Národní soustava kvalifikací v personální praxi

logo_casopis_KOMORA_1.jpg Komora.cz ,   8.7.2013,    Jana Svobodová,Romana Nováčková    Již více než 150 firem prokazatelně využívá systém Národní soustavy kvalifikací.  Zaměstnavatelé, kteří jsou inovátory v oblasti lidských zdrojů, převzali ocenění za implementaci NSK do své firemní personální praxe na slavnostním ceremoniálu, který proběhl 22. května v Klášteře dominikánů v Praze, a další ocenění přibudou na konferenci NSK v říjnu. Zástupci oceněných firem a organizací se s námi podělili o své zkušenosti z praxe NSK.       

Konsorcium Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, které se podílí prostřednictvím sektorových rad na tvorbě Národní soustavy kvalifikací, ocenilo společnosti, jež se rozhodly ověřit životaschopnost NSK ve své společnosti. NSK představuje pro firmy novou cestu k získávání odborníků z praxe s mnohostranným využitím zejména v personalistice – od recruitmentu po outplacement. Zástupci oceněných společností se svým přístupem řadí mezi „inovátory HR“, kteří se odhodlali propojit tradiční i nové metody s jediným cílem: maximálně využít a rozvíjet potenciál odborníků na současném trhu práce a tím podpořit konkurenceschopnost ve svém oboru.

„V dnešní době už neplatí, že škola je jedinou cestou, která člověka připraví na budoucí zaměstnání. Větší důraz je aktuálně kladen na prokazatelně praktické dovednosti, ať už je člověk získal praxí, nebo v rámci kvalifikačního kurzu,“ dodává Mgr. Ivo Jupa, hlavní manažer NSK2. Pokud by byla Národní soustava kvalifikací plně využívána, mohla by změnit nejen personální politiky firem, ale i situaci na trhu práce, jak ukazují i zkušenosti, o které se s námi podělili zástupci odměněných firem a organizací.

Ing. PETR DOSTÁL, ředitel personální divize společnosti Continental Barum: U již vytvořených profesních kvalifikací využíváme především oblasti strojírenské pro naši divizi výroby vulkanizačních forem. V tomto roce jsme zastoupeni v sektorové radě chemie, kde se podílíme na tvorbě profesních kvalifikací za gumárenskou pracovní skupinu. Rovněž koordinujeme naše aktivity se skupinou plastikářů. Privátní sektor si dlouhodobě stěžuje na neodpovídající kvalifikační strukturu volné pracovní síly na pracovním trhu.

Projekt NSK může pomoci tyto rozpory mnohem pružněji a rychleji řešit. Tento systém je ovšem silný jen do té míry, pokud je skutečně trvale užíván všemi zainteresovanými subjekty. Potom mohou být potřeby zaměstnavatelů plynule transformovány školským a vzdělávacím institucím a z úřadu práce by se opravdu staly zprostředkovatelny práce.

Mgr. REGÍNA DLOUHÁ, ředitelka Klubu K2: Klub K2 – centrum pro podporu rodiny, je nezisková organizace, která se připojila k NSK, protože chce své zaměstnance motivovat k dalšímu vzdělávání. Chceme docílit toho, abychom měli v týmu lidi, kteří si zvyšují kvalifikaci. Pozitiva vidíme také v tom, že absolventky zkoušky jsou hrdé na svou profesi a cítí stavovskou čest.

Získaly sebevědomí a mají chuť se dále rozvíjet, vidí ve své práci pečovatelky o děti smysl.

