práce, úřadům práce i vzdělávacím institucím – a především celé české ekonomice, která v rámci své konkurenceschopnosti potřebuje mít globálně konkurenceschopnou pracovní sílu.

 

Hledání cesty Nejprve pár řádek pro ty, kteří zatím o Národní soustavě povolání a Národní soustavě kvaliikací nevědí buď nic, nebo málo.

Regionální zástupci projektu NSK2 navštívili v loňském roce přes 1000 irem a zjistili, že je stále mnoho zaměstnavatelů, kteří se se systémem ještě nesetkali. Profesní kvaliikace uveřejněné v katalogu NSK (www.narodnikvalifikace.cz) využívá dosud pouhých devět procent irem. Většina tento systém nezná, a dosud tedy neměla šanci ho využívat. Jiný průzkum ale ukazuje, že irmy si cestu k NSK hledají.

Podzimní anketa na webu Asociace institucí vzdělávání dospělých ukázala, že 47 % respondentů považuje NSK za přínos pro oblast dalšího profesního vzdělávání, 20 % považuje NSK za přínos pro zaměstnanost a 20 % respondentů již NSK v praxi běžně využívá. Jen 9 % považuje NSK za zbytečné komplikování situace.

 

Profesní úsPěšnost Národní soustava kvaliikací vznikla v souladu s národní Strategií celoživotního vzdělávání a legislativně její vznik umožnilo přijetí zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Už neplatí skutečnost, že v mladém věku člověk získá kvaliikaci v rámci svého školního studia, a tak má zajištěnou kvaliikaci a hlavně práci v daném oboru na celý život. To již neodpovídá dnešní době, kdy rozvoj lidského poznání a vědeckotechnický pokrok přinášejí nové technologie, vznikají nové profese, zatímco jiné stále rychleji zanikají. O profesní úspěšnosti budou totiž stále více rozhodovat aktivity v dalším vzdělávání, v některých povoláních dokonce lze předpovídat, že další vzdělávání bude mít vyšší váhu než počáteční. Národní soustava kvaliikací na tuto novou situaci reaguje a nabízí nové možnosti získání nové nebo doplnění stávající kvaliikace.

            Významné také je, že Národní soustava kvaliikací v návaznosti na popis povolání v Národní soustavě povolání (www.nsp.cz) posiluje spolupráci všech zainteresovaných, tj. zaměstnavatelů, profesních společenstev, škol, mimoškolních poskytovatelů vzdělávání a veřejné správy. Obě soustavy nemají sloužit jen zaměstnancům a zaměstnavatelům, ale všem, kteří aktivně vstupují na trh práce nebo se na tento vstup připravují. Využívají je tedy pobočky a kontaktní místa Úřadu práce ČR, které mohou nezaměstnaným nabízet aktuální a žádané rekvalifikace zakončené zkouškou z profesní kvaliikace. V budoucnu – jak se počet profesních kvaliikací bude rozšiřovat a zaměstnavatelé budou systém více využívat – budou moci pobočky Úřadu práce lépe, rychleji a přesněji reagovat na poptávku zaměstnavatelů po určitých profesích: osvědčení o zkoušce jim jasně a hned řekne, že kandidát na určitou pracovní pozici plně splňuje požadavky, které zaměstnavatel požaduje.

Zajímavé informace v NSP a NSK najdou žáci a studenti základních a středních škol, kteří se rozhodují o volbě svého povolání, inspirovat se zde mohou rovněž i pracovníci, kteří potřebují změnit či doplnit svoji kvaliikaci, aby našli nové pracovní uplatnění.

 

Druhá etapa V roce 2010 byl odstartován projekt NSK2, tedy druhá etapa budování Národní soustavy kvaliikací. V ní postupně dochází k rozšíření kvaliikací na kvaliikace vyšších úrovní – k řemeslům přibývají i oblasti jako například finančnictví, technické profese apod. V současnosti je v rámci katalogu NSK zveřejněno přes 400 profesních kvaliikací z různorodých profesních oblastí a zhruba 70 000 osob již absolvovalo zkoušku z jedné z nich a je držitelem nové profesní kvaliikace. Takto se na trh práce dostalo již 250 kvalifikovaných elektromechaniků nebo téměř 100 zámečníků. To je výrazné procento ve vztahu k absolventům škol. Ještě větší procentuální vliv očekáváme například u profesní kvaliikace strojní kovář a ruční kovář. Do tohoto učebního oboru nastoupilo totiž v roce 2011 pouze 8 žáků. I kdyby všichni školu dokončili a nešli dále studovat, poptávku zaměstnavatelů nemohou uspokojit – koncem roku 2012 poptávalo tuto kvaliikaci jen prostřednictvím Úřadu práce devět irem.

