Národní ústav pro vzdělávání a NSK2

nuv.jpg Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) je přímo řízenou organizací MŠMT. Vznikl v roce 2011 sloučením původně tří samostatných institucí – Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství.

nuv.jpg

Ústav se věnuje nejenom počátečnímu vzdělávání ve školách, ale také dalšímu (celoživotnímu) vzdělávání pro dospělé. Mezi nejviditelnější úkoly NÚV patří vymezování obsahu vzdělávání od mateřských po střední školy. Do kurikulárních dokumentů, tzv. rámcových vzdělávacích programů, promítáme požadavky společnosti na zajištění uplatnitelnosti absolventů v osobním, společenském i profesním životě. Klíčovou aktivitou tak je logicky i zjišťování toho, co k onomu kýženému úspěchu v životě vede. V oblasti zjišťování vzdělávacího obsahu zabezpečujícího profesní uplatnitelnost tak NÚV úzce spolupracuje se těmi nejpovolanějšími – zaměstnavateli a jejich sdruženími, s úřady práce. Po vstupu do EU jsme s MŠMT (díky prostředkům z ESF) připravili projekt Národní soustava kvalifikací, který nastavuje systém spolupráce státu, vzdělavatelů a zaměstnavatelů v oblasti celoživotního učení. NÚV pro MŠMT budování NSK metodicky a organizačně zajišťuje, zároveň je pověřen vedením NSK, kterou má MŠMT v gesci ze zákona. Zásadní však je, že se do procesu vymezování uplatnitelných kvalifikací (a tedy zprostředkovaně i obsahu vzdělávání) povedlo velmi výrazně zapojit zaměstnavatele, a to prostřednictvím sektorových rad, provozovaných konsorciem HK ČR, SP ČR a firmou TREXIMA. S hlavním posláním NÚV pak souvisejí i všechny další aktivity – pomoc školám při tvorbě školních vzdělávacích programů a jejich zavádění do výuky, poradenství žákům a jejich rodičům při volbě vzdělávací dráhy a pedagogicko-psychologické poradenství.

Ing. Jan Peška
systémový koordinátor – zástupce hlavního manažera