Národní soustava kvalifikací? Základní kámen dalšího profesního vzdělávání

HR_forum.jpg HR Forum  Národní soustava povolání je postupně naplňovaná, všem účastníkům trhu práce otevřená a všeobecně dostupná databáze povolání, která reálně odráží aktuální situaci a obsahuje důležité informace o kvalifikačních požadavcích, příklady prací apod. 

Národní soustavu povolání (NSP) tvoří tři druhy jednotek práce:

- Povolání
- Typové pozice
- Průřezové typové pozice
Z důvodu souladu s výkladem zákona o zaměstnanosti se pro typové pozice používá také název „skupina pracovních činností“ a pro průřezové typové pozice název „průřezová skupina pracovních činností“.
Metodika NSP definuje jednotky práce následovně:
Povolání – souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost.
Typová pozice – seskupení pracovních činností, které lze v rámci obvyklé dělby práce vykonávat samostatně s určitou odbornou způsobilostí.
Většina povolání se člení do dvou nebo více typových pozic. Podrobnosti a metodické přístupy uvádí Metodika katalogu NSP.
Povolání nečleněná do typových pozic jsou v NSP popisována ve stejném rozsahu jako typové pozice (na rozdíl od povolání členěných do typových pozic, která jsou popsána jen základními atributy, a podrobný popis je přesunut do typových pozic).
Průřezová typová pozice – seskupení pracovních činností, které jsou částí více povolání nebo více typových pozic, resp. doplňují více povolání nebo více typových pozic, často v různých odborných směrech napříč trhem práce. Průřezové typové pozice vymezují pracovní činnosti uplatnitelné v různých oblastech samostatně nebo ve spojení s dalšími povoláními či typovými pozicemi. Průřezové typové pozice jsou popisovány ve stejném rozsahu jako typové pozice.
Katalog Národní soustavy povolání a všechny informace o něm se nacházejí na webových stránkáchwww.nsp.cz.

Co je Národní soustava kvalifikací
Národní soustava kvalifikací je systém, který navazuje na Národní soustavu povolání. Je to veřejně přístupný registr všech úplných profesních kvalifikací a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. Nabízí alternativu k počátečnímu systému vzdělávání – jinou cestu vedoucí k získání celostátně uznávané kvalifikace, než je návrat do školních lavic. Za nejdůležitější je zde považováno prokázání osvojených kompetencí, nikoliv způsob jejich získání. NSK přehledně popisuje všechny kvalifikace, které nacházejí uplatnění na trhu práce. Kromě úplných profesních kvalifikací se týká i kvalifikací profesních. Všechny kvalifikace jsou popsány pomocí kvalifikačních a hodnoticích standardů, které určují, co má umět člověk, který chce získat osvědčení pro danou kvalifikaci. Díky těmto standardům lze hodnotit a uznávat kvalifikace nabyté mimo školu. Hodnocení podle hodnoticích standardů provádějí fyzické nebo právnické osoby, autorizované k této činnosti – tzv. Autorizované osoby.
V České republice NSK plní roli národního rámce kvalifikací. Umožňuje nejen vzájemné srovnávání kvalifikací, které v ní jsou zařazeny, ale přispívá i ke srovnávání s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech. Nástrojem, který se v tomto procesu uplatní, je Evropský rámec kvalifikací, přijatý členskými zeměmi EU.
Evropský rámec kvalifikací (EQF) definuje osm úrovní kvalifikací pomocí zobecněných znalostí, dovedností a kompetencí. Každá členská země má za úkol zařadit každou svou kvalifikaci do jedné z těchto osmi úrovní. Cílem je, aby zaměstnavatelé v evropských zemích měli garance, že jestliže určitá kvalifikace je v určité úrovni, znamená to, že její nositel splňuje určitý společně nastavený etalon (EQF), ať je z kterékoliv členské země.
NSK stejně jako EQF rozlišuje osm kvalifikačních úrovní. Tyto úrovně jsou podrobně popsány deskriptory, které odpovídají deskriptorům adekvátních úrovní EQF. NSK je tak plně kompatibilní s EQF.

Katalog Národní soustavy kvalifikací naleznete na webových stránkách www.narodni-kvalifikace.cz.