Ing. VĚRA VRCHOTOVÁ, ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů MOTOR JIKOV Group: Průmysl je sice hybnou silou české ekonomiky, ale kvalifikovaných odborníků v technických oborech je řadu let nedostatek. MOTOR JIKOV Group patří k největším zaměstnavatelům v Jihočeském kraji, ale při dlouhodobé nízké míře nezaměstnanosti v regionu toho volný trh práce příliš nenabízí. Proto se rádi hlásíme k projektům, jejichž cílem je změnit současnou situaci na trhu práce, zvýšit zájem o technické obory, podpořit propojení technických škol s praxí, rozvíjet inovace v odborném vzdělávání a v oblasti celoživotního učení. NSK takovým projektem je, ukazuje jednu z cest, jak vyrovnat disproporce na trhu práce. Jen s koncem projektu NSK nesmí skončit tvorba a aktualizace potřebných kvalifikací. Je potřeba neustále sledovat pracovní trh a identifikovat jeho vývojové trendy v návaznosti na vývoj daného oboru – pro mě strojírenství. Odborníci z praxe, z firem i škol se musí stále podílet na kvalitě a směru dalšího rozvoje kvalifikací, revidovat, posuzovat, upravovat kvalifikační standardy profesních kvalifikací ve spolupráci s autorizujícími orgány, a to je v podstatě nikdy nekončící proces.

Ing. JOSEF LIŠKA, generální ředitel SYNTHESIA, a. s., a Ing. IRENA POPELKOVÁ, vedoucí oddělení mzdy SYNTHESIA a. s.: Vzhledem k tomu, že se Synthesia podílela na vzniku profesních kvalifikací, bylo dalším logickým krokem tyto principy implementovat do vnitropodnikové praxe. V tuto chvíli preferujeme využití NSK v rámci chemických profesí, především v dělnických kategoriích, jelikož odborně kvalifikovaný pracovník je pro společnost přínosem. Uznaná kvalifikace v rámci NSK je pro nás signálem, že daný člověk má zájem se dále vzdělávat, a samozřejmě máme představu o rozsahu tohoto vzdělání a dovednostech, které musel k jeho získání prokázat.

BOHUSLAV HAMROZI, jednatel společnosti HAMROZI, s. r. o.: NSK používá společnost HAMROZI, s. r. o., při přijímání nových pracovníků do firmy. Zaměstnanci mají možnost v rámci svého profesního vzdělávání získat potřebnou kvalifikaci dle NSK, kterou využijí na žádaných pozicích ve firmě. Firma má od MŠMT také udělenou akreditaci vzdělávacím programům a je autorizovanou osobou pro přezkušování a udělování osvědčení profesní kvalifikace. NSK firmě HAMROZI přinesla velkou prestiž mezi vlastními zaměstnanci i profesní veřejností, zejména proto, že je firma komplexně přizpůsobena pro tuto formu vzdělávání včetně provádění zkoušek z profesních kvalifikací.

Rezervy vidím v propagaci a podpoře ověřených subjektů (firem) a ve spolupráci se státem.

Bc. MIROSLAVA KOMÁRKOVÁ, majitelka KMV – návrhy a realizace zahrad: Naše firma KMV – návrhy a realizace zahrad realizuje rekvalifikační kurzy směřující ke zkoušce z profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací. Nabízíme také možnost vykonání zkoušky před autorizovanou osobou z profesní kvalifikace Sadovník, Krajinář a Údržba veřejné zeleně.

Národní soustava kvalifikací nám umožnila vybrat si takové spolupracovníky, kteří jsou kvalifikovaní vykonávat pracovní činnost, která je přesně zaměřena na předmět našeho podnikání. Víme, které znalosti a dovednosti byly ověřeny při zkoušce před Autorizovanou osobou, proto můžeme přímo ovlivňovat pracovní výkon našich zaměstnanců.

Rezervy vidíme v tom, že by měla probíhat lepší a širší vzájemná komunikace mezi Sektorovou radou pro zemědělství a zaměstnavateli.

Mgr. DANA FIALOVÁ, vedoucí oddělení vzdělávání společnosti ŽĎAS, a. s.: NSK využíváme v personální práci. Nesporné pozitivum na NSK tvoří spolupráce s odbornými technickými školami, aplikace nových kompetencí, požadavky na nové znalosti vzdělávacích programů do obsahu kvalifikace, revize, resp. aktualizace pozic tak, aby vzdělání odpovídalo skutečným potřebám strojírenských firem. To vede k lepší pomoci firem technickému školství. Rezervy vidím v lepší informovanosti veřejnosti, státních institucí a malých firem či vzdělávacích organizací. Ale myslím, že i na tom se úspěšně pracuje.