            Aby však Národní soustava kvalifikací byla úspěšná nejen jako projekt, ale aby se stala živým užitečným mechanismem, je potřebné, aby ji všichni výše zmiňovaní aktéři začali používat. V první řadě firmy a jejich personální manažeři. Řada z nich je zapojena do tvorby celého systému v rámci sektorových rad, zájemci se však mohou zapojit se svými připomínkami a náměty i prostřednictvím webových stránek www.sektoroverady.

cz, na kterých najdou aktuální data o připravovaných profesních kvalifikacích a mohou tak dát relevantní podněty pro vznik dalších kvalifikací, které jim dosud v katalogu výrazně chybí a brání tak v jeho plnohodnotném využití.

 

přínosy pro personalisty A jaké využití NSK irmám nabízí? Ve skutečnosti velmi pestré. Začíná u náboru. Do budoucna nemusí personalista při náboru psát jen „vyžadujeme vyučení v oboru“.

Může přidat i „odpovídající profesní kvaliikaci“, případně přímo uvést kterou. Jak už bylo řečeno, počet držitelů těchto certifikátů roste poměrně rychle. Navíc tím vysílá jasný signál například úřadům práce a jejich systému rekvalifikací – tyto lidi potřebujeme.

            Další využití je v adaptačním procesu a vzdělávání zaměstnanců.

Každá profesní kvaliikace je velmi přesně vymezena. Na webu www.narodnikvalifikace.cz jsou podrobně popsány odborné znalosti a dovednosti – to je přece velmi dobrá pomůcka pro nastavení požadovaných výsledků interního vzdělávání včetně samostudia nebo cílů adaptačního procesu ve irmě. A protože zatím neexistují pro všechny typy pracovních pozic profesní kvaliikace, mohou HR specialisté čerpat podklady i z Národní soustavy povolání.

Na webu www.nsp.cz jsou k dispozici další stovky typových popisů pracovních pozic se znalostmi, dovednostmi i čím dál důležitějšími měkkými kompetencemi. I tyto popisy vytvářeli odborníci ze sektorových rad.

            Svou významnou roli může systém NSK sehrávat i v oblasti motivačních systémů a v oblasti řízení kariérního rozvoje zaměstnanců.

Mnoho zaměstnavatelů má velmi dobrou zkušenost s navázáním kariérového rozvoje zaměstnanců na získání určitého certifikátu.

Jinými slovy – vyšší pracovní zařazení a tím pádem i vyšší mzdové zařazení může zaměstnanec získat, až pokud svou kvaliikaci prokáže u nezávislé zkoušky. Ovšem dosud byla tato možnost omezena na celostátně platné certiikáty (zpravidla definované specifickou právní normou, například zkouška vazače břemen) a na oborové standardy a mezinárodně platné certiikáty (například certiikáty společnosti Microsoft nebo certiikáty CIMA pro marketing). Nyní budou k dispozici další stovky takto využitelných certifikátů s celostátní platností. Tato obecná využitelnost je atraktivní i pro zaměstnance.

Získává tím další „zářez“ do svého životopisu.

            Není bez zajímavosti, že v zemích, kde jsou podobné systémy funkční již delší dobu, jsou kvalifikační zkoušky hrazené zaměstnavatelem i předmětem kolektivního vyjednávání. Získání certifikátu, díky kterému může zaměstnanec v budoucnu najít kvalifikovanou práci i u jiných irem (v případě NSK i v zahraničí), může být cennější než třeba vyšší odstupné. ?

 

***

 Aby se Národní soustava kvaliikací stala živým užitečným mechanismem, je potřebné, aby ji všichni aktéři začali aktivně používat. Národní soustava kvaliikací účelně doplňuje náš tradiční systém „školního“ vzdělávání. V oblasti vzdělávání dospělých nastavuje jasné požadavky na výsledky a výstupy a dává dosud nepřehlednému světu „kurzů“ jasný řád. Oba provázané systémy vytvářejí efektivní a pružný systém celoživotního vzdělávání. A bez pracovníků, kteří budou ochotni se neustále učit nové věci, získávat novou kvaliikaci a nové dovednosti – a budou mít také příležitost se těmto dovednostem naučit – se česká ekonomika neobejde, pokud chce udržet svoji pracovní sílu konkurenceschopnou v globálním měřítku a pokud chce být sama více konkurenceschopná než dosud.