Mgr. ILONA WALNEROVÁ, HR manažerka společnosti Jihostroj, a. s.: Využíváme především katalog pro definování kvalifi-kace na pracovní pozici. Díky aktuálnosti a relevantnosti údajů v katalogu to není jen při vytváření nové pracovní pozice, ale také pro revizi již existujících.

Jako členka sektorové rady pro strojírenství jsem obeznámena s postupy tvorby a vím, že jsou v katalogu akceptovány současné požadavky průmyslové sféry. To také platí pro profesní kvalifikace, které mohou být do budoucna významným benefitem pro zaměstnance, kteří mají potřebné znalosti a dovednosti v oboru, ale chybí jim vzdělání v dané profesi. Místostarosta městského úřadu Dubá TOMÁŠ NOVÁK: V rámci vzdělávání jsme do rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně přihlásili vedoucí údržby městské zeleně, která má na starost péči o vzhled města a přidružených obcí. Zároveň jsme iniciovali zapojení dalších tří místních občanů, kteří byli na úřadu práce vedeni jako uchazeči o zaměstnání. Velkým pozitivem je to, že jsme získali kvalifi-kovanou vedoucí a tři sezonní pracovníky, kteří se nám nyní starají o vzhled města. Věřím však, že certifikát, který po úspěšném absolvování kurzu obdrželi, pro ně bude představovat výhodu i při dalším uplatnění na trhu práce.

Ing. JAN BENDÍK, výkonný ředitel společnosti EGEM, s. r. o.: Začlenili jsme vybrané kvalifikace do naší řídicí dokumentace a do pracovních smluv resp. popisů pracovních funkcí (v oddíle kvalifikační předpoklady), při hledání nových pracovníků používáme kvalifikační standardy dle NSK jako jedno z kritérií při výběru. Věříme, že kvalifikace dle NSK budou vítaným doplňkem ke kvalifikacím získaným ve školském systému. Do budoucna by NSK mohlo vytvářet větší možnost výběru mezi uchazeči, menší riziko při přijímání nových pracovníků, kteří sice mají zkušenost, avšak chybí jim ,standardní‘ vzdělání. Chtěli bychom také přispět na tvorbu více podrobných kvalifikací v oboru Elektrotechniky.

Městský úřad Šluknov zastoupený vedoucí odboru vnitřní správy Bc. EVOU BABORÁKOVOU: Město Šluknov začalo v květnu minulého roku realizovat projekt ,Uč se a pracuj‘, který je financován z Evropského sociálního programu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Účastníky tohoto projektu jsou nezaměstnaní starší 50 let, kteří mimo jiné absolvují rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně, kde získají osvědčení z kurzu. Chtěli jsme, aby si tito lidé, kteří mají většinou jen základní vzdělání, odnesli z rekvalifikace něco víc, a tím je mezinárodně platný dokument – osvědčení o získání profesní kvalifikace Údržba veřejné zeleně. Pozitivum NSK vidím v tom, že zde nerozhoduje věk, každý člověk i se základním vzděláním může získat profesní kvalifikaci a začít pracovat v oboru, který ho baví. Jak ukazují účastníci našeho projektu, i po padesátce jsou lidé schopni se něco naučit: NSK jim dala šanci na nový začátek profesní kariéry.

Ing. ŠTEFAN PALUBA, jednatel společnosti Spojené slévárny, s. r. o.: Naše společnost využívá Národní soustavu kvalifikací k definování kvalifikačních požadavků při obsazování pracovních pozic a následně potom při vzdělávání a prohlubování kvalifikace našich zaměstnanců. Ve Spojených slévárnách využíváme zejména podle zák. 179/2006 Sb. profesní kvalifikaci pro profesi tavič. Vidíme však i rezervy, a to ve spolupráci se školami a vzdělavateli, aby lépe reagovali na požadavky trhu práce. 

***

BLIŽŠÍ INFORMACE NA
WWW.NSK2.CZ
WWW.NARODNIKVALIFIKACE.CZ
WWW.SEKTOROVERADY.CZ
WWW.VZDELAVANIAPRACE.CZ